มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิชาทั้งหมด


ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1) สาขาวิชาสังคมศึกษา

เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1) สาขาวิชาการประถมศึกษา

เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์

เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ก้าวทันโลกเทคโนโลยี่และสือ

นูรไฮดา บากา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

รัตติภรณ์ บุญทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1

Dr. HASAN DAUPOR
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์

นาง ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิเคราะห์อาหาร 2

นางสาว สุวรรณา ทองดอนคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิเคราะห์อาหารสัตว์

นางสาว จารุณี หนูละออง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สหกิจ

นางสาว จารุณี หนูละออง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง (Behavior of Domestic Animals)

นางสาว จารุณี หนูละออง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

4140204 สถิติเบื้องต้นสำหรับการเกษตร

อาจารย์ ภัทรพิชชา แก้วศรีขาว
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชาธิปไตยชุมชน

อาอีเสาะ มูดิง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การผลิตสัตว์พื้นเมือง

นางสาว สุวรรณา ทองดอนคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ทดลอง

รัตติภรณ์ บุญทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

4107325 การดูแลและฟื้นฟูสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก

รัตติภรณ์ บุญทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


Inorganic Spectroscopy

Dr. HASAN DAUPOR
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1117316 การแนะแนวสุขภาพ (พละ-สุข)

รัตติภรณ์ บุญทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Curriculum Development สาขาวิชาการสอนภาษามลายู 2-2562

เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)