เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 392,752 คน
31,693 ชั้นเรียน จาก 2,765 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
ClassStart Academy และ help.classstart.org

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20,765 คน จาก 1,138 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,404 คน จาก 242 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

8,436 คน จาก 484 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

6,235 คน จาก 420 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

เพศศึกษา ม.3 2561
นาย ทินกร นาสว่างนาย ทินกร นาสว่าง
คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา รหัส 2204-2005 (1/2561)
อัซมัน ดรอแม / มัน (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)อัซมัน ดรอแม / มัน (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รหัส 2204-2003 (1/2561)
อัซมัน ดรอแม / มัน (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)อัซมัน ดรอแม / มัน (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
การสร้างเว็บไซต์ รหัส 2204-2009 (1/2561)
อัซมัน ดรอแม / มัน (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)อัซมัน ดรอแม / มัน (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
คณิตเพิ่มเติม ม.5/1
นาย อับดุลฮาลีม แวยี / Avatarnนาย อับดุลฮาลีม แวยี / Avatarn
2561/1 ชั้นม.3/2 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัสกร วงค์อยู่ / ครูต้นพัสกร วงค์อยู่ / ครูต้น
วิชาโปรแกรมตารางคำนวณ. ปวช 2/1 คอม. 2561
นาง เพ็ญศรี สมเวทีนาง เพ็ญศรี สมเวที
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
CI 4606 วิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 1 (Sec.01 & 02) ภาคเรียนที่ 1/61
ดวงใจ เนตรตระสูตร / นกดวงใจ เนตรตระสูตร / นก
คพ111 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1_61 Sec.1
อาจารย์ ภานุวัฒน์ เมฆะอาจารย์ ภานุวัฒน์ เมฆะ
ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญแข แซ่ลิ่มผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญแข แซ่ลิ่ม
4100103 : เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน, กลุ่ม 31 1/2561
miss nantana rattanachai (1959900084179)miss nantana rattanachai (1959900084179)
วท 6001321 คอมพิวเตอร์กราฟิก (อังคารเช้า)
อ. ธนชัย ปฐมรัตน์ (5650)อ. ธนชัย ปฐมรัตน์ (5650)
425-350 (1/2561) Research Methodology and Historical Information
ภมรี สุรเกียรติภมรี สุรเกียรติ
418-001 / 418-101 French I (1/2561)
กานดา เหล่าปิยะบุตรกานดา เหล่าปิยะบุตร
BIOL1108 ชีววิทยา 1 1/2561 กลุ่มเรียน 101 (จันทร์ 8:30-11:30)
กิตติพล กสิภาร์ (00001)กิตติพล กสิภาร์ (00001)
BIOL1108 ชีววิทยา 1 1/2561 กลุ่มเรียน 102 (จันทร์ 11:30-14:30)
กิตติพล กสิภาร์ (00001)กิตติพล กสิภาร์ (00001)
Macroeconomics1_AC6003
คมกริช วงศ์แขคมกริช วงศ์แข
477-201 COMPUTER PROGRAMMING (1/61)
ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จันดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จัน
IT591
Thongrob Auxsorn / Godz (59030039)Thongrob Auxsorn / Godz (59030039)
INFO362 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ วท.คอมพิวเตอร์/59 ก.01
pawat chimlek / joepawat chimlek / joe
ระเบียบวิธีวิจัย(141398 )
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ อมรากุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ อมรากุล
คณิตเพิ่มเติม ม.5/2
นาย อับดุลฮาลีม แวยี / Avatarnนาย อับดุลฮาลีม แวยี / Avatarn
478-400 Venues and Accomodations Management 💡📚💪
Songsin TeerakunpisutSongsin Teerakunpisut
857-415 Supply Chain & Logistics Management in Agro-Industry (1-2561)
กันยา อัครอารีย์กันยา อัครอารีย์
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (61)
อาจารย์ อาณัติ หน่อทองคำ / นัท (604247001)อาจารย์ อาณัติ หน่อทองคำ / นัท (604247001)
คณิตพื้นฐาน ม 5/1
นาย อับดุลฮาลีม แวยี / Avatarnนาย อับดุลฮาลีม แวยี / Avatarn
คณิตพื้นฐาน ม.5/2
นาย อับดุลฮาลีม แวยี / Avatarnนาย อับดุลฮาลีม แวยี / Avatarn
427-215 Criminology 1/61
มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอมูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ
427-103 มนุษย์กับสังคม
สิริรัตน์ บำรุงกรณ์ / ตั้มสิริรัตน์ บำรุงกรณ์ / ตั้ม
936-462 English in the workplace (sec 4,5,6)
Ms Napapat ThongwichitMs Napapat Thongwichit