ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ
จัดการเรียนการสอนได้ง่าย
คลิกสร้างวิชา ชวนผู้เรียนเข้าวิชา แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง
ใคร ๆ ก็สามารถสร้างวิชาออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน
เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป
ความสามารถของระบบ
สร้างวิชาได้ไม่จำกัด • แต่ละวิชามีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์
ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 518,508 คน มี 49,742 วิชา จาก 4,027 สถานศึกษา ใช้งานได้ฟรี ใช้ผ่านเว็บไซต์หรือ Android แอปได้เลย

วิชาที่มีกิจกรรมล่าสุด
(Class ID : 42500) รหัสวิชา ว21106 รายวิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยี 1 (ม.1/4 - 1/5 )
ครู วริศ คนดอน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

สังคมศึกษา 1 (ส 21101) ม.1/12
นางสาว มัลลิกา ไผผักแว่น
โรงเรียนบุญวัฒนา

สุขศึกษา ม1/9
นาง ฐิติมา ปัญญะสังข์
โรงเรียนบุญวัฒนา

GE 0011206 English for Higher Education Students' Lives
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณา พันแสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สังคมศึกษา ส21101 ม.1 ห้อง 1,3,5,7,9,11
นาย เจริญ จันทร์ประทุม
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

พลศึกษา พ21103
นาย สุวดล บัวหลวง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

สุขศึกษา ม1/13
นาง ฐิติมา ปัญญะสังข์
โรงเรียนบุญวัฒนา

061304 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่่อสารและสื่อประสม (P8)
ดร.สิริกร กรมโพธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ศท 0011204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณา พันแสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

พ21101 สุขศึกษา ม.1
นาย ธรรมธร พันธ์ศิริ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

ภาษาไทยพื้นฐาน ท21101 (1/12) ครูกิตติยา
RATTIKORN SIRIKARN
โรงเรียนบุญวัฒนา

ส21103 ประวัติศาสตร์ (ม.1/1 - ม.1/11)
นางสาว ซี บุญยโกศล
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

931-227 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

การงานอาชีพ ง22101 ห้อง ม.2/10
นาย ครรชิต บุญปก
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

M.2/8 E20207 (English for Communication)
Miss Hazel Tagnong
โรงเรียนบุญวัฒนา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)