เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 385,071 คน
30,951 ชั้นเรียน จาก 2,626 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
ให้บริการโดยความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
Wonkdy Channel, EducationinThailand Channel และ help.classstart.org NEW!

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20,559 คน จาก 1,111 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,073 คน จาก 236 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

8,170 คน จาก 469 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

6,176 คน จาก 417 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

ชื่อวิชา การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา (EDUCATIONAL STRATEGIC PLAN DEVELOPMENT) รหัสวิชา 03218008
รศ.ดร. ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์รศ.ดร. ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
นโยบายและการวางแผนทางการบริหารการศึกษา (POLICIES AND PLANNING FOR EDUCATIONAL ADMINISTRATION)
รศ.ดร. ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์รศ.ดร. ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
International Economics
ดร อารีรัตน์ ทศดีดร อารีรัตน์ ทศดี
Economics of international economics management 2558
ดร อารีรัตน์ ทศดีดร อารีรัตน์ ทศดี
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
เฟรดาว สุไลมานเฟรดาว สุไลมาน
Yala Rajabhat Universtiy
วิชาการใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง ปวส. 1/2 คอม 2561
นาง เพ็ญศรี สมเวทีนาง เพ็ญศรี สมเวที
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
วิชาการใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง ปวส. 1/1 คอม 2561
นาง เพ็ญศรี สมเวทีนาง เพ็ญศรี สมเวที
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
EC 3111 ภาษาและการรู้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย (Sec.02) ภาคเรียนที่ 1/61
ดวงใจ เนตรตระสูตร / นกดวงใจ เนตรตระสูตร / นก
ภาคเรียน 1/61
ผศ.ดร. สมบัติ สิงฆราชผศ.ดร. สมบัติ สิงฆราช
61-1 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ [ภาคปกติ]
อาจารย์ ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดาอาจารย์ ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดา
MBC2101 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ N03
น.ส. เบญจมาภรณ์ คงชนะน.ส. เบญจมาภรณ์ คงชนะ
ฺBCOM4903 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1-61 Section 02
วลัยพร สุพรรณวลัยพร สุพรรณ
E-commerce ห้อง 1 (1/2561)
น.ส. เบญจมาภรณ์ คงชนะน.ส. เบญจมาภรณ์ คงชนะ
BCOM1201 การประยุกต์ใช้โปรแกรมทางธุรกิจ 1 เทอม 1-61 Section 03
วลัยพร สุพรรณวลัยพร สุพรรณ
BCOM2201 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานทางธุรกิจ 3-61 section 01
วลัยพร สุพรรณวลัยพร สุพรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๙๙๓-๒๑๓ สุนทรียสนทนาในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล (Professing Nursing Dialogue) ปี 61
นาง สุนิดา อรรถอนุชิตนาง สุนิดา อรรถอนุชิต
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Sec II
จตุภูมิ ภูมิบุญชูจตุภูมิ ภูมิบุญชู
การสื่อสารข้อมูล 1/61 #601
วรรัตน์ จงไกรจักรวรรัตน์ จงไกรจักร
718-315 Medical Nutrition Therapy 1-61
ลักษณา ไชยมงคล / ปูลักษณา ไชยมงคล / ปู
บธ 3008201การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
ผศ.ดร. ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ผศ.ดร. ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
BIOL1108 ชีววิทยา 1 1/2561 กลุ่มเรียน 101 (จันทร์ 8:30-11:30)
กิตติพล กสิภาร์ (00001)กิตติพล กสิภาร์ (00001)
Special Topic (Cloud)
Thongrob Auxsorn / Godz (59030039)Thongrob Auxsorn / Godz (59030039)
การพยาบาลอนามัยชุมชน ปีการศึกษา 2561
นาง ฮัสณาฐ์ โต๊ะพานาง ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา
Web Programming and Web Database (1-2018)
Athitaya NitchotAthitaya Nitchot
993-392 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ 2561
นางสาว เจ๊ะยารีเย๊าะ เจะโซ๊ะนางสาว เจ๊ะยารีเย๊าะ เจะโซ๊ะ
928-400 IT Laws
ดร สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศดร สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ
Principle of Web Technology
Athitaya NitchotAthitaya Nitchot
718-342-60 Nutrition Education and Counseling
ลักษณา ไชยมงคล / ปูลักษณา ไชยมงคล / ปู
718-314-61 Nutrition Throughout the Human Life Cycle
ลักษณา ไชยมงคล / ปูลักษณา ไชยมงคล / ปู
718-440 Culinary Art
สุณีย์ บุญกำเหนิด / ครูสุณีย์ บุญกำเหนิด / ครู