เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 373,516 คน
30,130 ชั้นเรียน จาก 2,595 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
ให้บริการโดยความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
Wonkdy Channel, EducationinThailand Channel และ help.classstart.org NEW!

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20,465 คน จาก 1,102 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,067 คน จาก 235 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7,362 คน จาก 440 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5,807 คน จาก 166 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

434-344-COOP ECON-1-2559
รศ. อาหวัง ล่านุ้ยรศ. อาหวัง ล่านุ้ย
60-X 4944901/4954901 การเตรียมฝึกประสบการณ์ - การออกสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมฯ
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่
วิชาเคมี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ครู เอกราช ตาแก้วครู เอกราช ตาแก้ว
Sci5-m3/3
ครู สันติ ม่วงปาน / ติ (60001)ครู สันติ ม่วงปาน / ติ (60001)
User Interface Design 3-60
ปิยะบุษ ปลอดอักษรปิยะบุษ ปลอดอักษร
28 BIS0609 การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ กลุ่มเรียน สฎ.2019.121 คอมฯธุรกิจ
Aj.Renuka KunchamnanAj.Renuka Kunchamnan
ชีววิทยา ม.5.4 ปีการศึกษา 2561
พรรณนิภา ศรีท้าวพรรณนิภา ศรีท้าว
ปวส.2/1 การท่องเที่ยว 1/2561
นาง พรชนก เฮงประเสริฐนาง พรชนก เฮงประเสริฐ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ปวส.2/2 การท่องเที่ยว 1/2561
นาง พรชนก เฮงประเสริฐนาง พรชนก เฮงประเสริฐ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
วิทยาการคำนวณ 1 ม.1 ปี 61
ปรีดา ยะธิมาปรีดา ยะธิมา
2561/1 ชั้นม.3/3 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัสกร วงค์อยู่ / ครูต้นพัสกร วงค์อยู่ / ครูต้น
วิชาการใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง ปวส. 1/1 คอม 2561
นาง เพ็ญศรี สมเวทีนาง เพ็ญศรี สมเวที
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ภาษาจีน ม.3 กลุ่ม 3-4
ณัฐพล พงษ์ถาวร / นัสชา (60270100514)ณัฐพล พงษ์ถาวร / นัสชา (60270100514)
คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน ม.4/1 ปี 61
รังสิต สิงห์มหาไชยรังสิต สิงห์มหาไชย
วิชา IS1 ม.3/1
วัชระ คงแก้ว / ครูบิ๊กวัชระ คงแก้ว / ครูบิ๊ก
โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล)
ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ IT60
สุรวินท์ ติ้งหวังสุรวินท์ ติ้งหวัง
English ม. 5/3 ปี 2561
ิวิไลรัศมี แสนอุดม / - (2503)ิวิไลรัศมี แสนอุดม / - (2503)
ภาษาและวัฒนธรรม วิชาชีพครู หมู่ ๕
ยุทธนา นามดียุทธนา นามดี
BRU
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (ศท 0401)
ซารีฟ หะยีซำซูดิน / ซารีฟซารีฟ หะยีซำซูดิน / ซารีฟ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
วิชา โปรแกรมตารางคำนวณ บณ.คธ.
แอนนา สุริเวชแอนนา สุริเวช
ED 1101 ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ (Sect.07) ... ภาคเรียนที่ 1/2561
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้งอาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
เตรียมฝึกวิชาชีพสัตวศาสตร์ 2
อาจารย์ กรุง วิลาชัย (2553027)อาจารย์ กรุง วิลาชัย (2553027)
มหาวิทยัาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา รหัส 3200-0010 (ศูนย์ธารโต 1/2561)
อัซมัน ดรอแม / มัน (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)อัซมัน ดรอแม / มัน (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
การโปรแกรม 2 DSU ม.5/1
ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
Pokemon Lesson(Gen 1 - 3)
Weerakorn Kunsen (19999)Weerakorn Kunsen (19999)
EDU509-1-61-L01
นางสาว พวงรัตน์ จินพลนางสาว พวงรัตน์ จินพล
EDU509-1-61-L02
นางสาว พวงรัตน์ จินพลนางสาว พวงรัตน์ จินพล
EDU509-1-61-L03
นางสาว พวงรัตน์ จินพลนางสาว พวงรัตน์ จินพล
EDU509-1-61-L04
นางสาว พวงรัตน์ จินพลนางสาว พวงรัตน์ จินพล
61-X 4944901/4954901 การเตรียมฝึกประสบการณ์ - การออกสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมฯ
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่