เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 393,872 คน
31,931 ชั้นเรียน จาก 2,989 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
ClassStart Academy และ help.classstart.org

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20,780 คน จาก 1,139 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,405 คน จาก 242 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

8,484 คน จาก 485 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

6,241 คน จาก 420 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

บธ 0113 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
นาย กิตติศักดิ์ แก้วเนียมนาย กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
Food packaging
Thawien WittayaThawien Wittaya
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ฝ่ายวิชาการ
วุฒิชัย รัตน์น้อยวุฒิชัย รัตน์น้อย
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
รติวัฒน์ ปารีศรี (41067014)รติวัฒน์ ปารีศรี (41067014)
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 1/2 ปี 61
รังสิต สิงห์มหาไชยรังสิต สิงห์มหาไชย
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 1/3 ปี 61
รังสิต สิงห์มหาไชยรังสิต สิงห์มหาไชย
คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน 4/3 ปี 61
รังสิต สิงห์มหาไชยรังสิต สิงห์มหาไชย
เตรียมฝึกวิชาชีพสัตวศาสตร์ 2
อาจารย์ กรุง วิลาชัย (2553027)อาจารย์ กรุง วิลาชัย (2553027)
มหาวิทยัาลัยราชภัฏมหาสารคาม
CI 4606 วิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 1 (Sec.01 & 02) ภาคเรียนที่ 1/61
ดวงใจ เนตรตระสูตร / นกดวงใจ เนตรตระสูตร / นก
ED 1101 ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ (Sect.17) ... ภาคเรียนที่ 1/2561
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้งอาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
เทคโนโลยีขนมอบ (เลือกเสรี 1/2561)
นิภาภัทร์ กุณฑลนิภาภัทร์ กุณฑล
ED 347-106 Learning Management and Classroom Management
นาย มาหามะรอสลี แมยู (71001115)นาย มาหามะรอสลี แมยู (71001115)
E-commerce ห้อง 1 (1/2561)
น.ส. เบญจมาภรณ์ คงชนะน.ส. เบญจมาภรณ์ คงชนะ
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช class 1/61
สุจิรา วิชัยดิษฐ / สุสุจิรา วิชัยดิษฐ / สุ
วิชานโยบายเศรษฐกิจและสังคมกับการพัฒนาท้องถิ่น 2561
ณัฏฐิมา มากชูณัฏฐิมา มากชู
718-315 Medical Nutrition Therapy 1-61
ลักษณา ไชยมงคล / ปูลักษณา ไชยมงคล / ปู
66320159 Financial Institution_61
เนตรดาว ชัยเขตเนตรดาว ชัยเขต
001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 1/2561
สถาพร พรมเทศ / เจ (59317086)สถาพร พรมเทศ / เจ (59317086)
418-001 / 418-101 French I (1/2561)
กานดา เหล่าปิยะบุตรกานดา เหล่าปิยะบุตร
Special Topic (Cloud)
Thongrob Auxsorn / Godz (59030039)Thongrob Auxsorn / Godz (59030039)
477-201 COMPUTER PROGRAMMING (1/61)
ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จันดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จัน
427-416 เหยื่อวิทยา
สิริรัตน์ บำรุงกรณ์ / ตั้มสิริรัตน์ บำรุงกรณ์ / ตั้ม
441-425 (441-402) Strategic Human Resource Development ภาคเรียน 1/2561
ภัทรอร เวสารัตน์ภัทรอร เวสารัตน์
478-404 Events Management 📝🔎👫🍀
Songsin TeerakunpisutSongsin Teerakunpisut
การโปรแกรมเบื้องต้น ม.3/3
ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
การโปรแกรม 3 : DSU ม.5/3
ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
การประยุกต์ใช้ประกอบสื่อประสม
พงศธร ดีเดช / แชมป์พงศธร ดีเดช / แชมป์
ภาษาอังกฤษป.6 by ครูลูกกิ๊ฟ
หยาดฝน พรมเสน / กิ๊ฟ (59100102133)หยาดฝน พรมเสน / กิ๊ฟ (59100102133)
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
เทคโนโลยีเพื่อการอาชีพ ส.2.4 บค
ธมกร จันทรโยธา / อ.อี๊ดธมกร จันทรโยธา / อ.อี๊ด
โปรแกรมกราฟิก 2.4
สราวุฒิ งามศักดิ์ / ออยสราวุฒิ งามศักดิ์ / ออย