เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 359,534 คน
28,804 ชั้นเรียน จาก 2,575 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
ให้บริการโดยความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
Wonkdy Channel, EducationinThailand Channel และ help.classstart.org NEW!

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20,444 คน จาก 1,073 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,065 คน จาก 232 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7,330 คน จาก 422 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5,800 คน จาก 167 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

มัธยมศึกษาปีที่5
นาย กำธร ศรีรัตนานนท์นาย กำธร ศรีรัตนานนท์
บธ 0115 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
นาย กิตติศักดิ์ แก้วเนียมนาย กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
7361318 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปกก.581,582,583
นิติพงษ์ ทนน้ำนิติพงษ์ ทนน้ำ
428-524 Resource and Environmental Management for Social Development
รศ. อาหวัง ล่านุ้ยรศ. อาหวัง ล่านุ้ย
2/60 จิตวิทยาสำหรับครู - EngTech
ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑลผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
4100103 : เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน, กลุ่ม 07 2/2560
miss nantana rattanachai (1959900084179)miss nantana rattanachai (1959900084179)
7354311 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ภ.กต.581,582
นิติพงษ์ ทนน้ำนิติพงษ์ ทนน้ำ
BIS0608 ความมั่นคงฯ (เทียบ)
น.ส. เบญจมาภรณ์ คงชนะน.ส. เบญจมาภรณ์ คงชนะ
Computer Graphic 60 (S02)
ปิยะบุษ ปลอดอักษรปิยะบุษ ปลอดอักษร
Computer Graphic (S01)
ปิยะบุษ ปลอดอักษรปิยะบุษ ปลอดอักษร
477-203 Human Factors in Information Systems (2/60)
ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จันดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จัน
ระบบจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ กศ.บป. เสาร์ เช้า
ปัญญ์ชลี เต่าทองปัญญ์ชลี เต่าทอง
หลักการเขียนโปรแกรม กศ.บป. บ่าย เสาร์
ปัญญ์ชลี เต่าทองปัญญ์ชลี เต่าทอง
Cost2
ผศ. ผศ.พัชนิจ เนาวพันธ์ผศ. ผศ.พัชนิจ เนาวพันธ์
663381_60 การเงินบุคคล (Personal Finance)
เนตรดาว ชัยเขตเนตรดาว ชัยเขต
441-310 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management) ปีการศึกษา 2560
ดร. วรพจน์ ปานรอดดร. วรพจน์ ปานรอด
ITEC2401 Maintenance of information technology equipment-101
นางสาว ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์นางสาว ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
cru
718-317 Principle of Nutrition Therapy-60
ลักษณา ไชยมงคล / ปูลักษณา ไชยมงคล / ปู
718-318 Community Nutrition-60
ลักษณา ไชยมงคล / ปูลักษณา ไชยมงคล / ปู
0707131 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ กลุ่ม 01
ดร. วรพจน์ ปานรอดดร. วรพจน์ ปานรอด
0707131 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ กลุ่ม 02
ดร. วรพจน์ ปานรอดดร. วรพจน์ ปานรอด
120-3102 ทักษะการใช้งานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ
สุนทรียา คำทูลสุนทรียา คำทูล
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
To Study the Efficiency in listening comprehension of Second-year Students via English Movies
มัยญีดะห์ เจะนิ (562424051)มัยญีดะห์ เจะนิ (562424051)
725-113 Clinical Biochemistry for Nurses 2/2560
อนรรฆ พลชาติอนรรฆ พลชาติ
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี คธ 1/60
ซารีฟ หะยีซำซูดิน / ซารีฟซารีฟ หะยีซำซูดิน / ซารีฟ
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี คธ 2/60
ซารีฟ หะยีซำซูดิน / ซารีฟซารีฟ หะยีซำซูดิน / ซารีฟ
การบัญชีภาษีอากร กลุ่มเสาร์ อาทิตย์
นาง นพรัตน์ สุวรรณโณนาง นพรัตน์ สุวรรณโณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.๔-ม.๖
วรวัฒน์ โพธิ์สัย / ปาล์ม (58100143131)วรวัฒน์ โพธิ์สัย / ปาล์ม (58100143131)
Business Finance พธ.
ดร. ชนวัฒน์ ชุณหวิกสิตดร. ชนวัฒน์ ชุณหวิกสิต
ED13301 นวัตกรรมทางการศึกษา By Donnnggg
เจษฎาภรณ์ บูระพิน / ดาว (58100147119)เจษฎาภรณ์ บูระพิน / ดาว (58100147119)