ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ
จัดการเรียนการสอนได้ง่าย
คลิกสร้างวิชา ชวนผู้เรียนเข้าวิชา แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง
ใคร ๆ ก็สามารถสร้างวิชาออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน
เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป
ความสามารถของระบบ
สร้างวิชาได้ไม่จำกัด • แต่ละวิชามีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน •  อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ •  ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์•  บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด•  ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์
ClassStart
ClassStart
ClassStart
ClassStart
ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 604,283 คน มี 62,734 วิชา จาก 4,327 สถานศึกษา ใช้งานได้ฟรี ใช้ผ่านเว็บไซต์หรือ Android แอปได้เลย

วิชาที่มีกิจกรรมล่าสุด

ว14101-วิทยาศาสตร์ป.4/2ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นาย เอกสิทธิ์ ผลโสดา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ประวัติศาสตร์สากล 4/4

นาง จุฑาทิพย์ ชะนะ
โรงเรียนบุญวัฒนา

วิชาสังคมศึกษา 6 ส33102 ม.6/7

นงลักษณ์ สุมาลี
โรงเรียนบุญวัฒนา

ส23103-สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ม.3 ครู - นักเรียน

นาย พุทธาคม จันทรวิจิตร
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

ว13101-วิทยาศาสตร์ป.3/3ปีการศึกษา2564 ครู-เรียน

นางสาว น้ำฝน กุลภักดี
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ค12101-คณิตศาสตร์ป.2/2ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นาง รอฟีดา หีมมะหมัด
โรงเรียนอนุบาลสตูล

RBL11201-โครงงานฐานวิจัย ป.1/2 ครู-นักเรียน

นาง เนตรชฎารัตน์ สงด้วง
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ว11101-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1/1 ครู-นักเรียน

นาง เนตรชฎารัตน์ สงด้วง
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ค11101-คณิตศาสตร์ป.1/2ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว สุนิสา เอี่ยมสกุล
โรงเรียนอนุบาลสตูล

พ12101-สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2/1 ครู-นักเรียน

นางสาว มณิภา จิตนุ้ย
โรงเรียนอนุบาลสตูล
โรงเรียนอนุบาลสตูล

กิจกรรมนาฬิกาชีวิต และ 1 คน 1 ความสามารถ

นางสาว ปราณี แซ่ว่อง
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ืท12101-ภาษาไทยป.2/MEPปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นาง จิราภรณ์ พรหมสุทธิ์
โรงเรียนอนุบาลสตูล

Adult 1_64

ดร ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

COMMUNICATIVE ENGLISH P1/5

Miss Maricel Labucay
โรงเรียนอนุบาลสตูล

2/2564 ข้อมูลการเรียนการสอนออนไลน์

นาง จาริณีย์ ชูแก้ว
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)