มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิชาทั้งหมด


Organometallic Chemistry

Dr. HASAN DAUPOR
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หลักเคมี

อุบล ตันสม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การนำเสนอสารคอมพิวเตอร์

สุรัสวดี นราพงศ์เกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิชาการภาษีอากร

อับดุลเราะห์มาน สาและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ชีววิทยาของแมลงท้องถิ่น Biology of Local Insects

Dr. HASAN DAUPOR
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1/57 จิตวิทยาสำหรับครู - ภาษาอังกฤษ 04

ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประถมศึกษา

นางสาว พาตีเมาะ คาวาจิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาษาไทย

นางสาว ฮานาณี มามะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ทักษะการใช้ ICT เพื่อการสื่อสารและการเรียนการสอนสำหรับครูมืออาชีพ

อาจารย์ ดร. ศิริชัย นามบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Computer Applications

อาจารย์ ฟูไดละห์ ดือมอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Curriculum Development สาขาวิชาการสอนภาษามลายู 2-2562

เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เตรียมฝึกประสบการวิชาชีพทางฟิสิกส์

อดุลย์สมาน สุขแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ทิศทางและแนวโน้มการประถมศึกษา

อาจารย์ ดร.กอเดช อ้าสะกะละ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การรำไทย

MT009มนธิดา อินเมืองไชย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การงานอาชีพ

65123390137 นพดล ภิรัญคํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 23 2/2564 วันอาทิตย์

miss nantana rattanachai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อังกฤษเพื่อการสื่อสาร

นางสาว อรธิชา วศินไพบูลย์วงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาษาอังกฤษสำหรับ รปศ. กศบป. 2/63

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


การบัญชีขั้นกลาง 2

Tanyanee Sintavee
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books