เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 401,102 คน
32,398 ชั้นเรียน จาก 3,049 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
ClassStart Academy และ help.classstart.org

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20,815 คน จาก 1,143 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,411 คน จาก 243 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

8,505 คน จาก 485 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

6,245 คน จาก 425 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

ความมั่นคงบนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
นาย ชนินทร์ มหัทธนชัยนาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
พล 451 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง
วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์
วิชา วาทการ ศึกษาศาสตร์ ปี 4/1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญแข แซ่ลิ่มผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญแข แซ่ลิ่ม
วิชาวาทการ ศิลปศาสตร์ ปี 3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญแข แซ่ลิ่มผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญแข แซ่ลิ่ม
Guidance 2/5
พรรณี ศรีสง่าพรรณี ศรีสง่า
03760433 Environmental Management Accounting
ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
418-001 / 418-101 French I (1/2561)
กานดา เหล่าปิยะบุตรกานดา เหล่าปิยะบุตร
ระบบราชการกับการกำหนดนโยบาย 2561
ณัฏฐิมา มากชูณัฏฐิมา มากชู
477-201 COMPUTER PROGRAMMING (1/61)
ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จันดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จัน
929-100 หลักเศรษฐศาสตร์ (PRINCIPLES OF ECONOMICS)
รพี พงษ์พานิชรพี พงษ์พานิช
Principle of Web Technology
Athitaya NitchotAthitaya Nitchot
441-425 (441-402) Strategic Human Resource Development ภาคเรียน 1/2561
ภัทรอร เวสารัตน์ภัทรอร เวสารัตน์
​718-451 Seminar in Nutrition and Dietetics 1/2561
ปิยะวรรณ์ บุญญานุพงศ์ปิยะวรรณ์ บุญญานุพงศ์
Strategic management 441-401, 441-412 ดร. รุศดา แก้วแสงอ่อน
Rudsada Kaewsaeng-on / RoseRudsada Kaewsaeng-on / Rose
857–416 Application of Automation in Agro-Industry (1_2561)
อาจารย์ Kriangkrai Waiyakan / BIG (074-28-6381)อาจารย์ Kriangkrai Waiyakan / BIG (074-28-6381)
ED13301 นวัตกรรม เทคโนโลยีและ การสื่อสารทางการศึกษา ค. บ.ภาษาไทย 3/2
พวงทอง เพชรโทน / ครูหญิงพวงทอง เพชรโทน / ครูหญิง
ปวส.1/1 การบัญชี ปีการศึกษา 2/2561
นาง พรชนก เฮงประเสริฐนาง พรชนก เฮงประเสริฐ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ปวส.1/2 การบัญชี ปีการศึกษา 2/2561
นาง พรชนก เฮงประเสริฐนาง พรชนก เฮงประเสริฐ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
วิชาโครงการ
สราวุฒิ คงสุข สราวุฒิ คงสุข
วิทยาการคำนวณ ม.4/1 (2)
ธัญกร อรัญโสติ / แอ้ดธัญกร อรัญโสติ / แอ้ด
กู่จานวิทยาคม
ปฏิบัติการพยาบาลฝึกหัด 2561
Haneefah Jeh-AleeHaneefah Jeh-Alee
2204-2003:เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ภุมรินทร์ บุตรดี / กรูไอซ์เด้อบาดภุมรินทร์ บุตรดี / กรูไอซ์เด้อบาด
การจัดการความรู้ ป.ตรีรุ่น 2/61
รัชพล กลัดชื่น / หนุ่มรัชพล กลัดชื่น / หนุ่ม
2204-2104 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
จันทร์วลัย เพ็ชรล้าน (5712415001304)จันทร์วลัย เพ็ชรล้าน (5712415001304)
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์)
วิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 2 Sec01
ดวงใจ เนตรตระสูตร / นกดวงใจ เนตรตระสูตร / นก
วิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 2 Sec02
ดวงใจ เนตรตระสูตร / นกดวงใจ เนตรตระสูตร / นก
2/61_SE
อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
2/61_การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ_sec2
อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
242111 เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์ (Physical Chemistry and Applications): ภาคปฏิบัติการ
ดร. จักรีสิทธิ์ จินดาวงศ์ / เหมียวดร. จักรีสิทธิ์ จินดาวงศ์ / เหมียว
1101203 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑลผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล