ClassStart
ClassStart
ClassStart
ClassStart

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย
คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง
ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน
เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป
ความสามารถของระบบ
สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์
สถานศึกษา
 • account_balance
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (21,204)
 • account_balance
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (9,436)
 • account_balance
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (9,426)
 • account_balance
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (7,280)

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด
857-499 COOPERATIVE EDUCATION II (2_2561)
อาจารย์ Kriangkrai Waiyakan
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จป 313 หลักการส่งเสริมทางการประมง เทอม 3/2561
ชนกันต์ จิตมนัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
61-3 4944902-55 การฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ [ภาค กศ.บป.]
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
class 4/5-2562
นาง อภิญญา ยงศิริ
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
ห้อง ม.1/4 รายวิชา ง.20247
ชนัชพร โต๊ะหมุด
รัตภูมิวิทยา
ปวส.2/1 การท่องเที่ยว 2562
นาง พรชนก เฮงประเสริฐ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
วิชาโปรแกรมตารางคำนวณ ปวช 2/1 ปี 2562
นาง เพ็ญศรี สมเวที
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ปวส.2/1 กร ทวิ ปี 2562
นาง เพ็ญศรี สมเวที
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
2204-2002 วิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
เกษมสันต์ สังข์ทอง
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
วิทยาการคำนวณ 1 ม.1 ปี 62
ปรีดา ยะธิมา
โรงเรียนจักรคำคณาทร
การผลิตสื่อวีดิทัศน์
นาง อภิญญา ยงศิริ
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เคมี-3 (หลักสูตร พ.ศ.2560)
นาย เลอเกียรติ จันธิมา
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำ ทย๒
มูหมัดอีซา เจ๊ะนิ
วิทยาลัยการอาชีพเบตง
ว30261 วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี M.4/8
เมธาวี สมัยพิทักษ์
โรงเรียนสตูลวิทยา
EIS 2/1 Science
นาง ลักขณา ฉิมกูล
โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม
3/2 คอมพิวเตอร์ (1/62)
ธัญกร อรัญโสติ
โรงเรียนกู่จานวิทยาคม
ปวส.2.5 บค
นางสาว ธมกร จันทรโยธา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
คอมพิวเตอร์ ม.6/3 [ง33101]
Prapaluck Piama
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”
คอมพิวเตอร์ ม.6/5 [ง33101]
Prapaluck Piama
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”
คอมพิวเตอร์ ม.6/6 [ง33101]
Prapaluck Piama
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”
คอมพิวเตอร์ ม.6/7 [ง33101]
Prapaluck Piama
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”
คอมพิวเตอร์ ม.4/1 [ว30271]
Prapaluck Piama
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”
คอมพิวเตอร์ ม.4/2 [ว30271]
Prapaluck Piama
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”
1/11
เอกรินทร์ สันติสุข
โรงเรียนจักรคำคณาทร
การสร้างเว็บไซต์ด้วย Wordpress ว32274 กลุ่ม 1
ไกรลาศ จิบจันทร์
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
3204-2004 ระบบจัดการฐานข้อมูล (ปวส.1/1 คธ.)
นาย วิโรจน์ แก้วเรือง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 ค31101
ว่าที่ร้อยตรี ชัยศรี ก้านอินทร์
โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม
ม.1/1 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
นาย ชัยวัฒน์ ไชยสงคราม
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิชาการงานอาชีพและเทตโนโลยี 3 (เทตโนโลยีสารสนเทศ) ม.6 ปี 62
นาย พิเชษฐ์ บำบัดทุกข์
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
ง16101 คอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นาง ลภัสรดา จารุสิทธิกุล
โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์