ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ
จัดการเรียนการสอนได้ง่าย
คลิกสร้างวิชา ชวนผู้เรียนเข้าวิชา แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง
ใคร ๆ ก็สามารถสร้างวิชาออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน
เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป
ความสามารถของระบบ
สร้างวิชาได้ไม่จำกัด • แต่ละวิชามีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์
ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 472,525 คน มี 40,054 วิชา จาก 3,431 สถานศึกษา ใช้งานได้ฟรี ใช้ผ่านเว็บไซต์หรือ Android แอปได้เลย

วิชาที่มีกิจกรรมล่าสุด
การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้า
พิศิษฐ์ บุญรอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้า
พิศิษฐ์ บุญรอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การออกแบบระบบไฟฟ้า
พิศิษฐ์ บุญรอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาศาสตร์ 6
ศิริรัตน์ เสกสรรค์
โรงเรียนอนุบาลมะนัง
N06 สุนทรีย์ 2/62
00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
BIS0601(N02) การเงินฯ
นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
0003304 การจัดการธุรกิจยุคใหม่แบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (จันทร์ เช้า กลุ่ม 8)
อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
Sec.06 เพศศึกษารอบด้าน (Comprehensive Sexuality Education)
กรุณา แดงสุวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1071108 การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย
กรุณา แดงสุวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
857-202 Food industry processing and engineering 1_ 2562
บุษวรรณ หิรัญวรชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
441-102 หลักการจัดการธุรกิจ (Principles of Business Management) 2/2562 G2
Rudsada Kaewsaeng-on
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
441-101 Introduction to Business (2/2562)
นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Computer Graphic (คอมพิวเตอร์กราฟิกส์) 2-2562
wichep jaiboon
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
เนชั่น
ภาษาเพื่อสื่อสารมวลชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิตอลสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ
อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สัมมนาบัญชีการเงิน
ผศ. ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
NUR1101การเจริญเติบโตและพัฒนาการทุกช่วงวัยของชีวิตมนุษย์
AJ Piyathorn Rengrew
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
Machine for rubber industry 2/62
นาย เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Seminar in Animal Science
อาจารย์ กรุง วิลาชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
931-314 การบริหารสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา
รศ.ดร. โกสุม สายใจ
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE
Mr. Warasate Kesisang
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.
ค33101 คณิตศาสตร์
นาย วรายุทธ ทวีธรรม
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ง23101 การงานอาชีพ
นางสาว อรุณจรัส อาษา
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษ สมุทคุณ)
หลักการเขียนโปรแกรม
นาย บุญเหลือ หอมเนียม
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ง33181 วิทยาการคํานวณ 2
นาย สุวิทย์ ดวงดี
โรงเรียนท่าบ่อ
ภาษาไทย
นางสาว นิตยา ไชยคำแดง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนายูง
ภาษาไทย
นาย นวพน เกษาพร
กศน.
เศรษฐศาสตร์
นางสาว ชมนภัส อุบลเจริญ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
นางสาว อุราพร เข็มพงษ์
กศน.
ทักษะการเรียนรู้ ทร11001
นางสาว พีรภาว์ นาคเกิด
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)