ClassStart
ClassStart
ClassStart
ClassStart

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย
คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง
ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน
เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป
ความสามารถของระบบ
สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์
สถานศึกษา
 • account_balance
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (21,200)
 • account_balance
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (9,491)
 • account_balance
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (9,427)
 • account_balance
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (7,281)

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด
การใช้โปรแกรมนำเสนองาน Microsoft PowerPoint 2010 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
มิณฐ์ณภัทร์ สิงห์สุขุม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
2204-2006 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Fundamental)
นาย จิตรกร โพธิ์ภักดี
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจในพระอุปถัมภ์ฯ
2018 Seminar
รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
วิทยาลัยราชพฤกษ์
การมอบหมายงาน รร.อนุบาลมะนัง 2562
ยงยุทธ ยืนยง
โรงเรียนอนุบาลบ้านมะนัง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
วศิน ทองคำใส
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วิทยาการคำนวณ ม2/5
เกศินี จุลศิริ
โรงเรียนแม่แจ่ม
เคมีเพิ่มเติม 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ครู เอกราช ตาแก้ว
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ปวส.1คอ 1/2562
ว่าที่ร้อยตรี บุญมี นิสสัยดี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
วิทยาการคำนวณ 1 ม.1 ปี 62
ปรีดา ยะธิมา
โรงเรียนจักรคำคณาทร
การสร้างเว็บไซต์ด้วย Wordpress ว32274 กลุ่ม 2
ไกรลาศ จิบจันทร์
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
3901-2006 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 1/2019
ภาคภูมิ อิทธิรัตนะโกมล
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรึทึม 3/61 #ภ.คพธ.601
วรรัตน์ จงไกรจักร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
รายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ปีกาศึกษา 3/2561 รหัสนศ.60
นางสาว เจ๊ะยารีเย๊าะ เจะโซ๊ะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
3092202 การจัดการฐานข้อมูลเพื่องานธุรกิจ 3/2561
อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3128-0008 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.เทคคอมฯ)
โกมล ศิริสมบูรณ์เวช
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 (ง33102) ม.6/16
Suthathip Namtia
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
visual basic + sql ปวส.1/11
raweewan watbunlue
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
42 MBC0601 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ สฎ2017.121
Aj.Renuka Kunchamnan
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
computer graphic and design 3/61
ปิยะบุษ ปลอดอักษร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
BIS0608 (ความมั่นคงสารสนเทศ)
Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โปรแกรมตารางงาน ปวช.2/1
raweewan watbunlue
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ม.1 ปี62
ปรีดา ยะธิมา
โรงเรียนจักรคำคณาทร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ม.1 ปี62
ปรีดา ยะธิมา
โรงเรียนจักรคำคณาทร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ทท 1/61
ซารีฟ หะยีซำซูดิน
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
EDU509-1-62-L02
นางสาว พวงรัตน์ จินพล
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
EDU509-1-62-L04
นางสาว พวงรัตน์ จินพล
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
มพศ5/1
นาย อับดุลฮาลีม แวยี
S 01 สุนทรีย์ เทอม 3
ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น1/2562
อาจารย์ อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชมรม หุ่นยนต์(mBot)
ฐิติมา เทพรักษ์
โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.