ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ
จัดการเรียนการสอนได้ง่าย
คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง
ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน
เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป
ความสามารถของระบบ
สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์
ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 467,316 คน มี 39,254 ชั้นเรียน จาก 3,416 สถานศึกษา ใช้งานได้ฟรี ใช้ผ่านเว็บไซต์หรือ Android แอปได้เลย

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด
สุขศึกษาพลศึกษาชั้น ม.1
นายศุภชัย หนูแก่นเพชร
โรงเรียนอนุบาลมะนัง
ม.3.10 Computer NK 2562
Susiwakanya Prangsorn
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
ว 32101 เคมีพื้นฐาน (ม.ุ6/5)
ครู ชุมพล ทองอันตัง
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
ส 31104 ประวัติศาสตร์ ม.4 ห้อง 6
ว่าที่ร.ตหญิง กัญณภัทร ชัยกานต์กุล
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
วิชาเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ ปวส.1/1 คอม 2562
นาง เพ็ญศรี สมเวที
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
วิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช.2/2 2562
นาง เพ็ญศรี สมเวที
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
5-11ผลิตสื่อวีดิทัศน์
ณัฐพล ปิ่นเขียน
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
การออกแบบผลิตภัณฑ์3
อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ3_31
นาง อุไลรัตน์ หมั้นทรัพย์
โรงเรียนบุญวัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ3_32
นาง อุไลรัตน์ หมั้นทรัพย์
โรงเรียนบุญวัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ3_33
นาง อุไลรัตน์ หมั้นทรัพย์
โรงเรียนบุญวัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ3_34
นาง อุไลรัตน์ หมั้นทรัพย์
โรงเรียนบุญวัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ3_37
นาง อุไลรัตน์ หมั้นทรัพย์
โรงเรียนบุญวัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ3_315
นาง อุไลรัตน์ หมั้นทรัพย์
โรงเรียนบุญวัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ3_316
นาง อุไลรัตน์ หมั้นทรัพย์
โรงเรียนบุญวัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ3_35
นาง อุไลรัตน์ หมั้นทรัพย์
โรงเรียนบุญวัฒนา
ETI 1101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ (Sect.66) ... ภาคเรียนที่ 2/2562
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ETI 1101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ (Sect.69) ... ภาคเรียนที่ 2/2562
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
BCOM2201 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานทางธุรกิจ 2-62 section 01
วลัยพร สุพรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การผลิตแพะ และแกะ
อาจารย์ กรุง วิลาชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร
นาย อุดร จิตจักร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
EC 1401 การจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย Sec01
ดวงใจ เนตรตระสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา รหัส60 ปฐมวัย หมู่1-2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช ทองนาค
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
BIS0601 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2/2562
นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
833233 Public Finance Administration การบริหารงานคลังสาธารณะ
ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
418-102 French II (2/2562)
กานดา เหล่าปิยะบุตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
460-302 INFORMATION TECH FOR MANAGE (2/62)
ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
344-101 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ (2/2562)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา ปรีชาวีรกุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จุลชีววิทยาทางอาหารสำหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
นางสาว ขนิษฐา หมวดเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)