สถานศึกษาทั้งหมด


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สมาชิกทั้งหมด: 22,714 · วิชาทั้งหมด: 1,560

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สมาชิกทั้งหมด: 12,452 · วิชาทั้งหมด: 712

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สมาชิกทั้งหมด: 11,460 · วิชาทั้งหมด: 637

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สมาชิกทั้งหมด: 9,429 · วิชาทั้งหมด: 248

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สมาชิกทั้งหมด: 8,610 · วิชาทั้งหมด: 619

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สมาชิกทั้งหมด: 7,235 · วิชาทั้งหมด: 716

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สมาชิกทั้งหมด: 7,051 · วิชาทั้งหมด: 196

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สมาชิกทั้งหมด: 7,045 · วิชาทั้งหมด: 170

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สมาชิกทั้งหมด: 5,553 · วิชาทั้งหมด: 1,009

โรงเรียนบุญวัฒนา

สมาชิกทั้งหมด: 5,038 · วิชาทั้งหมด: 2,736

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สมาชิกทั้งหมด: 4,935 · วิชาทั้งหมด: 793

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สมาชิกทั้งหมด: 4,136 · วิชาทั้งหมด: 277

มหาวิทยาลัยนเรศวร

สมาชิกทั้งหมด: 4,040 · วิชาทั้งหมด: 207


มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สมาชิกทั้งหมด: 3,893 · วิชาทั้งหมด: 703

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

สมาชิกทั้งหมด: 3,464 · วิชาทั้งหมด: 162

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

สมาชิกทั้งหมด: 3,384 · วิชาทั้งหมด: 373

มหาวิทยาลัยบูรพา

สมาชิกทั้งหมด: 2,976 · วิชาทั้งหมด: 132

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

สมาชิกทั้งหมด: 2,798 · วิชาทั้งหมด: 95

มหาวิทยาลัยพะเยา

สมาชิกทั้งหมด: 2,760 · วิชาทั้งหมด: 209

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)