สถานศึกษาทั้งหมด


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สมาชิกทั้งหมด: 22,590 · วิชาทั้งหมด: 1,366

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สมาชิกทั้งหมด: 11,765 · วิชาทั้งหมด: 667

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สมาชิกทั้งหมด: 10,659 · วิชาทั้งหมด: 627

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สมาชิกทั้งหมด: 9,429 · วิชาทั้งหมด: 248

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สมาชิกทั้งหมด: 8,189 · วิชาทั้งหมด: 587

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สมาชิกทั้งหมด: 7,051 · วิชาทั้งหมด: 196

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สมาชิกทั้งหมด: 6,961 · วิชาทั้งหมด: 653

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สมาชิกทั้งหมด: 6,653 · วิชาทั้งหมด: 160

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สมาชิกทั้งหมด: 5,393 · วิชาทั้งหมด: 844

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สมาชิกทั้งหมด: 4,883 · วิชาทั้งหมด: 607

โรงเรียนบุญวัฒนา

สมาชิกทั้งหมด: 4,180 · วิชาทั้งหมด: 1,559

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สมาชิกทั้งหมด: 4,045 · วิชาทั้งหมด: 261

มหาวิทยาลัยนเรศวร

สมาชิกทั้งหมด: 4,016 · วิชาทั้งหมด: 200

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สมาชิกทั้งหมด: 3,836 · วิชาทั้งหมด: 421

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

สมาชิกทั้งหมด: 3,464 · วิชาทั้งหมด: 162

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

สมาชิกทั้งหมด: 3,384 · วิชาทั้งหมด: 373

มหาวิทยาลัยบูรพา

สมาชิกทั้งหมด: 2,970 · วิชาทั้งหมด: 130

มหาวิทยาลัยพะเยา

สมาชิกทั้งหมด: 2,760 · วิชาทั้งหมด: 207

โรงเรียนปทุมวิไล

สมาชิกทั้งหมด: 2,702 · วิชาทั้งหมด: 56

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)