เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 412,464 คน
33,552 ชั้นเรียน จาก 3,149 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
ClassStart Academy และ help.classstart.org

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

21,199 คน จาก 1,182 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

9,434 คน จาก 531 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,426 คน จาก 246 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

7,279 คน จาก 460 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

ED 5601 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Sect.04) ... ภาคเรียนที่ 2/2561
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้งอาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
5012302 เทคโนโลยีสารสนเทศทางพืชศาสตร์ (Information Technology for Plant Science) 2/2561
สุอารีย์ นครพันธุ์สุอารีย์ นครพันธุ์
1101203 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑลผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
BIS0609 (N02)
น.ส. เบญจมาภรณ์ คงชนะน.ส. เบญจมาภรณ์ คงชนะ
BIS0609 (N01)
น.ส. เบญจมาภรณ์ คงชนะน.ส. เบญจมาภรณ์ คงชนะ
718-331 วิทยาศาสตร์การอาหารสำหรับการกำหนดอาหาร (Food Science for Dietetic) 2/2561
ธรรมรัตน์ แก้วมณี / อ.เอธรรมรัตน์ แก้วมณี / อ.เอ
718-131 วิทยาศาสตร์การอาหารสำหรับการกำหนดอาหาร (Food Science for Dietetic) 2/2561
ธรรมรัตน์ แก้วมณี / อ.เอธรรมรัตน์ แก้วมณี / อ.เอ
478-406 Risk and Crisis Management in MICE Industry 2/2018
Songsin TeerakunpisutSongsin Teerakunpisut
712-371 Food Sanitation (semester 2/2561)
Taewee KarrilaTaewee Karrila
D2_สถิติวิจัยสำหรับการดำรงชีวิตและการทำงาน
Kampanart Kusirirat / DanKampanart Kusirirat / Dan
418-002 / 418-102 French II (2/2561)
กานดา เหล่าปิยะบุตรกานดา เหล่าปิยะบุตร
070110-1แคล2วศก1/62
นาย มนูญ จิตรสำเริงนาย มนูญ จิตรสำเริง
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการพัฒนาเว็บ
Kampanart Kusirirat / DanKampanart Kusirirat / Dan
EN17412 หัวข้อพิเศษ
ทองปาน ปริวัตร / โอ๊ค (530001)ทองปาน ปริวัตร / โอ๊ค (530001)
ภาษาเพื่อสื่อสารมวลชน กลุ่ม 351 2/2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน / อ.ปอนผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน / อ.ปอน
EconometricsBE593
คมกริช วงศ์แขคมกริช วงศ์แข
427-223 Modernities and Global Processes
Anlaya SmusenetoAnlaya Smuseneto
477-407 KNOWLEDGE MANAGEMENT (2/61)
ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จันดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จัน
MAT59-103 MAT61-103 (ภาคเรียนที่3-2561)
นาย สุพิศ ฤทธิ์แก้วนาย สุพิศ ฤทธิ์แก้ว
การประชาสัมพันธ์
นรีรัตน์ คชพงษ์ / รี (B103)นรีรัตน์ คชพงษ์ / รี (B103)
412-222 Chinese Listening-Speaking II 2/2561
นารีรัตน์ วัฒนเวฬุนารีรัตน์ วัฒนเวฬุ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ปวส 2/2
กานต์สิรี อู่อรุณ (A101)กานต์สิรี อู่อรุณ (A101)
เศรษฐศาสตร์ ส.บช 2
สมใจ บุญมี (A102)สมใจ บุญมี (A102)
การถนอมอาหารเบื้องต้น
ยานุมาศ กองร้อยอยู่ / โบว์ยานุมาศ กองร้อยอยู่ / โบว์
ปรับพื้นฐาน : คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ 01
อาภัสสรา พวงบุบผา / เมษ์ (ฺB306)อาภัสสรา พวงบุบผา / เมษ์ (ฺB306)
ปรับพื้นฐาน : คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ 01
อาภัสสรา พวงบุบผา / เมษ์ (ฺB306)อาภัสสรา พวงบุบผา / เมษ์ (ฺB306)
การบัญชีห้างหุ้นส่วน ปวช.2/3
อรทัยภ์ ทำมา / อร (B05)อรทัยภ์ ทำมา / อร (B05)
การบัญชีห้างหุ้นส่วน ปวช.2/3
อรทัยภ์ ทำมา / อร (B05)อรทัยภ์ ทำมา / อร (B05)
คอมพิวเตอร์
นาย แวอัสรี แวมายิ (405609022)นาย แวอัสรี แวมายิ (405609022)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย แวอัสรี แวมายิ (405609022)นาย แวอัสรี แวมายิ (405609022)