เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 335,807 คน จาก 26,167 ชั้นเรียน!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
ให้บริการโดยความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
Wonkdy Channel, EducationinThailand Channel และ help.classstart.org NEW!

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

18,585 คน จาก 954 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8,657 คน จาก 221 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

6,911 คน จาก 392 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5,631 คน จาก 160 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

441-202 การตลาด (Marketing)
ดร. วรพจน์ ปานรอดดร. วรพจน์ ปานรอด
414415-การพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
สิริกร กรมโพธิ์ / Nikki (sirikorn)สิริกร กรมโพธิ์ / Nikki (sirikorn)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4/3 ปี 60
รังสิต สิงห์มหาไชยรังสิต สิงห์มหาไชย
Graphic Design
ทัศนพร วิบูลย์อรรถทัศนพร วิบูลย์อรรถ
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 6/1-6/7
ครู สุเทพ เทียมคลี / เทพครู สุเทพ เทียมคลี / เทพ
การโรงแรม(ปริญญาตรี)
นาง พรชนก เฮงประเสริฐนาง พรชนก เฮงประเสริฐ
งานออกแบบ501_60
นาย ณรงค์ กะวิเศษนาย ณรงค์ กะวิเศษ
งานออกแบบ502_60
นาย ณรงค์ กะวิเศษนาย ณรงค์ กะวิเศษ
1102304 : การจัดการเรียนรู้, กลุ่ม 03 การศึกษาปฐมวัย 1/2560
เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ / อาจารย์เสาร์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ / อาจารย์เสาร์
การวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา วิทย์ กลุ่ม1/60
นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
4100103 : เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน, กลุ่ม 12 1/2560
miss nantana rattanachai (1959900084179)miss nantana rattanachai (1959900084179)
ECN-200 Introduction to Economics group 1 (1/2560)
ชวพงษ์ นุ้ยสุข / เชาว์ชวพงษ์ นุ้ยสุข / เชาว์
นโยบายสาธารณะและการวางแผน 1/2560 ห้อง 2/2
นาย ชัยมงคล ศิริวารินทร์ / ลี่นาย ชัยมงคล ศิริวารินทร์ / ลี่
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1/2560 ห้อง 4/3
นาย ชัยมงคล ศิริวารินทร์ / ลี่นาย ชัยมงคล ศิริวารินทร์ / ลี่
English for Tourism 1/2560
ชัยภัทร เพ็งเล็ง / โอ๊คชัยภัทร เพ็งเล็ง / โอ๊ค
โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา
Prin Cost I ภาคต้น ปีการศึกษา2560
ผศ. ผศ.พัชนิจ เนาวพันธ์ผศ. ผศ.พัชนิจ เนาวพันธ์
414263 ระบบสำนักงานอัตโนมัติทางการศึกษา
สิริกร กรมโพธิ์ / Nikki (sirikorn)สิริกร กรมโพธิ์ / Nikki (sirikorn)
993-212 Nutrition and Nutritional Therapy for Nurses 2560
ดร ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์ดร ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์
การสอนภาษาอังงกฤษป.โท
นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
การวัดและประเมินผลการศึกษา KN01 วันจันทร์
นาย อาจารย์ชัยมงคล ปินะสานาย อาจารย์ชัยมงคล ปินะสา
การประยุกต์ใช้งานซอฟแวร์สำเร็จรูป กลุ่ม 1 58 4 ปี
ปัญญ์ชลี เต่าทองปัญญ์ชลี เต่าทอง
MBC0501 (EC) 57064.124 อังคารเช้า
Wanchalerm PoldeeWanchalerm Poldee
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ( ง31102)
Kwanruen Primkamon / HidekoKwanruen Primkamon / Hideko
โรงเรียนศรียานุสรณ์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ itec3302 sec1 จ. 8.30-12.25
นางสาว ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์นางสาว ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
434-333
เจษฎา ไหลภาภรณ์เจษฎา ไหลภาภรณ์
INFO362 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ it58-1
pawat chimlek / joepawat chimlek / joe
Introduction to Sociology and Anthropology for Social Studies Teachers AA
Mr. Anuchit WattanapornMr. Anuchit Wattanaporn
855-422 Polymer composite materials in Agro-Industry
พรอุษา จิตพุทธิพรอุษา จิตพุทธิ
140-341 Web Design and Management 1-60
ศิวิภา พฤฒิคณีศิวิภา พฤฒิคณี
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
รวิศุทธ์ จิตรชญานรากุล / โจรวิศุทธ์ จิตรชญานรากุล / โจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง