เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 359,563 คน
28,810 ชั้นเรียน จาก 2,575 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
ให้บริการโดยความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
Wonkdy Channel, EducationinThailand Channel และ help.classstart.org NEW!

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20,444 คน จาก 1,073 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,065 คน จาก 232 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7,330 คน จาก 422 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5,800 คน จาก 167 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

การบริการบนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
นาย ชนินทร์ มหัทธนชัยนาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
PHYSICS 1 (ว30201) มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียน 2/60
นาย พรชัย (ครูผู้สอน) ชัยรินทร์นาย พรชัย (ครูผู้สอน) ชัยรินทร์
6/1
อาหามะ ดิง / อุสตาสมะอาหามะ ดิง / อุสตาสมะ
โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา
animation N01-60
ปิยะบุษ ปลอดอักษรปิยะบุษ ปลอดอักษร
เทคโนโลยีขนมอบ (2/2560)
นิภาภัทร์ กุณฑลนิภาภัทร์ กุณฑล
4100103 : เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน, กลุ่ม 08 2/2560
miss nantana rattanachai (1959900084179)miss nantana rattanachai (1959900084179)
7354311 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ภ.กต.581,582
นิติพงษ์ ทนน้ำนิติพงษ์ ทนน้ำ
Computer Graphic 60 (S02)
ปิยะบุษ ปลอดอักษรปิยะบุษ ปลอดอักษร
BIS0603 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อมนางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
Computer Graphic (S01)
ปิยะบุษ ปลอดอักษรปิยะบุษ ปลอดอักษร
MBC0510 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อมนางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
เตรียมฝึกประสบการวิชาชีพทางฟิสิกส์
อดุลย์สมาน สุขแก้ว / ไมอดุลย์สมาน สุขแก้ว / ไม
ศท.0044021 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ภาคพิเศษ กศ.บป (การจัดการ)
อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวงอาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
วท 6001105 ระบบปฏิบัติการ-CS-(อาทิตย์-เช้า)
อ. ธนชัย ปฐมรัตน์ (5650)อ. ธนชัย ปฐมรัตน์ (5650)
ความเป็นครู (SELF-ACTUALIZATION FOR TEACHERS) รหัสวิชา 03206033
รศ.ดร. ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์รศ.ดร. ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
(2560-2) Business Finance for ITB
ดร. ชนวัฒน์ ชุณหวิกสิตดร. ชนวัฒน์ ชุณหวิกสิต
0707131 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ กลุ่ม 01
ดร. วรพจน์ ปานรอดดร. วรพจน์ ปานรอด
0707131 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ กลุ่ม 02
ดร. วรพจน์ ปานรอดดร. วรพจน์ ปานรอด
441-207 Introduction to Macroeconomics 2/2560
ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์
ED13301 นวัตกรรมทางการศึกษา ฟิสิกส์ 2/60
พวงทอง เพชรโทน / ครูหญิงพวงทอง เพชรโทน / ครูหญิง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รอบรู้วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว
ปาลิตา หอมดวงศรี / หมิว (58100143113)ปาลิตา หอมดวงศรี / หมิว (58100143113)
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย
ปาฏิมา อินทรศรี / มิ้นท์ (58100143130)ปาฏิมา อินทรศรี / มิ้นท์ (58100143130)
การบัญชีชั้นกลาง 2 กลุ่ม 1
มินา เลิศเมธานนท์มินา เลิศเมธานนท์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
ชั้นม.601 เลขที่1-15
พุทธิพร มีกาย / ครีมพุทธิพร มีกาย / ครีม
การควบคุมและตรวจสอบภายใน 260
นาง นพรัตน์ สุวรรณโณนาง นพรัตน์ สุวรรณโณ
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ กับครูพี่แมน
อิทธิพล กองจันทร์ดี / แมน (58100147105)อิทธิพล กองจันทร์ดี / แมน (58100147105)
ชั้นม.601 เลขที่16-30
พุทธิพร มีกาย / ครีมพุทธิพร มีกาย / ครีม
ชั้นม.601 เลขที่ 31-46
พุทธิพร มีกาย / ครีมพุทธิพร มีกาย / ครีม
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์พาเพลิน
พิมวดี พัดพรม / กันย์ (58100147104)พิมวดี พัดพรม / กันย์ (58100147104)
Juvenile Delinquency 2/60
มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอมูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ