ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ
จัดการเรียนการสอนได้ง่าย
คลิกสร้างวิชา ชวนผู้เรียนเข้าวิชา แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง
ใคร ๆ ก็สามารถสร้างวิชาออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน
เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป
ความสามารถของระบบ
สร้างวิชาได้ไม่จำกัด • แต่ละวิชามีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์
ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 520,366 คน มี 49,824 วิชา จาก 4,027 สถานศึกษา ใช้งานได้ฟรี ใช้ผ่านเว็บไซต์หรือ Android แอปได้เลย

วิชาที่มีกิจกรรมล่าสุด
Food packaging
Thawien Wittaya
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

478-301/400 Venues and Accomodations Management
Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

FL14201 Communicative English P4/1 Year - 2563
Ms Sanghati Paul
โรงเรียนอนุบาลสตูล

แนะแนวม.5/4
นาง ธัญวรัตน์ มีพันธ์
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

สุขศึกษา รหัสวิชา พ22101 ม.2
นาง วรารัตน์ อ่ำแตง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

อ13101-ภาษาอังกฤษป.3/3ปีการศึกษา2563 ครู-นักเรียน
นางสาว ภัคนิธิ ฮะยีบิลัง
โรงเรียนอนุบาลสตูล

การงานอาชีพ 5 รหัสวิชา ง 22102 ม.2/16
Phoom Phetsuk
โรงเรียนบุญวัฒนา

โครงงานฐานวิจัย ป.4/1ปีการศึกษา2563 ครู-นักเรียน
นาง รุ่งทิวา การดาสุวรรณ
โรงเรียนอนุบาลสตูล

English for Communication M3/6
Ms. Jocebel Bonilla
Boonwattana School

ส30201 เศรษฐกิจพอเพียง ม.4/6
นางสาว จัสมิน วงษ์เดอรี
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

สุขศึกษา ม1/14
นาง ฐิติมา ปัญญะสังข์
โรงเรียนบุญวัฒนา

ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจและการบัญชี หมู่เรียน 621828001
ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
-

RBL13-โครงงานฐานวิจัยป.3/1ปีการศึกษา2563 ครู-นักเรียน
นางสาว สุณิสา เกปัน
โรงเรียนอนุบาลสตูล

สุขศึกษาพ.331011ม.6/2
นาย โกเมศ มินมุนินท์
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

20200-1004 พิมพ์ไทยเบื้องต้น (101)
นาง สุภาวดี บัวจันทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)