เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 339,845 คน จาก 26,522 ชั้นเรียน!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
ให้บริการโดยความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
Wonkdy Channel, EducationinThailand Channel และ help.classstart.org NEW!

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

19,307 คน จาก 979 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,036 คน จาก 225 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

6,941 คน จาก 392 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5,633 คน จาก 160 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

ฟิสิกส์ทั่วไป I (มก.ฉกส.) (ภาคปกติ)
กีรติ มณีสายกีรติ มณีสาย
วิชาเคมีเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เอกราช ตาแก้วเอกราช ตาแก้ว
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4/1 ประจำปีการศึกษา 2560
นาย สันติชัย เสมือนใจนาย สันติชัย เสมือนใจ
Krutongtipguidance 2017 401
ทองทิพย์ สันป่าแก้วทองทิพย์ สันป่าแก้ว
Krutongtipguidance 2017 402
ทองทิพย์ สันป่าแก้วทองทิพย์ สันป่าแก้ว
Krutongtipguidance 2017 404
ทองทิพย์ สันป่าแก้วทองทิพย์ สันป่าแก้ว
Krutongtipguidance 2017 407
ทองทิพย์ สันป่าแก้วทองทิพย์ สันป่าแก้ว
Krutongtipguidance 2017 409
ทองทิพย์ สันป่าแก้วทองทิพย์ สันป่าแก้ว
Krutongtipguidance 2017 410
ทองทิพย์ สันป่าแก้วทองทิพย์ สันป่าแก้ว
Krutongtipguidance 2017 411
ทองทิพย์ สันป่าแก้วทองทิพย์ สันป่าแก้ว
ศิลปะ ป6/3ปี 2560
คุณครู บุษยมาศ หีบเพชร (id line: Bualine55)คุณครู บุษยมาศ หีบเพชร (id line: Bualine55)
EDU509-1-60-L04
นางสาว พวงรัตน์ จินพลนางสาว พวงรัตน์ จินพล
ED 1101 ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ (Sect.08) ... ภาคเรียนที่ 1/2560
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้งอาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
การผลิตและการนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา สาขาวิทย์ทั้วไป รหัส 57 ปีการศึกษา1/60หมู่ 1
นาย คมกริช ทองนาคนาย คมกริช ทองนาค
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Paragraph Writing
Miss Mariyae BanengMiss Mariyae Baneng
Fatoni University
ecn-671 1-2560 surat
อาจารย์ ดร. นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทองอาจารย์ ดร. นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชปีการศึกษา 2560
Rohani JeharsaeRohani Jeharsae
การวัดและประเมินผลการศึกษา LM05 พฤหัสบดี
นาย อาจารย์ชัยมงคล ปินะสานาย อาจารย์ชัยมงคล ปินะสา
มหาวิทยลัยราชภัฏเลย
993-212 Nutrition and Nutritional Therapy for Nurses 2560
ดร ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์ดร ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์
665351 IMC Term1/2017
Apinya narkwichetApinya narkwichet
การวัดและประเมินผลการศึกษา KN01 วันจันทร์
นาย อาจารย์ชัยมงคล ปินะสานาย อาจารย์ชัยมงคล ปินะสา
วิชาปัญหาสุขภาพ 2(ระบบอวัยวะสืบพันธ์ุสตรี):อ.จินตนา รังษา
จินตนา รังษา / จุ๋มจินตนา รังษา / จุ๋ม
GESC105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (Information Technology for Life)1/2560
Thongrob Auxsorn / Godz (59030039)Thongrob Auxsorn / Godz (59030039)
การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทันผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน
ภูมิศาสตร์สัตว์ 1/60
ดร. ประสุข โฆษวิฑิตกุลดร. ประสุข โฆษวิฑิตกุล
ซ่อมบำรุง 122
นางสาว ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์นางสาว ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
ซ่อมบำรุง 121
นางสาว ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์นางสาว ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับความผิดปกติของเลือดหรือส่วนประกอบของเลือด ปีการศึกษา 2560 ห้อง 3B
พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร / อ้อพนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร / อ้อ
การจัดการการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ(กศ.บป.1/2560)
นาย ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์นาย ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
BUS7501 ประเด็นพิเศษทางด้านการจัดการธุรกิจ
ดร. ปรเมษฐ์ บุญนำศิริกิจดร. ปรเมษฐ์ บุญนำศิริกิจ