เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 400,802 คน
32,365 ชั้นเรียน จาก 3,044 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
ClassStart Academy และ help.classstart.org

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20,815 คน จาก 1,143 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,411 คน จาก 243 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

8,503 คน จาก 485 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

6,245 คน จาก 424 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

DTCM552 2018
เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุลเยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน พลศึกษา 61_1
นาง มันทิรา ผ่องอำไพนาง มันทิรา ผ่องอำไพ
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน พลศึกษา 61_2
นาง มันทิรา ผ่องอำไพนาง มันทิรา ผ่องอำไพ
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน พลศึกษา 61_3
นาง มันทิรา ผ่องอำไพนาง มันทิรา ผ่องอำไพ
7354311 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ กต.591
นิติพงษ์ ทนน้ำนิติพงษ์ ทนน้ำ
จิตสาธารณะในภาวะวิกฤติ 1/2561 section 01
Rohani JeharsaeRohani Jeharsae
03760433 Environmental Management Accounting
ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
418-001 / 418-101 French I (1/2561)
กานดา เหล่าปิยะบุตรกานดา เหล่าปิยะบุตร
งานประยุกต์เครือข่ายไร้สายและเครือข่ายเคลื่อนย้ายสำหรับธุรกิจ 1/61 #591-592
วรรัตน์ จงไกรจักรวรรัตน์ จงไกรจักร
718-462 Herbs for Health 1/2561
อนรรฆ พลชาติอนรรฆ พลชาติ
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (61)
อาจารย์ อาณัติ หน่อทองคำ / นัท (604247001)อาจารย์ อาณัติ หน่อทองคำ / นัท (604247001)
ระบบสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 1/2561
อ.ดร. วิภพ แพงวังทองอ.ดร. วิภพ แพงวังทอง
ESS3707
Mr. Anuchit WattanapornMr. Anuchit Wattanaporn
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เกศินี จุลศิริ / กิ๊ฟซี่ (61741318)เกศินี จุลศิริ / กิ๊ฟซี่ (61741318)
โรงเรียนแม่แจ่ม
ปวช.2/2 ค้าปลีก วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
Mr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat Yenchum / ครูตาลMr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat Yenchum / ครูตาล
ปวช.1/4 การโรงแรม วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
Mr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat Yenchum / ครูตาลMr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat Yenchum / ครูตาล
วิชาการสร้างเว็บเพจและเว็บไซต์ ม 5.6
ขวัญชัย คุณหงษ์ / แฮ็กเกอร์ขวัญชัย คุณหงษ์ / แฮ็กเกอร์
วิชาการสร้างแอนิเมชั่น 4.6
ขวัญชัย คุณหงษ์ / แฮ็กเกอร์ขวัญชัย คุณหงษ์ / แฮ็กเกอร์
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 2 ม.1/1 ปี 2/61
รังสิต สิงห์มหาไชยรังสิต สิงห์มหาไชย
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 2 ม.1/3 ปี 2/61
รังสิต สิงห์มหาไชยรังสิต สิงห์มหาไชย
3204-2003 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รุ่น2/61
รัชพล กลัดชื่น / หนุ่มรัชพล กลัดชื่น / หนุ่ม
ศิลปะ ม.5/1 (2)
ธัญกร อรัญโสติ / แอ้ดธัญกร อรัญโสติ / แอ้ด
กู่จานวิทยาคม
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ม. 3/7
ชัยชนะ ทองมา (53313589)ชัยชนะ ทองมา (53313589)
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์2/61
มีสิทธิ์ ชัยมณีมีสิทธิ์ ชัยมณี
แจกงาน
พิพัฒน์พงศ์ พุทธรัตน์ / เดฟ (23371)พิพัฒน์พงศ์ พุทธรัตน์ / เดฟ (23371)
ED 5601 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Sect.04) ... ภาคเรียนที่ 2/2561
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้งอาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
ER 3207 การวิจัยทางการศึกษา Sec.01 กป.59 (วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน)
ทิพย์เกสร กำปนาท / อ้อยทิพย์เกสร กำปนาท / อ้อย
BCOM1102 SEC02 (2/61)
พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุลพิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล
TOI-413 Tourism Research_2/2561
onanong cheablamonanong cheablam
Cooperative Education (2/2561)
กันยา อัครอารีย์กันยา อัครอารีย์