เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 335,982 คน จาก 26,180 ชั้นเรียน!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
ให้บริการโดยความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
Wonkdy Channel, EducationinThailand Channel และ help.classstart.org NEW!

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

18,603 คน จาก 956 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8,664 คน จาก 221 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

6,911 คน จาก 392 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5,631 คน จาก 160 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

ฟิสิกส์ทั่วไป I (มก.ฉกส.) (ภาคปกติ)
กีรติ มณีสายกีรติ มณีสาย
คอมพิวเตอร์(พื้นฐาน) ม.5/1 ภาคเรียนที่ 1/2560
ครู จักรพันธ์ สุขจริงครู จักรพันธ์ สุขจริง
คอมพิวเตอร์(พื้นฐาน) ม.5/2 ภาคเรียนที่ 1/2560
ครู จักรพันธ์ สุขจริงครู จักรพันธ์ สุขจริง
คอมพิวเตอร์(พื้นฐาน) ม.5/3 ภาคเรียนที่ 1/2560
ครู จักรพันธ์ สุขจริงครู จักรพันธ์ สุขจริง
ศิลปะ ป6/3ปี 2560
คุณครู บุษยมาศ หีบเพชร (id line: Bualine55)คุณครู บุษยมาศ หีบเพชร (id line: Bualine55)
ศิลปะ ป6/2ปี 2560
คุณครู บุษยมาศ หีบเพชร (id line: Bualine55)คุณครู บุษยมาศ หีบเพชร (id line: Bualine55)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4/2 ปี 60
รังสิต สิงห์มหาไชยรังสิต สิงห์มหาไชย
ศิลปะ ป6/4 ปี 2560
คุณครู บุษยมาศ หีบเพชร (id line: Bualine55)คุณครู บุษยมาศ หีบเพชร (id line: Bualine55)
ศิลปะ ป6/1 ปี2560
คุณครู บุษยมาศ หีบเพชร (id line: Bualine55)คุณครู บุษยมาศ หีบเพชร (id line: Bualine55)
BCOM3603 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 1-60 Section 01 ภาคพิเศษ
วลัยพร สุพรรณวลัยพร สุพรรณ
การวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา วิทย์ กลุ่ม1/60
นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
การวางแผนการศึกษาและการประกันคุณภาพการศีกษาปฐมวัย1/60
นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
วิถีสุขภาพ 1-60 กลุ่ม 2 เรียน วันอังคาร คาบ 1-3
กิ่งแก้ว สำรวยรื่นกิ่งแก้ว สำรวยรื่น
ง32105 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
สุนทร ยี่สุ้น / ทร (6071901058)สุนทร ยี่สุ้น / ทร (6071901058)
4123904 ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมีนางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
นาฮู by wayla
Fara RampukFara Rampuk
๙๙๓-๓๙๑ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ ๑ (Adult Nursing Practicum I) 60
นางสาว รัตติกาล เรืองฤทธิ์ (2222)นางสาว รัตติกาล เรืองฤทธิ์ (2222)
418-001 Basic French I (1/2560)
กานดา เหล่าปิยะบุตรกานดา เหล่าปิยะบุตร
การสอนภาษาอังงกฤษป.โท
นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
การวัดและประเมินผลการศึกษา KN01 วันจันทร์
นาย อาจารย์ชัยมงคล ปินะสานาย อาจารย์ชัยมงคล ปินะสา
อนามัยครอบครัว 1-60 (เลือกเสรี) เรียน วันพฤหัสบดี คาบ 6-8
กิ่งแก้ว สำรวยรื่นกิ่งแก้ว สำรวยรื่น
ฟิสิกส์ทั่วไป I หมู่ 51 (มก.ฉกส.) (ภาคพิเศษ)
กีรติ มณีสายกีรติ มณีสาย
แหล่งสารสนเทศสำหรับนักศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2560
รศ. วิภา ศุภจารีรักษ์รศ. วิภา ศุภจารีรักษ์
รหัส 342-321 Latex Technology
ดร. นิธินาถ แซ่ตั้งดร. นิธินาถ แซ่ตั้ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
SWU366_B05_1_60
ณัชวดี จันทร์ฟองณัชวดี จันทร์ฟอง
การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทันผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน
ภูมิศาสตร์สัตว์ 1/60
ดร. ประสุข โฆษวิฑิตกุลดร. ประสุข โฆษวิฑิตกุล
LCCS 511 Sociocultural Anthropology 1/2560
Dr. Phodchara SuwannaphachanaDr. Phodchara Suwannaphachana
929-321 Industrial Economics (1/2560)
ณัฐยา ยวงใยณัฐยา ยวงใย
HCI160
อาจารย์ วุฒิพงษ์ เรือนทองอาจารย์ วุฒิพงษ์ เรือนทอง