มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิชาทั้งหมด


Chemistry for Environmental Science II (group 1)

Dr. HASAN DAUPOR
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Organometallic Chemistry

Dr. HASAN DAUPOR
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

General Chemistry Lab 2

Dr. HASAN DAUPOR
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร(2/2559)

นิภาภัทร์ กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Domestic wastewater treatment

Sunwanee Jijai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ทรัพยากรน้ำและการจัดการ

Sunwanee Jijai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การวางแผนฯโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร(2/2559)

นิภาภัทร์ กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Sunwanee Jijai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Inorganic Laboratory 1

Dr. HASAN DAUPOR
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Inorganic Laboratory 2

Dr. HASAN DAUPOR
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Inorganic Chemistry 2

Dr. HASAN DAUPOR
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Inorganic Chemistry 1

Dr. HASAN DAUPOR
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1104302 G011

ปราณี หลำเบ็ญสะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ

Sunwanee Jijai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (1/2559)

นิภาภัทร์ กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

Sunwanee Jijai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Chemical Project

Dr. HASAN DAUPOR
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Basic of Glass Blowing Technique

Dr. HASAN DAUPOR
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2/58 จิตวิทยาสำหรับครู

ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การวางแผนและควบคุมการผลิตโรงงาน ฯ (2/2558)

นิภาภัทร์ กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books