เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 404,924 คน
32,678 ชั้นเรียน จาก 3,069 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
ClassStart Academy และ help.classstart.org

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20,818 คน จาก 1,143 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,412 คน จาก 245 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

9,177 คน จาก 516 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

7,077 คน จาก 447 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

Mobile Programming
wichep jaiboon / chep (59031456)wichep jaiboon / chep (59031456)
มหาวิทยาลัยเนชั่น
Animation
ทัศนพร วิบูลย์อรรถทัศนพร วิบูลย์อรรถ
วิทยาการคำนวณ ว31102 ม.4/3
ไกรลาศ จิบจันทร์ / ครูไกรไกรลาศ จิบจันทร์ / ครูไกร
การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4/1 ปี 2/61
รังสิต สิงห์มหาไชยรังสิต สิงห์มหาไชย
วิชาการสร้างเว็บเพจและเว็บไซต์ ม 5.6
ขวัญชัย คุณหงษ์ / แฮ็กเกอร์ขวัญชัย คุณหงษ์ / แฮ็กเกอร์
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 2 ม.1/3 ปี 2/61
รังสิต สิงห์มหาไชยรังสิต สิงห์มหาไชย
เทคโนโลยี ม.6/2 (2)
ธัญกร อรัญโสติ / แอ้ดธัญกร อรัญโสติ / แอ้ด
กู่จานวิทยาคม
3901-1003 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ (2561)
โกมล ศิริสมบูรณ์เวชโกมล ศิริสมบูรณ์เวช
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 3-1 คธ.
สมพร โมกษะรัตน์ / สมพรสมพร โมกษะรัตน์ / สมพร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ม. 3/4
ชัยชนะ ทองมา (53313589)ชัยชนะ ทองมา (53313589)
2204-2104 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
จันทร์วลัย เพ็ชรล้าน (5712415001304)จันทร์วลัย เพ็ชรล้าน (5712415001304)
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์)
5/1 กราฟฟิคประยุกต์
ภาณุพัฒน์ แผ้วพลสง / ครูโก้ภาณุพัฒน์ แผ้วพลสง / ครูโก้
Technology M.4/3
นาย ภูวเนศวร์ บุญทา / ภูนาย ภูวเนศวร์ บุญทา / ภู
5012104 เทคโนโลยีสารสนเทศเกษตรและการพัฒนาชนบท (Agricultural Information Technology and Rural Development) 2/2561
สุอารีย์ นครพันธุ์สุอารีย์ นครพันธุ์
การเป็นผู้ประกอบการอาหาร (2/2561)
นิภาภัทร์ กุณฑลนิภาภัทร์ กุณฑล
THL60-221 Sustainable Tourism 2/2561
onanong cheablamonanong cheablam
M.4/11 Subject Technology
นาย ภูวเนศวร์ บุญทา / ภูนาย ภูวเนศวร์ บุญทา / ภู
M.4/7 Subject Technology
นาย ภูวเนศวร์ บุญทา / ภูนาย ภูวเนศวร์ บุญทา / ภู
2/61_ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
2/61_SE
อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
191303 การบริหารนโยบายสาธารณะกับการพัฒนาสังคม
ณัฏฐิมา มากชูณัฏฐิมา มากชู
กศน.อำเภอแม่ออน
รัฐศาสตร์ สุขสวัสดิ์ / ต่าย (61741404)รัฐศาสตร์ สุขสวัสดิ์ / ต่าย (61741404)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ออน
1061401การจัดการคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Management)
กรุณา แดงสุวรรณ (56E)กรุณา แดงสุวรรณ (56E)
N13 สุนทรีย์ เทอม 2
ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัยธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
2/2-2-2561-เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวพัฒน์นรี บุญยิ่งเรืองรอง / พัฒน์นรีนางสาวพัฒน์นรี บุญยิ่งเรืองรอง / พัฒน์นรี
2/3-2-2561-เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวพัฒน์นรี บุญยิ่งเรืองรอง / พัฒน์นรีนางสาวพัฒน์นรี บุญยิ่งเรืองรอง / พัฒน์นรี
2/1-2-2561-เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวพัฒน์นรี บุญยิ่งเรืองรอง / พัฒน์นรีนางสาวพัฒน์นรี บุญยิ่งเรืองรอง / พัฒน์นรี
2/4-2-2561-เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวพัฒน์นรี บุญยิ่งเรืองรอง / พัฒน์นรีนางสาวพัฒน์นรี บุญยิ่งเรืองรอง / พัฒน์นรี
กฎหมายสิทธิมนุษยชน
จตุภูมิ ภูมิบุญชูจตุภูมิ ภูมิบุญชู
รายวิชา 107333 การวินิจฉัยศัตรูพืชและการจัดการ ภาคปลาย 2561
สิริรัตน์ แสนยงค์ (0000000)สิริรัตน์ แสนยงค์ (0000000)