สถานศึกษาทั้งหมด


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สมาชิกทั้งหมด: 22,918 · วิชาทั้งหมด: 1,584

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สมาชิกทั้งหมด: 12,743 · วิชาทั้งหมด: 733

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สมาชิกทั้งหมด: 11,975 · วิชาทั้งหมด: 642

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สมาชิกทั้งหมด: 9,429 · วิชาทั้งหมด: 248

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สมาชิกทั้งหมด: 9,062 · วิชาทั้งหมด: 649

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สมาชิกทั้งหมด: 7,265 · วิชาทั้งหมด: 727

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สมาชิกทั้งหมด: 7,189 · วิชาทั้งหมด: 176

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สมาชิกทั้งหมด: 7,050 · วิชาทั้งหมด: 196

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สมาชิกทั้งหมด: 5,671 · วิชาทั้งหมด: 1,040

โรงเรียนบุญวัฒนา

สมาชิกทั้งหมด: 5,130 · วิชาทั้งหมด: 2,744

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สมาชิกทั้งหมด: 4,945 · วิชาทั้งหมด: 793

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สมาชิกทั้งหมด: 4,138 · วิชาทั้งหมด: 278

มหาวิทยาลัยนเรศวร

สมาชิกทั้งหมด: 4,092 · วิชาทั้งหมด: 212

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สมาชิกทั้งหมด: 3,990 · วิชาทั้งหมด: 720


โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

สมาชิกทั้งหมด: 3,462 · วิชาทั้งหมด: 162

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

สมาชิกทั้งหมด: 3,384 · วิชาทั้งหมด: 373

มหาวิทยาลัยบูรพา

สมาชิกทั้งหมด: 2,976 · วิชาทั้งหมด: 132

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สมาชิกทั้งหมด: 2,873 · วิชาทั้งหมด: 186

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

สมาชิกทั้งหมด: 2,820 · วิชาทั้งหมด: 95

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)