เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 355,810 คน
28,253 ชั้นเรียน จาก 2,534 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
ให้บริการโดยความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
Wonkdy Channel, EducationinThailand Channel และ help.classstart.org NEW!

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20,209 คน จาก 1,062 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,064 คน จาก 232 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7,323 คน จาก 422 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5,797 คน จาก 167 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

418-002 Basic French II (2/2560)
กานดา เหล่าปิยะบุตรกานดา เหล่าปิยะบุตร
418-102 French II (2/2560)
กานดา เหล่าปิยะบุตรกานดา เหล่าปิยะบุตร
60-X 4944901/4954901 การเตรียมฝึกประสบการณ์ - การออกสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมฯ
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่
ETI 2101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Sect.01) ... ภาคเรียนที่ 2/2560
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้งอาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
เคมีเพิ่มเติม 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ครู เอกราช ตาแก้วครู เอกราช ตาแก้ว
2/60_SE_4/2
อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
2/60_SE_4/1
อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
2/60_SE_4/3
อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
2/60_DataMining
อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
ปรัชญาการศึกษา (สังคมศึกษา)
กอเดช อ้าสะกะละกอเดช อ้าสะกะละ
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (PKRU) #601
วรรัตน์ จงไกรจักรวรรัตน์ จงไกรจักร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
855-221 Structure & properties of biopolymer & polymer-2/2560
พรอุษา จิตพุทธิพรอุษา จิตพุทธิ
การวิเคราะห์นโยบาย (PA52302) 3/2
นาย ชัยมงคล ศิริวารินทร์ / ลี่นาย ชัยมงคล ศิริวารินทร์ / ลี่
478-307
Songsin TeerakunpisutSongsin Teerakunpisut
66546459 Tourism Marketing การตลาดการท่องเที่ยว
Apinya narkwichetApinya narkwichet
ม.บูรพา
Section 02 for 460-302 Information Technology for Management (2/60)
ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จันดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จัน
441-317 (441-423) Ethics for Administrator 2/2560
ภัทรอร เวสารัตน์ภัทรอร เวสารัตน์
140-210 INTRODUCTION TO ECONOMICS
รพี พงษ์พานิชรพี พงษ์พานิช
FI222 : Managerial Accounting
ประภา เทียนเกษม (60199150017)ประภา เทียนเกษม (60199150017)
712-231 เคมีอาหาร (Food Chemistry)
ธรรมรัตน์ แก้วมณี / อ.เอธรรมรัตน์ แก้วมณี / อ.เอ
engineering mechanic 2_60
ธเนศ วินิจฉัยกุล / - (04)ธเนศ วินิจฉัยกุล / - (04)
0601110 calculus for Engineer 2
นาย มนูญ จิตรสำเริงนาย มนูญ จิตรสำเริง
0601110 Calculus for Engineer 2 ภาคสมทบ
นาย มนูญ จิตรสำเริงนาย มนูญ จิตรสำเริง
441-323 Performance Appraisal 2/2560
ภัทรอร เวสารัตน์ภัทรอร เวสารัตน์
441-205 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Management Information Systems) ปีการศึกษา 2560
ดร. วรพจน์ ปานรอดดร. วรพจน์ ปานรอด
929-361 ECONOMICS OF TRANSPORTATION (เศรษฐศาสตร์การขนส่ง )
รพี พงษ์พานิชรพี พงษ์พานิช
การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2/2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทันผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน
718-318 Community Nutrition-60
ลักษณา ไชยมงคล / ปูลักษณา ไชยมงคล / ปู
Seminar in Information Technology
นางสาว ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์นางสาว ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม​
มาลายู ม.5
นายวันเฉลิม สมาน / ครูวันเฉลิมนายวันเฉลิม สมาน / ครูวันเฉลิม