สถานศึกษาทั้งหมด


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สมาชิกทั้งหมด: 22,619 · วิชาทั้งหมด: 1,497

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สมาชิกทั้งหมด: 12,408 · วิชาทั้งหมด: 709

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สมาชิกทั้งหมด: 11,445 · วิชาทั้งหมด: 634

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สมาชิกทั้งหมด: 9,429 · วิชาทั้งหมด: 248

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สมาชิกทั้งหมด: 8,608 · วิชาทั้งหมด: 619

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สมาชิกทั้งหมด: 7,051 · วิชาทั้งหมด: 196

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สมาชิกทั้งหมด: 7,042 · วิชาทั้งหมด: 169

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สมาชิกทั้งหมด: 6,990 · วิชาทั้งหมด: 684

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สมาชิกทั้งหมด: 5,532 · วิชาทั้งหมด: 993

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สมาชิกทั้งหมด: 4,885 · วิชาทั้งหมด: 666

โรงเรียนบุญวัฒนา

สมาชิกทั้งหมด: 4,261 · วิชาทั้งหมด: 1,919

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สมาชิกทั้งหมด: 4,092 · วิชาทั้งหมด: 267

มหาวิทยาลัยนเรศวร

สมาชิกทั้งหมด: 4,040 · วิชาทั้งหมด: 207

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สมาชิกทั้งหมด: 3,893 · วิชาทั้งหมด: 697

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

สมาชิกทั้งหมด: 3,464 · วิชาทั้งหมด: 162

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

สมาชิกทั้งหมด: 3,384 · วิชาทั้งหมด: 373

มหาวิทยาลัยบูรพา

สมาชิกทั้งหมด: 2,973 · วิชาทั้งหมด: 131

มหาวิทยาลัยพะเยา

สมาชิกทั้งหมด: 2,760 · วิชาทั้งหมด: 209

โรงเรียนปทุมวิไล

สมาชิกทั้งหมด: 2,705 · วิชาทั้งหมด: 56

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)