มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิชาทั้งหมด


4112209 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1

อาจารย์ ฟูไดละห์ ดือมอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา

รศ. ทวีศักดิ์ ทิพย์รอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

4100207 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต กลุ่ม 2

อาจารย์ ฟูไดละห์ ดือมอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

4112481 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

อาจารย์ ฟูไดละห์ ดือมอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

4112480 โครงงานทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

อาจารย์ ฟูไดละห์ ดือมอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

4112348 ภาษาการเขียนโปรแกรมร่วมสมัย

อาจารย์ ฟูไดละห์ ดือมอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

4112345 การวิเคราะห์และออกแบบระบบมัลติมีเดีย

อาจารย์ ฟูไดละห์ ดือมอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

อาจารย์ ดร. ศิริชัย นามบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้

อาจารย์ ดร. ศิริชัย นามบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รายวิชา การสร้างชั้นเรียนออนไลน์

อาจารย์ ฟูไดละห์ ดือมอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Computer Applications

อาจารย์ ฟูไดละห์ ดือมอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ทักษะการใช้ ICT เพื่อการสื่อสารและการเรียนการสอนสำหรับครูมืออาชีพ

อาจารย์ ดร. ศิริชัย นามบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (2555)

นิภาภัทร์ กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หลักการผลิตอาหาร (2555)

นิภาภัทร์ กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)