ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ
จัดการเรียนการสอนได้ง่าย
คลิกสร้างวิชา ชวนผู้เรียนเข้าวิชา แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง
ใคร ๆ ก็สามารถสร้างวิชาออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน
เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป
ความสามารถของระบบ
สร้างวิชาได้ไม่จำกัด • แต่ละวิชามีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน •  อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ •  ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์•  บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด•  ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์
ClassStart
ClassStart
ClassStart
ClassStart
ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 613,409 คน มี 64,257 วิชา จาก 4,327 สถานศึกษา ใช้งานได้ฟรี ใช้ผ่านเว็บไซต์หรือ Android แอปได้เลย

วิชาที่มีกิจกรรมล่าสุด

Thinking for Life Changing

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา คูหา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

การออกแบบเทคโนโลยี ม.5/1-5/12

ทัศนพร วิบูลย์อรรถ
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

m6-3ออกแบบเทคโนโลยี1/65

ณัฐพล ปิ่นเขียน
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

GE10405 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน/GE10802 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทอม 1/2565

อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความหมายของสื่อการสอน

นางสาว นวลฉวี เทียบสี
สถาบันการพลศึกษา

EN17105 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2565

ทองปาน ปริวัตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิทยาการเทคโนโลยี1 4/9 65

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

การประยุกต์ใช้โปรแกรมฐานข้อมูลบนเว็บ 1/65

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

254276 Discrete Math (Lab) Sec2

Sirinda Pisannoradej
มหาวิทยาลัยนเรศวร

วท.6003315 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1/2565

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ง32201คอมพิวเตอร์ 3 ห้อง 502

นาย เจริญ เรืองรอง
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

GE10301 ภาษาไทยเพื่อการทำงาน ภาคเรียนที่ 1/2565 SEC.02 พฤหัสเช้า

นาง อรวรรณ ปริวัตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

THM65-101 Tourism and Hospitality in Digital Age

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ว32101 วิทยาการเทคโนโลยี 2

61202 สุเทพ เทียมคลี
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 1/2565

อาจารย์ กมลวรรณ เพชรศรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)