เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 380,285 คน
30,581 ชั้นเรียน จาก 2,626 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
ให้บริการโดยความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
Wonkdy Channel, EducationinThailand Channel และ help.classstart.org NEW!

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20,490 คน จาก 1,100 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,070 คน จาก 235 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7,895 คน จาก 464 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

6,118 คน จาก 171 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

การสื่อสารการตลาด (3202-2004) ระดับ ปวส.
นางสาว ภณิชญา ชมสุวรรณนางสาว ภณิชญา ชมสุวรรณ
การผดุงครรภ์ 2
PREEYA KEAWPIMONPREEYA KEAWPIMON
4103442 เทคนิคการเพาะเลี้ยงนกพื้นเมือง
จารุ นิคมจารุ นิคม
แอนิเมชั่น1
อานาตี เจ๊ะหะะมะอานาตี เจ๊ะหะะมะ
วิชา ศิลปะการผสมเครื่องดื่ม รหัสวิชา 2404 - 2112 ระดับ ปวช.3/4
อุดม ญานะอุดม ญานะ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
วิชาโปรแกรมตารางคำนวณ ปวช. 2 MEP 2561
นาง เพ็ญศรี สมเวทีนาง เพ็ญศรี สมเวที
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ปวส 2/1 กร 2561
นาง เพ็ญศรี สมเวทีนาง เพ็ญศรี สมเวที
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
Graphic Design2
ทัศนพร วิบูลย์อรรถทัศนพร วิบูลย์อรรถ
ง31103 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 เทอม 1/61
สุนทร ยี่สุ้น / ทร (6071901058)สุนทร ยี่สุ้น / ทร (6071901058)
ง31103 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 เทอม 1/61
สุนทร ยี่สุ้น / ทร (6071901058)สุนทร ยี่สุ้น / ทร (6071901058)
ง31103 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เทอม 1/61
สุนทร ยี่สุ้น / ทร (6071901058)สุนทร ยี่สุ้น / ทร (6071901058)
วิชา ศิลปะการผสมเครื่องดื่ม รหัสวิชา 2404 - 2112 ระดับ ปวช.3/2
อุดม ญานะอุดม ญานะ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
ง33241 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ปีการศึกษา 2561 ม.6/1-6/7
ครู สุเทพ เทียมคลี ,ครูวริศรา สิงโตทอง / เทพ , มุกครู สุเทพ เทียมคลี ,ครูวริศรา สิงโตทอง / เทพ , มุก
2204-2008 โปรแกรมฐานข้อมูล
นาย ชัยรัตน์ จีนเที่ยงนาย ชัยรัตน์ จีนเที่ยง
วิชา องค์ประกอบศิลป์ในงานคอมพิวเตอร์
แอนนา สุริเวชแอนนา สุริเวช
ชีววิทยาเพิ่มเติม 3
นาย นพรัตน์ ใบยานาย นพรัตน์ ใบยา
รายวิชาสุขศึกษา ม.3 ภาคเรียนที่ 1 (2561)
นฤพนธ์ พิเนตรบูรณะ / น้อยนฤพนธ์ พิเนตรบูรณะ / น้อย
บ้านด่าน
เตรียมฝึกวิชาชีพสัตวศาสตร์ 2
อาจารย์ กรุง วิลาชัย (2553027)อาจารย์ กรุง วิลาชัย (2553027)
มหาวิทยัาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ภาคเรียน 1/61
ผศ.ดร. สมบัติ สิงฆราชผศ.ดร. สมบัติ สิงฆราช
HTML-ส1IT
นาย บุญฤทธิ์ หนูปลอดนาย บุญฤทธิ์ หนูปลอด
วิทยาลัยเทคนิคพังงา
BCOM3603 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 1-61 Section 01
วลัยพร สุพรรณวลัยพร สุพรรณ
BCOM3603 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 1-61 Section 02
วลัยพร สุพรรณวลัยพร สุพรรณ
หลักการเลี้ยงสัตว์/หมู่เรียน สัตวศาสตร์ ปี1
อาจารย์ กรุง วิลาชัย (2553027)อาจารย์ กรุง วิลาชัย (2553027)
มหาวิทยัาลัยราชภัฏมหาสารคาม
BCOM1201 การประยุกต์ใช้โปรแกรมทางธุรกิจ 1 เทอม 1-61 Section 03
วลัยพร สุพรรณวลัยพร สุพรรณ
33 คอมพิวเตอร์เพื่อชีวิต GED4003
Aj.Renuka KunchamnanAj.Renuka Kunchamnan
4100103 : เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน, กลุ่ม 32 1/2561
miss nantana rattanachai (1959900084179)miss nantana rattanachai (1959900084179)
02summer
Mr. Anuchit WattanapornMr. Anuchit Wattanaporn
ก้าวทันโลกเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ กลุ่ม 42(อาทิตย์-บ่าย) 1/2561
miss nantana rattanachai (1959900084179)miss nantana rattanachai (1959900084179)
Inorganic Chemistry 1
HASAN DAUPORHASAN DAUPOR
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วย Cloud based Learning รุ่นที่ 3
ดร.สิริกร กรมโพธิ์ (sirikorn)ดร.สิริกร กรมโพธิ์ (sirikorn)