เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 392,541 คน
31,634 ชั้นเรียน จาก 2,673 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
ClassStart Academy และ help.classstart.org

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20,765 คน จาก 1,138 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,404 คน จาก 242 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

8,435 คน จาก 484 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

6,232 คน จาก 420 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

วิชาเคมี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ครู เอกราช ตาแก้วครู เอกราช ตาแก้ว
การบริหารองค์การสาธารณะ
นาย เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์นาย เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักการเลี้ยงสัตว์/หมู่เรียน IT
อาจารย์ กรุง วิลาชัย (2553027)อาจารย์ กรุง วิลาชัย (2553027)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
EC 3111 ภาษาและการรู้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่1/61 (Sec.01)
ดวงใจ เนตรตระสูตร / นกดวงใจ เนตรตระสูตร / นก
EC 3111 ภาษาและการรู้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย (Sec.02) ภาคเรียนที่ 1/61
ดวงใจ เนตรตระสูตร / นกดวงใจ เนตรตระสูตร / นก
CI 4606 วิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 1 (Sec.01 & 02) ภาคเรียนที่ 1/61
ดวงใจ เนตรตระสูตร / นกดวงใจ เนตรตระสูตร / นก
ภาคเรียน 1/61
ผศ.ดร. สมบัติ สิงฆราชผศ.ดร. สมบัติ สิงฆราช
3631211 เศรษฐศาสตร์จุลภาค1 (Microeconomics) 1/2561
Chitaporn Thongchaoom / C KChitaporn Thongchaoom / C K
61-1 4943311 ทันตสุขภาพ (ภาคปกติ)
อาจารย์ ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดาอาจารย์ ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดา
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์(Strategic Management) 1/2561 (TOUR B+D)
พีรวัส หนูเกตุพีรวัส หนูเกตุ
1-2018_SET0102_วัสดุในงานอุตสาหกรรม
ภัทราวรรณ คหะวงศ์ภัทราวรรณ คหะวงศ์
MBC2101 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ N03
น.ส. เบญจมาภรณ์ คงชนะน.ส. เบญจมาภรณ์ คงชนะ
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์(Strategic Management) MGT D
พีรวัส หนูเกตุพีรวัส หนูเกตุ
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์(Strategic Management) 1/2561 (TOUR A+C)
พีรวัส หนูเกตุพีรวัส หนูเกตุ
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์(Strategic Management) MGT C
พีรวัส หนูเกตุพีรวัส หนูเกตุ
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์(Strategic Management) MGT A+B
พีรวัส หนูเกตุพีรวัส หนูเกตุ
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Sec II
จตุภูมิ ภูมิบุญชูจตุภูมิ ภูมิบุญชู
718-315 Medical Nutrition Therapy 1-61
ลักษณา ไชยมงคล / ปูลักษณา ไชยมงคล / ปู
418-001 / 418-101 French I (1/2561)
กานดา เหล่าปิยะบุตรกานดา เหล่าปิยะบุตร
EDTE3102 : Design and Development of Electronic Media in Educational Technology -101
นางสาว ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์นางสาว ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
928-400 IT Laws
ดร สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศดร สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ
718-342-60 Nutrition Education and Counseling
ลักษณา ไชยมงคล / ปูลักษณา ไชยมงคล / ปู
441-425 (441-402) Strategic Human Resource Development ภาคเรียน 1/2561
ภัทรอร เวสารัตน์ภัทรอร เวสารัตน์
141402 สัมมนา 1/2561 (AEC)
อรญา อนุกูล (001)อรญา อนุกูล (001)
Basic medical physiology 61
อุดมลักษณ์ มาตย์สถิตย์ / อ้ออุดมลักษณ์ มาตย์สถิตย์ / อ้อ
ม4/10 ออกแบบและเทคโนโลยี
อภิญญา ยงศิริ / หมูอภิญญา ยงศิริ / หมู
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
EED3201 AJ
Mr. Anuchit WattanapornMr. Anuchit Wattanaporn
EED3201 AI
Mr. Anuchit WattanapornMr. Anuchit Wattanaporn
การจัดการโลจิสติกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1/2561
กิตติวัลย์ ทองอร่าม / ลูกอมกิตติวัลย์ ทองอร่าม / ลูกอม
61-5-4-04-คณิตศาสตร์
ธิดารัตน์ โชติกปฏิพัทธ์ / บุ๋ม (6101302152)ธิดารัตน์ โชติกปฏิพัทธ์ / บุ๋ม (6101302152)