มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิชาทั้งหมด


เทคโนโลยีขนมอบ (เลือกเสรี 2/2561)

นิภาภัทร์ กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การเป็นผู้ประกอบการอาหาร (2/2561)

นิภาภัทร์ กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1101203 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ธุรกิจและกฎหมายการเกษตร (1/2561)

นิภาภัทร์ กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เทคโนโลยีขนมอบ (เลือกเสรี 1/2561)

นิภาภัทร์ กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เทคโนโลยีขนมอบ (2/2560)

นิภาภัทร์ กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การวางแผนและควบคุมการผลิตโรงงาน (2/2560)

นิภาภัทร์ กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2/60 จิตวิทยาสำหรับครู - EngTech

ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ธุรกิจและกฎหมายการเกษตร (1/2560)

นิภาภัทร์ กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1/60 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น - คณิตศาสตร์

ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1/60 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น - วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สัมมนา ปัญหาพิเศษ (2/2561)

นิภาภัทร์ กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 2/2564

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การแปลสาหรับครูภาษาอังกฤษ 2/64

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สัทศาสตร์และสัทวิทยาสหรับครูภาษาอังกฤษ

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หลักภาษาสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


การแปลเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สัทศาสตร์และสัทวิทยาสำหรับครูภาษาอังกฤษ

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books