เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 373,845 คน
30,146 ชั้นเรียน จาก 2,595 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
ให้บริการโดยความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
Wonkdy Channel, EducationinThailand Channel และ help.classstart.org NEW!

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20,465 คน จาก 1,102 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,067 คน จาก 235 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7,362 คน จาก 440 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5,830 คน จาก 170 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

นโยบายสาธารณะและการวางแผน
นาย เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์นาย เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ดิฐษ์ยนัส ชนะชัย / ต้อลดิฐษ์ยนัส ชนะชัย / ต้อล
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปวส.1 1/2561
นายมูฮำมัดฟาเดล บราเฮ็ง / ครูฟาเดล (0810988799)นายมูฮำมัดฟาเดล บราเฮ็ง / ครูฟาเดล (0810988799)
หลักกระบวนการพยาบาล ปีการศึกษา 2560
Haneefah Jeh-AleeHaneefah Jeh-Alee
วิชาโปรแกรมตารางคำนวณ ปวช.2/2 คอม 2561
นาง เพ็ญศรี สมเวทีนาง เพ็ญศรี สมเวที
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (ธุรกิจค้าปลีก 1/2561)
รวิศุทธ์ จิตรชญานรากุล / Kru_Joeรวิศุทธ์ จิตรชญานรากุล / Kru_Joe
2561/1 ชั้นม.3/1 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัสกร วงค์อยู่ / ครูต้นพัสกร วงค์อยู่ / ครูต้น
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1/2561)
รวิศุทธ์ จิตรชญานรากุล / Kru_Joeรวิศุทธ์ จิตรชญานรากุล / Kru_Joe
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 1/2 ปี 61
รังสิต สิงห์มหาไชยรังสิต สิงห์มหาไชย
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 1/1 ปี 61
รังสิต สิงห์มหาไชยรังสิต สิงห์มหาไชย
ชุมคอมพิวเตอรเพื่อชีวิต 1/61
รังสิต สิงห์มหาไชยรังสิต สิงห์มหาไชย
วิชา IS1 ม.3/1
วัชระ คงแก้ว / ครูบิ๊กวัชระ คงแก้ว / ครูบิ๊ก
โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต สาธา 2561/1
นาย คมกริช ทองนาคนาย คมกริช ทองนาค
วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ บณ.คธ. ชฟ.
แอนนา สุริเวชแอนนา สุริเวช
วิชา โปรแกรมตารางคำนวณ บณ.คธ.
แอนนา สุริเวชแอนนา สุริเวช
06-211-301 Physiology of Aquatic animals 1/61
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิโชค จันทร์ย่อง (3431370808-2)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิโชค จันทร์ย่อง (3431370808-2)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ED 1101 ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ (Sect.07) ... ภาคเรียนที่ 1/2561
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้งอาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
ED 1101 ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ (Sect.10) ... ภาคเรียนที่ 1/2561
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้งอาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
ED 1101 ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ (Sect.17) ... ภาคเรียนที่ 1/2561
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้งอาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
ED 1101 ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ (Sect.22) ... ภาคเรียนที่ 1/2561
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้งอาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
ED 3801 การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1 (Sect.13) ... ภาคเรียนที่ 1/2561
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้งอาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
ETI 2101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Sect.01) ... ภาคเรียนที่ 1/2561
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้งอาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
การโปรแกรม 2 DSU ม.5/1
ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
ชป322 โรคและปรสิตสัตว์น้ำ 1/2561
ชนกันต์ จิตมนัสชนกันต์ จิตมนัส
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (ภาคสมทบ) 2561
รวิศุทธ์ จิตรชญานรากุล / Kru_Joeรวิศุทธ์ จิตรชญานรากุล / Kru_Joe
1/62 Data Structure and Algorithm [BIT 1.2]
วิลาวัณย์ วิเศษวัชร์วิลาวัณย์ วิเศษวัชร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1_(1/2561)
นาย อุดร จิตจักร (5212600406)นาย อุดร จิตจักร (5212600406)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
HTML-ช1IT
นาย บุญฤทธิ์ หนูปลอดนาย บุญฤทธิ์ หนูปลอด
วิทยาลัยเทคนิคพังงา
BCOM3601 SA SEC03 (1/61)
พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุลพิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล
การวางแผนและควบคุมกำไร
ประสิทธิ์ รุ่งเรือง / ต้น (59010960002)ประสิทธิ์ รุ่งเรือง / ต้น (59010960002)