มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิชาทั้งหมด


เทคโนโลยีสื่อประสม

miss nantana rattanachai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เทคโนโลยีเว็บ 01

miss nantana rattanachai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 03

miss nantana rattanachai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 02

miss nantana rattanachai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 02

miss nantana rattanachai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 09

miss nantana rattanachai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 01

miss nantana rattanachai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 04

miss nantana rattanachai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

4112211 เทคโนโลยีสื่อประสม

อาจารย์ ฟูไดละห์ ดือมอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

4112209 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 2

อาจารย์ ฟูไดละห์ ดือมอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

4112209 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1

อาจารย์ ฟูไดละห์ ดือมอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา

รศ. ทวีศักดิ์ ทิพย์รอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

4100207 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต กลุ่ม 2

อาจารย์ ฟูไดละห์ ดือมอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

4112481 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

อาจารย์ ฟูไดละห์ ดือมอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

4112480 โครงงานทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

อาจารย์ ฟูไดละห์ ดือมอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

4112348 ภาษาการเขียนโปรแกรมร่วมสมัย

อาจารย์ ฟูไดละห์ ดือมอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

4112345 การวิเคราะห์และออกแบบระบบมัลติมีเดีย

อาจารย์ ฟูไดละห์ ดือมอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

อาจารย์ ดร. ศิริชัย นามบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้

อาจารย์ ดร. ศิริชัย นามบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รายวิชา การสร้างชั้นเรียนออนไลน์

อาจารย์ ฟูไดละห์ ดือมอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)