เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 378,981 คน
30,554 ชั้นเรียน จาก 2,626 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
ให้บริการโดยความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
Wonkdy Channel, EducationinThailand Channel และ help.classstart.org NEW!

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20,492 คน จาก 1,100 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,070 คน จาก 235 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7,854 คน จาก 462 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

6,116 คน จาก 171 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

ปวส.2/1 กร(ทวิ) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
สมพร โมกษะรัตน์สมพร โมกษะรัตน์
ปวส.2/2 กร(ทวิ) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
สมพร โมกษะรัตน์สมพร โมกษะรัตน์
บธ 3001303 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (กศ.บป 3/2560)
ผศ.ดร. ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ผศ.ดร. ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
ระบบปฏิบัติการแม่ข่าย
รัชพล กลัดชื่น / หนุ่มรัชพล กลัดชื่น / หนุ่ม
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 (เทคโนโลยีและสารสนเทศ) ม.6 ปี 61
นาย พิเชษฐ์ บำบัดทุกข์นาย พิเชษฐ์ บำบัดทุกข์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ปวส.1คอ 1/2561
ว่าที่ร้อยตรี บุญมี นิสสัยดีว่าที่ร้อยตรี บุญมี นิสสัยดี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
การผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาวิทย์ทั่วไป2561/1
นาย คมกริช ทองนาคนาย คมกริช ทองนาค
06-211-301 Physiology of Aquatic animals 1/61
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิโชค จันทร์ย่อง (3431370808-2)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิโชค จันทร์ย่อง (3431370808-2)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ED 1101 ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ (Sect.07) ... ภาคเรียนที่ 1/2561
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้งอาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
61-1 ​4951103-59 ประชากรศึกษาเพื่องานสาธารณสุข [ภาคปกติ]
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่
หลักการเลี้ยงสัตว์/หมู่เรียน IT
อาจารย์ กรุง วิลาชัย (2553027)อาจารย์ กรุง วิลาชัย (2553027)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
EC 3111 ภาษาและการรู้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย (Sec.02) ภาคเรียนที่ 1/61
ดวงใจ เนตรตระสูตร / นกดวงใจ เนตรตระสูตร / นก
CI 4606 วิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 1 (Sec.01 & 02) ภาคเรียนที่ 1/61
ดวงใจ เนตรตระสูตร / นกดวงใจ เนตรตระสูตร / นก
ED 1101 ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ (Sect.10) ... ภาคเรียนที่ 1/2561
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้งอาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
ED 1101 ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ (Sect.17) ... ภาคเรียนที่ 1/2561
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้งอาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
ED 1101 ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ (Sect.22) ... ภาคเรียนที่ 1/2561
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้งอาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
3631211 เศรษฐศาสตร์จุลภาค1 (Microeconomics) 1/2561
Chitaporn Thongchaoom / C KChitaporn Thongchaoom / C K
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (ภาคสมทบ) 2561
รวิศุทธ์ จิตรชญานรากุล / Kru_Joeรวิศุทธ์ จิตรชญานรากุล / Kru_Joe
คพ111 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1_61 Sec.1
อาจารย์ ภานุวัฒน์ เมฆะอาจารย์ ภานุวัฒน์ เมฆะ
การวางแผนและควบคุมกำไร
ประสิทธิ์ รุ่งเรือง / ต้น (59010960002)ประสิทธิ์ รุ่งเรือง / ต้น (59010960002)
โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี 01
กมลทิพย์ คำใจกมลทิพย์ คำใจ
61-1 4943311 ทันตสุขภาพ (ภาคปกติ)
อาจารย์ ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดาอาจารย์ ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดา
61-1 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ [ภาคปกติ]
อาจารย์ ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดาอาจารย์ ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดา
MBC2101 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ N03
น.ส. เบญจมาภรณ์ คงชนะน.ส. เบญจมาภรณ์ คงชนะ
ภาษาอังกฤษ2/61
นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
ปัญหาพิเศษทางด้านสัตวศาสตร์
อาจารย์ กรุง วิลาชัย (2553027)อาจารย์ กรุง วิลาชัย (2553027)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ
นาย ธนะภนท์ แจ่มเพลง (578302104)นาย ธนะภนท์ แจ่มเพลง (578302104)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
4100103 : เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน, กลุ่ม 31 1/2561
miss nantana rattanachai (1959900084179)miss nantana rattanachai (1959900084179)
Chemistry Project
HASAN DAUPORHASAN DAUPOR
การโปรแกรมบนเว็บ (Web Programming) 1/2561
นรังค์ ตรีธัญญา / ครูกอฟนรังค์ ตรีธัญญา / ครูกอฟ