เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 380,625 คน
30,639 ชั้นเรียน จาก 2,626 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
ให้บริการโดยความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
Wonkdy Channel, EducationinThailand Channel และ help.classstart.org NEW!

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20,489 คน จาก 1,100 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,070 คน จาก 235 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7,923 คน จาก 465 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

6,119 คน จาก 171 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

method_of_teaching ศษ.221_2561
ชวาลา เวชยันต์ (cha1155)ชวาลา เวชยันต์ (cha1155)
ห้องเรียนชีววิทยา ม.5.1 ครูชไมพร
ชไมพร งามยิ่งยวด / เปิ้ลชไมพร งามยิ่งยวด / เปิ้ล
ห้องเรียนชีววิทยา ม.5.2 ครูชไมพร
ชไมพร งามยิ่งยวด / เปิ้ลชไมพร งามยิ่งยวด / เปิ้ล
ห้องเรียนชีววิทยา ม.5.3ครูชไมพร
ชไมพร งามยิ่งยวด / เปิ้ลชไมพร งามยิ่งยวด / เปิ้ล
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3/2560
อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
หลักกระบวนการพยาบาล ปีการศึกษา 2560
Haneefah Jeh-AleeHaneefah Jeh-Alee
ห้องเรียน Individual Study (IS) ม.4
ชไมพร งามยิ่งยวด / เปิ้ลชไมพร งามยิ่งยวด / เปิ้ล
COMP363 การออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์:วิทยาการคอมพิวเตอร์ 19/31
Thongrob Auxsorn / Godz (59030039)Thongrob Auxsorn / Godz (59030039)
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (ธุรกิจค้าปลีก 1/2561)
รวิศุทธ์ จิตรชญานรากุล / Kru_Joeรวิศุทธ์ จิตรชญานรากุล / Kru_Joe
การผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาวิทย์ทั่วไป2561/1
นาย คมกริช ทองนาคนาย คมกริช ทองนาค
EC 3111 ภาษาและการรู้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย (Sec.02) ภาคเรียนที่ 1/61
ดวงใจ เนตรตระสูตร / นกดวงใจ เนตรตระสูตร / นก
CI 4606 วิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 1 (Sec.01 & 02) ภาคเรียนที่ 1/61
ดวงใจ เนตรตระสูตร / นกดวงใจ เนตรตระสูตร / นก
ECN60-671 Economic analysis for business decision 1/61
อาจารย์ ดร. นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทองอาจารย์ ดร. นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (ภาคสมทบ) 2561
รวิศุทธ์ จิตรชญานรากุล / Kru_Joeรวิศุทธ์ จิตรชญานรากุล / Kru_Joe
การวางแผนและควบคุมกำไร
ประสิทธิ์ รุ่งเรือง / ต้น (59010960002)ประสิทธิ์ รุ่งเรือง / ต้น (59010960002)
BCOM1201 SEC02k (1/61)
พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุลพิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล
BCOM1201 SEC01k (1/61)
พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุลพิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล
3612301การจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ 1/2561 sec.01
Teeradej Phetkaew / CainTeeradej Phetkaew / Cain
3631111 Economics for Business (05) 1/2561
Chitaporn Thongchaoom / C KChitaporn Thongchaoom / C K
ปัญหาพิเศษทางด้านสัตวศาสตร์
อาจารย์ กรุง วิลาชัย (2553027)อาจารย์ กรุง วิลาชัย (2553027)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
MBC2101 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ N02
น.ส. เบญจมาภรณ์ คงชนะน.ส. เบญจมาภรณ์ คงชนะ
MBC2101 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ N01
น.ส. เบญจมาภรณ์ คงชนะน.ส. เบญจมาภรณ์ คงชนะ
นวัตกรรมอาทิตย์เช้า
ปราการ หังสวนัส / โหน่งปราการ หังสวนัส / โหน่ง
ก้าวทันโลกเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ กลุ่ม 10(พุธ-เช้า) 1/2561
miss nantana rattanachai (1959900084179)miss nantana rattanachai (1959900084179)
ก้าวทันโลกเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ กลุ่ม 42(อาทิตย์-บ่าย) 1/2561
miss nantana rattanachai (1959900084179)miss nantana rattanachai (1959900084179)
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วย Cloud based Learning รุ่นที่ 3
ดร.สิริกร กรมโพธิ์ (sirikorn)ดร.สิริกร กรมโพธิ์ (sirikorn)
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช class 1/61
สุจิรา วิชัยดิษฐ / สุสุจิรา วิชัยดิษฐ / สุ
ปรัชญาการศึกษา (อังกฤษเทคโน)
กอเดช อ้าสะกะละกอเดช อ้าสะกะละ
ปรัชญาการศึกษา (ประถมศึกษา)
กอเดช อ้าสะกะละกอเดช อ้าสะกะละ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (2100114)
Mahamasalam Adae / SalamMahamasalam Adae / Salam