เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 399,949 คน
32,327 ชั้นเรียน จาก 3,039 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
ClassStart Academy และ help.classstart.org

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20,814 คน จาก 1,142 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,410 คน จาก 242 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

8,503 คน จาก 485 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

6,245 คน จาก 424 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

0111311 การเขียนร้อยแก้ว
นาย วินัย สุกใสนาย วินัย สุกใส
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และการออกแบบ N01-61
ปิยะบุษ ปลอดอักษรปิยะบุษ ปลอดอักษร
004001 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดร.สิริกร กรมโพธิ์ (sirikorn)ดร.สิริกร กรมโพธิ์ (sirikorn)
โภชนาการและโภชนบำบัดสำหรับพยาบาล 2561
ดร ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์ดร ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์
418-001 / 418-101 French I (1/2561)
กานดา เหล่าปิยะบุตรกานดา เหล่าปิยะบุตร
477-201 COMPUTER PROGRAMMING (1/61)
ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จันดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จัน
928-401 IT Business
ดร สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศดร สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ
441-201 Human Resource Management ภาคเรียน 1/2561
ภัทรอร เวสารัตน์ภัทรอร เวสารัตน์
929-100 หลักเศรษฐศาสตร์ (PRINCIPLES OF ECONOMICS)
รพี พงษ์พานิชรพี พงษ์พานิช
427-302 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ กลุ่มมลายูศึกษา 1/61
พะเยาว์ ละกะเต็บพะเยาว์ ละกะเต็บ
ACADEMIC ENGLISH: LISTENING SPEAKING (142-118) Sec 02 BBA 2
Aj. Hambalee JehmaAj. Hambalee Jehma
ACADEMIC ENGLISH: LISTENING SPEAKING (142-118) Sec 04 DM
Aj. Hambalee JehmaAj. Hambalee Jehma
BIS0624 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1
น.ส. เบญจมาภรณ์ คงชนะน.ส. เบญจมาภรณ์ คงชนะ
วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พลอยกมล วงค์ษาปัญญากุล / พลอย (5880115105)พลอยกมล วงค์ษาปัญญากุล / พลอย (5880115105)
โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
ฟิสิกส์เพิ่มเติม1 2/2561
สิทธิพรรณ มากมิตร / หนุ่มสิทธิพรรณ มากมิตร / หนุ่ม
2204-2110 ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 1-2-2
อาซือมะห์ มะดีเยาะ / มะห์อาซือมะห์ มะดีเยาะ / มะห์
ED13301 นวัตกรรม เทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา ค.บ.ภาษาไทย 3/1
พวงทอง เพชรโทน / ครูหญิงพวงทอง เพชรโทน / ครูหญิง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ED13301 นวัตกรรม เทคโนโลยีและ การสื่อสารทางการศึกษา ค. บ.ภาษาไทย 3/2
พวงทอง เพชรโทน / ครูหญิงพวงทอง เพชรโทน / ครูหญิง
ปวช.2/4 คอ. วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
Mr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat Yenchum / ครูตาลMr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat Yenchum / ครูตาล
อีวะภูเก็ต
วิชาการสร้างแอนิเมชั่น 4.11
ขวัญชัย คุณหงษ์ / แฮ็กเกอร์ขวัญชัย คุณหงษ์ / แฮ็กเกอร์
THAI FDA ICT 61/2 (ปีการศึกษา 2561 รุ่น 3) แขนงสาขาสารสนเทศด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ และ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นาย กฤษดา ลิมปนานนท์นาย กฤษดา ลิมปนานนท์
2701-2009:คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม
ภุมรินทร์ บุตรดี / กรูไอซ์เด้อบาดภุมรินทร์ บุตรดี / กรูไอซ์เด้อบาด
2901-1006:เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภุมรินทร์ บุตรดี / กรูไอซ์เด้อบาดภุมรินทร์ บุตรดี / กรูไอซ์เด้อบาด
2901-2113:เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย
ภุมรินทร์ บุตรดี / กรูไอซ์เด้อบาดภุมรินทร์ บุตรดี / กรูไอซ์เด้อบาด
การออกแบบและเทคโนโลยี 1 ม.1 ปี 61
ปรีดา ยะธิมาปรีดา ยะธิมา
วิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 2 Sec01
ดวงใจ เนตรตระสูตร / นกดวงใจ เนตรตระสูตร / นก
วิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 2 Sec02
ดวงใจ เนตรตระสูตร / นกดวงใจ เนตรตระสูตร / นก
สัมมนาการศึกษาปฐมวัย
ดวงใจ เนตรตระสูตร / นกดวงใจ เนตรตระสูตร / นก
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ปวช.1 กต
สมพร โมกษะรัตน์ / สมพรสมพร โมกษะรัตน์ / สมพร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
THL60-221 Sustainable Tourism 2/2561
onanong cheablamonanong cheablam