เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 355,956 คน
28,289 ชั้นเรียน จาก 2,534 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
ให้บริการโดยความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
Wonkdy Channel, EducationinThailand Channel และ help.classstart.org NEW!

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20,218 คน จาก 1,062 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,064 คน จาก 232 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7,323 คน จาก 422 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5,797 คน จาก 167 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

ความมั่นคงบนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
นาย ชนินทร์ มหัทธนชัยนาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
931-112 INTRODUCTION TO INFORMATION TECHNOLOGY
ภัทราพร วรินทรเวชภัทราพร วรินทรเวช
วิชาเคมีเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ครู เอกราช ตาแก้วครู เอกราช ตาแก้ว
418-002 Basic French II (2/2560)
กานดา เหล่าปิยะบุตรกานดา เหล่าปิยะบุตร
418-102 French II (2/2560)
กานดา เหล่าปิยะบุตรกานดา เหล่าปิยะบุตร
ง31103 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เทอม 2/60
สุนทร ยี่สุ้น / ทร (6071901058)สุนทร ยี่สุ้น / ทร (6071901058)
ปวช. 2/4 คอ. วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
Mr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat YenchumMr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat Yenchum
เคมีเพิ่มเติม 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ครู เอกราช ตาแก้วครู เอกราช ตาแก้ว
Microcontroller เบื้องต้น
ทัศนพร วิบูลย์อรรถทัศนพร วิบูลย์อรรถ
06-211-304 Biological of Marine Shrimp 2/2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิโชค จันทร์ย่อง (3431370808-2)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิโชค จันทร์ย่อง (3431370808-2)
คพ332 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 2-60 Sec.2
อาจารย์ ภานุวัฒน์ เมฆะอาจารย์ ภานุวัฒน์ เมฆะ
คอมพิวเตอร์ ม.2 / 2560
เดชประวีร์ แสนกล้าเดชประวีร์ แสนกล้า
ปฏิบัติการการโปรแกรมฐานข้อมูล
อาจารย์ สิทธิโชค พรรค์พิทักษ์อาจารย์ สิทธิโชค พรรค์พิทักษ์
ปรัชญาการศึกษา (คณิตศาสตร์)
กอเดช อ้าสะกะละกอเดช อ้าสะกะละ
ปรัชญาการศึกษา (สังคมศึกษา)
กอเดช อ้าสะกะละกอเดช อ้าสะกะละ
855-221 Structure & properties of biopolymer & polymer-2/2560
พรอุษา จิตพุทธิพรอุษา จิตพุทธิ
434-316-2-2560 Thai Economy
รศ. อาหวัง ล่านุ้ยรศ. อาหวัง ล่านุ้ย
BE581_Econometrics
คมกริช วงศ์แขคมกริช วงศ์แข
BE582_Econometrics
คมกริช วงศ์แขคมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
BE583_Econometrics
คมกริช วงศ์แขคมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
857-323 Experimental Design of Agro-Industry (2-2560)
มณฑิรา เอียดเสน / อ้อมมณฑิรา เอียดเสน / อ้อม
(2/60) 242-481 MACHINE INTELLIGENCE
นาย อัมรินทร์ ดีมะการนาย อัมรินทร์ ดีมะการ
427-322Anthropological Research and Ethnography 2-60
บัณฑิต ไกรวิจิตรบัณฑิต ไกรวิจิตร
273382 : Web Technology
ณัฐพล โพธิ์ธิมา / เบน (58314086)ณัฐพล โพธิ์ธิมา / เบน (58314086)
sc 2-414
เคมีทั่วไป
เอกราช ตาแก้วเอกราช ตาแก้ว
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2/2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทันผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน
718-316 Medical Nutrition Therapy 2-60
ลักษณา ไชยมงคล / ปูลักษณา ไชยมงคล / ปู
วิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคม 2.60
อาจารย์ สุกมล มุ่งพัฒนสุนทรอาจารย์ สุกมล มุ่งพัฒนสุนทร
0500204 English for Health Science
รวยรื่น พาหุจินดารวยรื่น พาหุจินดา
Thaksin University
PHYSICS 2
ปิยวัฒน์ ทัพสนิท / แจ้ปิยวัฒน์ ทัพสนิท / แจ้