เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 348,394 คน จาก 27,465 ชั้นเรียน!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
ให้บริการโดยความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
Wonkdy Channel, EducationinThailand Channel และ help.classstart.org NEW!

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

19,619 คน จาก 1,011 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,046 คน จาก 231 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

6,946 คน จาก 392 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5,704 คน จาก 164 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

แนวคิดวิทยาศาสตร์กับปรัชญา (มก.ฉกส.)
กีรติ มณีสายกีรติ มณีสาย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ต้น 60
นาง มันทิรา ผ่องอำไพนาง มันทิรา ผ่องอำไพ
AC5908_Macroeoconomics
คมกริช วงศ์แขคมกริช วงศ์แข
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การวัดและประเมินผลการศึกษา LM04 วันศุกร์
นาย อาจารย์ชัยมงคล ปินะสานาย อาจารย์ชัยมงคล ปินะสา
418-001 Basic French I (1/2560)
กานดา เหล่าปิยะบุตรกานดา เหล่าปิยะบุตร
418-101 French I (1/2560)
กานดา เหล่าปิยะบุตรกานดา เหล่าปิยะบุตร
(1/60 SEC 01) 242-305 DATABASE SYSTEMS
นาย อัมรินทร์ ดีมะการนาย อัมรินทร์ ดีมะการ
(1/60 SEC 02) 242-305 DATABASE SYSTEMS
นาย อัมรินทร์ ดีมะการนาย อัมรินทร์ ดีมะการ
857–413 Plant Management in Agro-Industry
อาจารย์ Kriangkrai Waiyakan / BIG (074-28-6381)อาจารย์ Kriangkrai Waiyakan / BIG (074-28-6381)
242-208 Digital logic and Design
วรรัตน์ จงไกรจักรวรรัตน์ จงไกรจักร
เทคโนโลยีกับการพัฒนาสังคม
อาจารย์ สุกมล มุ่งพัฒนสุนทรอาจารย์ สุกมล มุ่งพัฒนสุนทร
COMP363 การออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Thongrob Auxsorn / Godz (59030039)Thongrob Auxsorn / Godz (59030039)
427-215 Criminology 1/60
มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอมูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ
ง 23202 การโปรแกรมเบื้องต้น ม.3/3 เทอม 2 -2560
ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
วิชา การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ในสาขางานอาชีพ 3900 - 0010 ระดับปวส.1/1 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 2/2560
พัฒนพงษ์ วงษ์มิตร / ครูนุ๊ก (5131302052)พัฒนพงษ์ วงษ์มิตร / ครูนุ๊ก (5131302052)
ปวช. 2/4 คอ. วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
Mr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat YenchumMr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat Yenchum
ระเบียบวิธีวิจัย 1/60
อาจารย์ สุกมล มุ่งพัฒนสุนทรอาจารย์ สุกมล มุ่งพัฒนสุนทร
ETI 2101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Sect.01) ... ภาคเรียนที่ 2/2560
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้งอาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
เคมีเพิ่มเติม 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ครู เอกราช ตาแก้วครู เอกราช ตาแก้ว
การสร้าง Animation
ทัศนพร วิบูลย์อรรถทัศนพร วิบูลย์อรรถ
คอมพิวเตอร์ 5/2 (ตัดต่อวีดีโอ2) ง30202 ภาคเรียน 2/60
นาย พรชัย (ครูผู้สอน) ชัยรินทร์นาย พรชัย (ครูผู้สอน) ชัยรินทร์
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.2/2 อ22102
สุมาลี นุใจเหล็กสุมาลี นุใจเหล็ก
คพ332 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 2-60 Sec.2
อาจารย์ ภานุวัฒน์ เมฆะอาจารย์ ภานุวัฒน์ เมฆะ
โครงงานคอมพิวเตอร์ ง 30233 ชั้น ม.6/4 เทอม 2 ปีการศึกษา 2560
ฉัตรชัย โอษะคลังฉัตรชัย โอษะคลัง
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
7011464-1 การสร้างสื่อดิจิทัล
สุอารีย์ นครพันธุ์สุอารีย์ นครพันธุ์
หลักการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม ง 30234 ห้อง ม.5/3 เทอม 2 ปีการศึกษา 2560
ฉัตรชัย โอษะคลังฉัตรชัย โอษะคลัง
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
4-3-20-คณิตศาสตร์
สมเพชร พิมโคตร / เพชร (6001302110)สมเพชร พิมโคตร / เพชร (6001302110)
โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ
4-3-13 สังคม
นางสาวจารุณี หนูเทพ / แนน (6001302103)นางสาวจารุณี หนูเทพ / แนน (6001302103)
4-3-03-สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต อนุบาล 1
อลิษา จงไทย / จ๋อม (6001302093)อลิษา จงไทย / จ๋อม (6001302093)
โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ
4-3-07-สร้างเสริมประสบการณ์อนุบาล3
ลลิตา ศิลธรรม / ปลา (6001302097)ลลิตา ศิลธรรม / ปลา (6001302097)