ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ
จัดการเรียนการสอนได้ง่าย
คลิกสร้างวิชา ชวนผู้เรียนเข้าวิชา แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง
ใคร ๆ ก็สามารถสร้างวิชาออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน
เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป
ความสามารถของระบบ
สร้างวิชาได้ไม่จำกัด • แต่ละวิชามีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน •  อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ •  ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์•  บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด•  ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์
ClassStart
ClassStart
ClassStart
ClassStart
ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 584,043 คน มี 59,352 วิชา จาก 4,302 สถานศึกษา ใช้งานได้ฟรี ใช้ผ่านเว็บไซต์หรือ Android แอปได้เลย

วิชาที่มีกิจกรรมล่าสุด

ว23201-คอมพิวเตอร์ม.3/3 ครู-นักเรียน

นาย ปกรณ์ ยืนธรรม
โรงเรียนบ้านศาลา

M6/5-64

นาย นฤทธิ์ เกียรติโชคสกุล
โรงเรียนบุญวัฒนา

M6/4-64

นาย นฤทธิ์ เกียรติโชคสกุล
โรงเรียนบุญวัฒนา

M6/8-64

นาย นฤทธิ์ เกียรติโชคสกุล
โรงเรียนบุญวัฒนา

M6/1-64

นาย นฤทธิ์ เกียรติโชคสกุล
โรงเรียนบุญวัฒนา

English for Communication E31204 M4/15

Ms 47 Marina Sherpa
โรงเรียนบุญวัฒนา ๒

M6/12-64

นาย นฤทธิ์ เกียรติโชคสกุล
โรงเรียนบุญวัฒนา

M6/14-64

นาย นฤทธิ์ เกียรติโชคสกุล
โรงเรียนบุญวัฒนา

M6/7-64

นาย นฤทธิ์ เกียรติโชคสกุล
โรงเรียนบุญวัฒนา

M6/17-64

นาย นฤทธิ์ เกียรติโชคสกุล
โรงเรียนบุญวัฒนา

M6/13-64

นาย นฤทธิ์ เกียรติโชคสกุล
โรงเรียนบุญวัฒนา

M6/9-64

นาย นฤทธิ์ เกียรติโชคสกุล
โรงเรียนบุญวัฒนา

M6/15-64

นาย นฤทธิ์ เกียรติโชคสกุล
โรงเรียนบุญวัฒนา

M6/16-64

นาย นฤทธิ์ เกียรติโชคสกุล
โรงเรียนบุญวัฒนา

การผดุงครรภ์ 1 2564

มนัสมีน เจะโนะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)