เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 409,168 คน
33,105 ชั้นเรียน จาก 3,094 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
ClassStart Academy และ help.classstart.org

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

21,189 คน จาก 1,173 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,421 คน จาก 245 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

9,356 คน จาก 527 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

7,271 คน จาก 457 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
นาย ชนินทร์ มหัทธนชัยนาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
Animation
ทัศนพร วิบูลย์อรรถทัศนพร วิบูลย์อรรถ
การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4/1 ปี 2/61
รังสิต สิงห์มหาไชยรังสิต สิงห์มหาไชย
การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ รุ่น2-61
รัชพล กลัดชื่น / หนุ่มรัชพล กลัดชื่น / หนุ่ม
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 2 ม.1/3 ปี 2/61
รังสิต สิงห์มหาไชยรังสิต สิงห์มหาไชย
3204-2003 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รุ่น2/61
รัชพล กลัดชื่น / หนุ่มรัชพล กลัดชื่น / หนุ่ม
3901-1003 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ (2561)
โกมล ศิริสมบูรณ์เวชโกมล ศิริสมบูรณ์เวช
ม.5/3 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
201ชัยยศ กล่ำถึก (57115260201)201ชัยยศ กล่ำถึก (57115260201)
5/1 กราฟฟิคประยุกต์
ภาณุพัฒน์ แผ้วพลสง / ครูโก้ภาณุพัฒน์ แผ้วพลสง / ครูโก้
AIS-se01ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
กมลทิพย์ คำใจกมลทิพย์ คำใจ
การออกแบบและเทคโนโลยี 1 ม.1 ปี 61
ปรีดา ยะธิมาปรีดา ยะธิมา
งานออกแบบสิ่งปลูกสร้าง5/3
นาย ณรงค์ กะวิเศษนาย ณรงค์ กะวิเศษ
2/61_ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
2/61_SE
อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
ประวัติศาสตร์กฎหมาย
จตุภูมิ ภูมิบุญชูจตุภูมิ ภูมิบุญชู
ก้าวทันโลกเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ กลุ่ม 06 (ศุกร์-เช้า) 2/2561
miss nantana rattanachai (1959900084179)miss nantana rattanachai (1959900084179)
718-425 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)
ปิยะวรรณ์ บุญญานุพงศ์ปิยะวรรณ์ บุญญานุพงศ์
รายวิชา 107333 การวินิจฉัยศัตรูพืชและการจัดการ ภาคปลาย 2561
สิริรัตน์ แสนยงค์ (0000000)สิริรัตน์ แสนยงค์ (0000000)
7361106 ซอฟต์แวร์ประยุกต์เบื้องต้นสำหรับธุรกิจ ปกก.612
นิติพงษ์ ทนน้ำนิติพงษ์ ทนน้ำ
วท 6001218 มิติทางสังคมและจริยธรรมสำหรับนักคอมพิวเตอร์ (อังคาร-เช้า-2-62-ปกติ)
อ. ธนชัย ปฐมรัตน์ (5650)อ. ธนชัย ปฐมรัตน์ (5650)
ศท.0044019 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิต (จิตวิทยาแนะแนวและพลศึกษา) 2561
อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวงอาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
718-331 วิทยาศาสตร์การอาหารสำหรับการกำหนดอาหาร (Food Science for Dietetic) 2/2561
ธรรมรัตน์ แก้วมณี / อ.เอธรรมรัตน์ แก้วมณี / อ.เอ
ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา 2/61 ศึกษา 1/3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญแข แซ่ลิ่มผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญแข แซ่ลิ่ม
social enagegement 993-173 2/2561
Rohani JeharsaeRohani Jeharsae
Computer Security Management (การจัดการความมั่นคงของคอมพิวเตอร์)
wichep jaiboon / chep (59031456)wichep jaiboon / chep (59031456)
-
Object Oriented Programming (การโปรแกรมเชิงวัตถุ)
wichep jaiboon / chep (59031456)wichep jaiboon / chep (59031456)
-
Prin. Cost II ภาคปลาย ปีการศึกษา2561
ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
EDTE1103 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 101
นางสาว ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์นางสาว ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 3200-0010
อัสฮา เจะมะ / ฮาอัสฮา เจะมะ / ฮา
Nutrition clinic
ลักษณา ไชยมงคล / ปูลักษณา ไชยมงคล / ปู