ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ
จัดการเรียนการสอนได้ง่าย
คลิกสร้างวิชา ชวนผู้เรียนเข้าวิชา แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง
ใคร ๆ ก็สามารถสร้างวิชาออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน
เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป
ความสามารถของระบบ
สร้างวิชาได้ไม่จำกัด • แต่ละวิชามีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน •  อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ •  ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์•  บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด•  ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์
ClassStart
ClassStart
ClassStart
ClassStart
ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 560,466 คน มี 55,396 วิชา จาก 4,299 สถานศึกษา ใช้งานได้ฟรี ใช้ผ่านเว็บไซต์หรือ Android แอปได้เลย

วิชาที่มีกิจกรรมล่าสุด

หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต สมองของผู้สูงอายุ รุ่น3 (ห้อง 2)

โครงการ หลักสูตรการจัดกิจกรรม ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต สมองของผู้สูงอายุ การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

หลักสูตรการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

นางสาว นางสาวศศิธร นาคดิลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางจุฬาพิศ นันทสุธา นักวิชาการศึกษา สพป.อุดรธานี 2 นายภูมินทร์ ภูธนกรานต์ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

การบำรุงรักษาและบริหารอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม 101 เทอม 2-2563

อาจารย์ ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิจัย2

นาง กานดา ช่วงชัย
แม่จันวิทยาคม

หลักสูตรการจัดทำ google forms เพื่อการบริหารงานสถานศึกษา

นายสุรชัย ไผ่ตง โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีดีเอ็นเอ 63

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล กสิภาร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต สมองของผู้สูงอายุ รุ่น2 (ห้อง 1)

โครงการ หลักสูตรการจัดกิจกรรม ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต สมองของผู้สูงอายุ การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

หลักสูตรการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และไทยแลนด์ 4.0

นาง นางรัดดา วิทยากร สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต 2

หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต สมองของผู้สูงอายุ รุ่น 2 (ห้อง 2)

โครงการ หลักสูตรการจัดกิจกรรม ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต สมองของผู้สูงอายุ การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

UD2E06 หลักสูตรการสร้างสื่อนำเสนอผลงานด้วย Power Point

นายกิตติศักดิ์ แสนสุด / นายจิรวัฒน์ ตะนัยศรี STAFF
สพป.อุดรธานี เขต2

การบัญชีเพื่อการจัดการหมู่เรียน622727902(ภาคกศบป.)

ผศ. ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
-

หลักสูตรการจัดทำเว็บไซต์ด้วย Google sites

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ สพป.อุดรธานี เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

ฐานข้อมูลเบื้องต้น 3/63

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

993-214 Principle Epidemiology

มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)