มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิชาทั้งหมด


2133106 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย (Geography of Thailand)

นางสาว สรียา หมัดอาด้ำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา1102101 การพัฒนาหลักสูตร - ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1102101 การพัฒนาหลักสูตร - ภาษาไทย

ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1102101 การพัฒนาหลักสูตร-สังคมศึกษา

ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณิตฯ

Mahamasalam Adae
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ห้อง 2

เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1) สาขาวิชาภาษาไทย

เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1) สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา

เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1) สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี

เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)

นิภาภัทร์ กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จิตวิทยาสำหรับครู (สังคมศึกษา)

อาจารย์ ดร.กอเดช อ้าสะกะละ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปรัชญาการศึกษา (ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา)

อาจารย์ ดร.กอเดช อ้าสะกะละ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ทิศทางและแนวโน้มการประถมศึกษา

อาจารย์ ดร.กอเดช อ้าสะกะละ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)