เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 328,462 คน จาก 25,527 ชั้นเรียน!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
ให้บริการโดยความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
Wonkdy Channel, EducationinThailand Channel และ help.classstart.org NEW!

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

18,310 คน จาก 906 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8,407 คน จาก 211 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

6,823 คน จาก 380 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5,623 คน จาก 159 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

SJC_ม.6/1_2560
ครู สุนันท์ สุทธิจิตรานนท์ครู สุนันท์ สุทธิจิตรานนท์
วิชาเคมีเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เอกราช ตาแก้วเอกราช ตาแก้ว
06-211-301 Physiology of Aquatic animals 1/60
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิโชค จันทร์ย่อง (3431370808-2)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิโชค จันทร์ย่อง (3431370808-2)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ภาคเรียนที่ี 1/60
ผศ.ดร. สมบัติ สิงฆราชผศ.ดร. สมบัติ สิงฆราช
Graphic Design
ทัศนพร วิบูลย์อรรถทัศนพร วิบูลย์อรรถ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4/1 ประจำปีการศึกษา 2560
นาย สันติชัย เสมือนใจนาย สันติชัย เสมือนใจ
ปวส.2/1 กร(ทวิ) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
สมพร โมกษะรัตน์สมพร โมกษะรัตน์
ปวส.2/2 กร(ทวิ) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
สมพร โมกษะรัตน์สมพร โมกษะรัตน์
การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์
นาย เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์นาย เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์
1102304 : การจัดการเรียนรู้, กลุ่ม 02 การศึกษาปฐมวัย 1/2560
เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ / อาจารย์เสาร์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ / อาจารย์เสาร์
การวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา วิทย์ กลุ่ม1/60
นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
1-2017_GED4003_การคิดและการตัดสินใจ
ภัทราวรรณ คหะวงศ์ภัทราวรรณ คหะวงศ์
1/60_BasicIS
อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
1/60_UseCom_1/2
อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
ecn-223 Macro2 ภาค1-2560
อาจารย์ ดร. นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทองอาจารย์ ดร. นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
4102208 ปฏิบัติการหลักเคมีอินทรีย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
อิมรอน มีชัย / รอนอิมรอน มีชัย / รอน
60-1 4955301 สุขภาพโลก [ป.โท ส.ม.ภาคปกติ+ภาคพิเศษ]
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่
60-1 4955302 นโยบายและการวางแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข [ป.โท ส.ม.ภาคปกติ+ภาคพิเศษ]
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่
60-1 4955601 ชีวสถิติ [ป.โท ส.ม.ภาคปกติ+ภาคพิเศษ]
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่
60-1 4966904 การสัมมนาการพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ [ป.โท ส.ม.ภาคปกติ+ภาคพิเศษ]
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่
06.คณิตศาสตร์
ณรงค์ โอสธีรกุล / วิน (5901302006)ณรงค์ โอสธีรกุล / วิน (5901302006)
10:วิชาศิลปะ ม.1
ชัยบูรณ์ มะโหฬาร / หนุ่ม (5901302010)ชัยบูรณ์ มะโหฬาร / หนุ่ม (5901302010)
03 : วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์ ม.4)
อธิวัฒน์ พิลาทอน / เอ็กซ์ (5901302003)อธิวัฒน์ พิลาทอน / เอ็กซ์ (5901302003)
18วิทยาศาสตร์ ป3
สมศักดิ์ ทองโอภาส / ศักดิ์ (5901302018)สมศักดิ์ ทองโอภาส / ศักดิ์ (5901302018)
13ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4
ศิรินันท์ ศรีสว่าง / มด (5901302013)ศิรินันท์ ศรีสว่าง / มด (5901302013)
15 วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จิดาภา อำพันเรือง / แป้ง (5901302015)จิดาภา อำพันเรือง / แป้ง (5901302015)
05 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4
นาย เมษา สมบูรณ์ / ปอกเด้ง (5901302005)นาย เมษา สมบูรณ์ / ปอกเด้ง (5901302005)
26 ปฐมวัย
เตือนจิต ปิ่นวิเศษ / เตือน (5901302026)เตือนจิต ปิ่นวิเศษ / เตือน (5901302026)
342-322 Rubber and Rubber technology
นิธินาถ แซ่ตั้งนิธินาถ แซ่ตั้ง
CPE2203 ไมโครโพรเซสเซอร์
นาย กาญบัญชา พานิชเจริญนาย กาญบัญชา พานิชเจริญ