ClassStart
ClassStart
ClassStart
ClassStart

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย
คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง
ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน
เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป
ความสามารถของระบบ
สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์
สถานศึกษา
 • account_balance
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (21,204)
 • account_balance
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (9,436)
 • account_balance
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (9,426)
 • account_balance
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (7,280)

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด
วงจรพัลส์และสวิตชิงok
ดร. ปิติภาคย์ ปิ่นรอด
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
434-347 R&U ECON 2-2561
รศ. อาหวัง ล่านุ้ย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
725-113 Clinical Biochemistry 2/2561
อนรรฆ พลชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
725-118 Physiology 2 ภาคการศึกษา 2/2561
อนรรฆ พลชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
BCOM2201 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานทางธุรกิจ 3-61 section 01
วลัยพร สุพรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
BCOM2201 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานทางธุรกิจ 3-61 section 01 ภาคพิเศษ
วลัยพร สุพรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
61-3 4944902-55 การฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ [ภาค กศ.บป.]
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เทคนิคยานยนต์ ปกติ ม. 6 ห้อง เอ
อัลิปรียา ปัญญาดี
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
จักรกฤษณ์ พุ่มเกตุ
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
จักรกฤษณ์ พุ่มเกตุ
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
ชีวะ5/1
ทวนทอง วงศาโรจน์
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5 (การออกแบบเว็บไซต์) M.6/3
อาลียา เริงสมุทร
โรงเรียนสตูลวิทยา
เคมีเพิ่มเติม 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ครู เอกราช ตาแก้ว
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5 (การออกแบบเว็บไซต์) M.6/7
อาลียา เริงสมุทร
โรงเรียนสตูลวิทยา
วิทยาการคำนวณ 1 ม.1 ปี 62
ปรีดา ยะธิมา
โรงเรียนจักรคำคณาทร
ก่อสร้าง ปกติ สายตรง ห้อง ซี
อัลิปรียา ปัญญาดี
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การบัญชีชั้นสูง 1 162
นาง นพรัตน์ สุวรรณโณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรึทึม 3/61 #ภ.คพธ.601
วรรัตน์ จงไกรจักร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
นางสาว นวพรรณ ประชัน
บ้านแก่งวิทยา
บธ 3090107 วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัยทางธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราวรรณ สมหวัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ม.3/2
ซาวารี สุหลง
นาทวีวิทยาคม
4/1 สังคมศึกษา 1 (1/62)
สุริยา รอดสบาย
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”
4/2 สังคมศึกษา 1 (1/62)
สุริยา รอดสบาย
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”
4/4 สังคมศึกษา 1 (1/62)
สุริยา รอดสบาย
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”
4/3 สังคมศึกษา 1 (1/62)
สุริยา รอดสบาย
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”
4/5 สังคมศึกษา 1 (1/62)
สุริยา รอดสบาย
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”
6/4 เศรษฐกิจพอเพียง (1/62)
สุริยา รอดสบาย
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”
6/5 เศรษฐกิจพอเพียง (1/62)
สุริยา รอดสบาย
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”
ทำงาน เเละ การเรียนต่างๆ
forekilleRz สิทธา ขาวผ่อง
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
ม.6
ซาวารี สุหลง
น.ท