เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 359,633 คน
28,821 ชั้นเรียน จาก 2,575 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
ให้บริการโดยความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
Wonkdy Channel, EducationinThailand Channel และ help.classstart.org NEW!

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20,445 คน จาก 1,073 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,065 คน จาก 232 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7,330 คน จาก 422 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5,800 คน จาก 167 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

425-426 Selected Topics in Southeast Asian History (2/2560)
ภมรี สุรเกียรติภมรี สุรเกียรติ
418-002 Basic French II (2/2560)
กานดา เหล่าปิยะบุตรกานดา เหล่าปิยะบุตร
60-2 4944902 การฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ [ภาค กศ.บป.]
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ม.1 ปี 60
ปรีดา ยะธิมาปรีดา ยะธิมา
PHYSICS 3 (ว30203) มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียน 2/60
นาย พรชัย (ครูผู้สอน) ชัยรินทร์นาย พรชัย (ครูผู้สอน) ชัยรินทร์
PHYSICS 1 (ว30201) มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียน 2/60
นาย พรชัย (ครูผู้สอน) ชัยรินทร์นาย พรชัย (ครูผู้สอน) ชัยรินทร์
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ (ว30161) มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียน 2/60
นาย พรชัย (ครูผู้สอน) ชัยรินทร์นาย พรชัย (ครูผู้สอน) ชัยรินทร์
โรคและปรสิตสัตว์น้ำ (Diseases and Parasite of Aquatic Animals) 2/60
อุทร เจริญเดชอุทร เจริญเดช
2-2017_SMM2203_เทคโนโลยีเซรามิกส์
ภัทราวรรณ คหะวงศ์ภัทราวรรณ คหะวงศ์
สัมมนาทางฟิสิกส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
อดุลย์สมาน สุขแก้ว / ไมอดุลย์สมาน สุขแก้ว / ไม
เทคโนโลยีขนมอบ (2/2560)
นิภาภัทร์ กุณฑลนิภาภัทร์ กุณฑล
ปรัชญาการศึกษา (คณิตศาสตร์)
กอเดช อ้าสะกะละกอเดช อ้าสะกะละ
ปรัชญาการศึกษา (สังคมศึกษา)
กอเดช อ้าสะกะละกอเดช อ้าสะกะละ
60-2-การเขียนโปรแกรม กลุ่ม 2 [28817] พุธ
ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ (089-5500525)ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ (089-5500525)
993-121 มโนทัศน์พื้นฐานทางการพยาบาล 2560
อัศลี สนิทสกุล / ลีอัศลี สนิทสกุล / ลี
คณะพยาบาลศาสตร์ มอ ปัตตานี
1102334 : ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา 2/2560
เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ / อาจารย์เสาร์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ / อาจารย์เสาร์
434-324-2-2560 EDC (Economics of Developing Countries)
รศ. อาหวัง ล่านุ้ยรศ. อาหวัง ล่านุ้ย
BE581_Econometrics
คมกริช วงศ์แขคมกริช วงศ์แข
การวิเคราะห์นโยบาย (PA52302) 3/1
นาย ชัยมงคล ศิริวารินทร์ / ลี่นาย ชัยมงคล ศิริวารินทร์ / ลี่
665322 Service Marketing การตลาดบริการ_อาทิตย์เช้า
Apinya narkwichetApinya narkwichet
ม.บูรพา
665322 Service Marketing การตลาดบริการ_อาทิตย์บ่าย
Apinya narkwichetApinya narkwichet
ม.บูรพา
4123905 การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (CS-IT)
นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมีนางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
Curriculum Development AS
Mr. Anuchit WattanapornMr. Anuchit Wattanaporn
To Study the Efficiency in listening comprehension of Second-year Students via English Movies
มัยญีดะห์ เจะนิ (562424051)มัยญีดะห์ เจะนิ (562424051)
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย อิมรอน สุหลง (405709007)นาย อิมรอน สุหลง (405709007)
ED13301 นวัตกรรมทางการศึกษา ฟิสิกส์ 2/60
พวงทอง เพชรโทน / ครูหญิงพวงทอง เพชรโทน / ครูหญิง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ประวัติศาสตร์น่ารู้ : คุณครู อภิเสกชล เสตฐา
นาย อภิเสกชล เสตฐา / เบส (58100143128)นาย อภิเสกชล เสตฐา / เบส (58100143128)
2204 - 2104 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
นางสาว ยุพยง ยะมะกา / ครูมิ้นนางสาว ยุพยง ยะมะกา / ครูมิ้น
BCOM2201 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานทางธุรกิจ 3-60 section 02
วลัยพร สุพรรณวลัยพร สุพรรณ
ED13301 นวัตกรรมทางการศึกษา ค. บ. ชีววิทยา 2/60
พวงทอง เพชรโทน / ครูหญิงพวงทอง เพชรโทน / ครูหญิง