เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 356,894 คน
28,354 ชั้นเรียน จาก 2,534 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
ให้บริการโดยความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
Wonkdy Channel, EducationinThailand Channel และ help.classstart.org NEW!

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20,251 คน จาก 1,064 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,064 คน จาก 232 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7,323 คน จาก 422 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5,797 คน จาก 167 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

งานอาชีพ611_58
นาง ทิชากร สำราญชลารักษ์นาง ทิชากร สำราญชลารักษ์
ส33102 พระพุทธศาสนา 3
นาย นครรัฐ โชติพรม (324133)นาย นครรัฐ โชติพรม (324133)
ง32105 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 เทอม 2/60
สุนทร ยี่สุ้น / ทร (6071901058)สุนทร ยี่สุ้น / ทร (6071901058)
โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอ รหัส 2204-2106 (2/2560)
อัซมัน ดรอแม / มัน (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)อัซมัน ดรอแม / มัน (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ปวช.2/2 คป วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
Mr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat YenchumMr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat Yenchum
วิชา โครงการวิชาชีพ ระดับปวช.3/1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 2/2560
พัฒนพงษ์ วงษ์มิตร / ครูนุ๊ก (5131302052)พัฒนพงษ์ วงษ์มิตร / ครูนุ๊ก (5131302052)
ศิลปะ ม.๖
วารุณี เจ๊ะมะหมัด / ซัลมาวารุณี เจ๊ะมะหมัด / ซัลมา
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
รัชพล กลัดชื่น / หนุ่มรัชพล กลัดชื่น / หนุ่ม
animation N03-60
ปิยะบุษ ปลอดอักษรปิยะบุษ ปลอดอักษร
เอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 16
สุภาวดี สุวรรณไตรย์ / meehnoyสุภาวดี สุวรรณไตรย์ / meehnoy
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (PKRU) #601
วรรัตน์ จงไกรจักรวรรัตน์ จงไกรจักร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3001401การจัดการเชิงกลยุทธ์ 2/2560
นาย ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์นาย ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
Section 01 for 460-302 Information Technology for Management (2/60)
ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จันดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จัน
Section 02 for 460-302 Information Technology for Management (2/60)
ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จันดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จัน
718-331 วิทยาศาสตร์การอาหารสำหรับการกำหนดอาหาร (Food Science for Dietetic)
ธรรมรัตน์ แก้วมณี / อ.เอธรรมรัตน์ แก้วมณี / อ.เอ
Civic Education AA
Mr. Anuchit WattanapornMr. Anuchit Wattanaporn
การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2/2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทันผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน
141303 สถิติกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistics and Social Sciences Research) กลุ่ม 2 เรียนวันอังคาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ อมรากุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ อมรากุล
IS51
นาง ทิชากร สำราญชลารักษ์นาง ทิชากร สำราญชลารักษ์
BUS65_61
นาง ทิชากร สำราญชลารักษ์นาง ทิชากร สำราญชลารักษ์
ปิยะมหาราชาลัย
BUS61_61
นาง ทิชากร สำราญชลารักษ์นาง ทิชากร สำราญชลารักษ์
ปิยะมหาราชาลัย
BUS62_61
นาง ทิชากร สำราญชลารักษ์นาง ทิชากร สำราญชลารักษ์
BUS63_61
นาง ทิชากร สำราญชลารักษ์นาง ทิชากร สำราญชลารักษ์
ปิยะมหาราชาลัย
BUS64_61
นาง ทิชากร สำราญชลารักษ์นาง ทิชากร สำราญชลารักษ์
IS54
นาง ทิชากร สำราญชลารักษ์นาง ทิชากร สำราญชลารักษ์
ปิยะมหาราชาลัย
IS57
นาง ทิชากร สำราญชลารักษ์นาง ทิชากร สำราญชลารักษ์
ปิยะมหาราชาลัย
IS58
นาง ทิชากร สำราญชลารักษ์นาง ทิชากร สำราญชลารักษ์
ปิยะมหาราชาลัย
IS510
นาง ทิชากร สำราญชลารักษ์นาง ทิชากร สำราญชลารักษ์
ปิยะมหาราชาลัย
ชั้นปี 2 ภาคปกติ ภาค 2/60
venerable Phramaha Thammarat Ariyadhammovenerable Phramaha Thammarat Ariyadhammo
937-354 : ENGINEERING MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
Apirada Thadadech / A. tukApirada Thadadech / A. tuk
PSU: Suratthanee