เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้อย่างแท้จริง

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 315,941 คน จาก 24,474 ชั้นเรียน!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
ให้บริการโดยความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
Wonkdy Channel, EducationinThailand Channel และ help.classstart.org NEW!

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

18,299 คน จาก 900 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8,404 คน จาก 211 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

6,373 คน จาก 354 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5,407 คน จาก 150 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

การสื่อสารการตลาด (3202-2004)
นางสาว ภณิชญา ชมสุวรรณนางสาว ภณิชญา ชมสุวรรณ
คอมพิวเตอร์ 2/1 ปี2559
อานาตี เจ๊ะหะะมะอานาตี เจ๊ะหะะมะ
59-2 4944902 การฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ [ภาคปกติ]
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่
มโนทัศน์พื้นฐานทางการพยาบาล (993-121)
อัศลี สนิทสกุล / ลีอัศลี สนิทสกุล / ลี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
434-411-2-2559 Seminar in Economics
รศ. อาหวัง ล่านุ้ยรศ. อาหวัง ล่านุ้ย
(2/59) 242-481 MACHINE INTELLIGENCE
นาย อัมรินทร์ ดีมะการนาย อัมรินทร์ ดีมะการ
418-002 Basic French II (2/2559)
กานดา เหล่าปิยะบุตรกานดา เหล่าปิยะบุตร
Basic Chinese 2/2559
มนาภรณ์ น้ำทองมนาภรณ์ น้ำทอง
วิชาเคมีเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เอกราช ตาแก้วเอกราช ตาแก้ว
ป.บัณฑิต 59
ดร. พวงทอง เพชรโทนดร. พวงทอง เพชรโทน
การออกแบบและเทคโนโลยี 3 ภาค 1/60
ปรีดา ยะธิมาปรีดา ยะธิมา
โรงเรียนจักรคำคณาทร
ฟิสิกส์4 ม.6/2 ปีการศึกษา 2560
สุกรี แวอีแตสุกรี แวอีแต
59-3 4943506 การบริหารงานสาธารณสุข [ภาค กศ.บป.]
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่
477-306 ฝึกงาน (3/59)
ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จันดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จัน
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ม.6 ปี 60
นาย พิเชษฐ์ บำบัดทุกข์นาย พิเชษฐ์ บำบัดทุกข์
Sci 3.6-60
พรรณนิภา ศรีท้าวพรรณนิภา ศรีท้าว
Sci 3.7-60
พรรณนิภา ศรีท้าวพรรณนิภา ศรีท้าว
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครู เกษตร บุบผาผสม / ครูนาย (10267)ครู เกษตร บุบผาผสม / ครูนาย (10267)
วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 2
องค์อร ประจันเขตต์องค์อร ประจันเขตต์
PHYSICS 4 (ว30204) มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียน 1/60
นาย พรชัย (ครูผู้สอน) ชัยรินทร์นาย พรชัย (ครูผู้สอน) ชัยรินทร์
คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค33101) ม. 6/3 ปีการศึกษา 2560
Sanit Srikoon (5370500057)Sanit Srikoon (5370500057)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค33101) ม.6/4 ปีการศึกษา 2560
Sanit Srikoon (5370500057)Sanit Srikoon (5370500057)
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค33201) ม. 6/12 ปีการศึกษา 2560
Sanit Srikoon (5370500057)Sanit Srikoon (5370500057)
โรงเรียนพุทไธสง
วิชาโปรแกรมสำนักงานขั้นสูง ปวส.1คธ.
แอนนา สุริเวชแอนนา สุริเวช
วิชาโปรแกรมตารางคำนวณ ปวช.2 MEP 2560
นาง เพ็ญศรี สมเวทีนาง เพ็ญศรี สมเวที
การพัฒนาเว็บไซต์เพื่องานธุรกิจ ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวสหัสทีปต์ ถนอมพันธ์ / เล็ก (59051502224)นางสาวสหัสทีปต์ ถนอมพันธ์ / เล็ก (59051502224)
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4/1 ประจำปีการศึกษา 2560
นาย สันติชัย เสมือนใจนาย สันติชัย เสมือนใจ
ปวช.2 ดอกไม้และงานประดิษฐ์60
นางสาว สาวิณี บุญผลึก (1809900029594)นางสาว สาวิณี บุญผลึก (1809900029594)
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา รหัสวิชา 3204-2107
เจษฎา วาเจ๊ะ / เจษเจษฎา วาเจ๊ะ / เจษ
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ฟิสิกส์ 3
นาย สิทธิโชค สิงห์เรือง (56102011062)นาย สิทธิโชค สิงห์เรือง (56102011062)