เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 400,831 คน
32,370 ชั้นเรียน จาก 3,044 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
ClassStart Academy และ help.classstart.org

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20,815 คน จาก 1,143 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,411 คน จาก 243 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

8,503 คน จาก 485 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

6,245 คน จาก 424 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต_อังคาร
อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวงอาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
การพยาบาลมารดาและทารก
PREEYA KEAWPIMONPREEYA KEAWPIMON
ฝ่ายวิชาการ
วุฒิชัย รัตน์น้อยวุฒิชัย รัตน์น้อย
วิชา การออกแบบกราฟิกบนคอมพิวเตอร์(61)
อาจารย์ อาณัติ หน่อทองคำ / นัท (604247001)อาจารย์ อาณัติ หน่อทองคำ / นัท (604247001)
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1/2561
Rohani JeharsaeRohani Jeharsae
477-201 COMPUTER PROGRAMMING (1/61)
ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จันดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จัน
Digital logic and Design 1/61
วรรัตน์ จงไกรจักรวรรัตน์ จงไกรจักร
GED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต
นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อมนางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
BIS0604 (EC) กศ.บท.
Wanchalerm PoldeeWanchalerm Poldee
MGM0504 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อมนางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
BIS0601 (BS) กศ.บท.
Wanchalerm PoldeeWanchalerm Poldee
1-2018_STE0105_วัสดุและการผลิต_ห้อง กศบท
ภัทราวรรณ คหะวงศ์ภัทราวรรณ คหะวงศ์
441-202 Marketing 1/2561 Group 02
ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์
ชีวิตกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 1/61
อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
วท 6001321 คอมพิวเตอร์กราฟิก (อาทิตย์เช้า)
อ. ธนชัย ปฐมรัตน์ (5650)อ. ธนชัย ปฐมรัตน์ (5650)
ศท 0033602 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้(เสาร์-บ่าย)​​​​
อ. ธนชัย ปฐมรัตน์ (5650)อ. ธนชัย ปฐมรัตน์ (5650)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
รัชพล กลัดชื่น / หนุ่มรัชพล กลัดชื่น / หนุ่ม
ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ม.1-6 ปี 2/61
รังสิต สิงห์มหาไชยรังสิต สิงห์มหาไชย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลลูกค้า ระดับปริญญาตรี ปีที่1 (2/2561)
นางสาว ชนิดา แก้วเพชรนางสาว ชนิดา แก้วเพชร
HAPPY AND PEACEFUL LIFE (PHUKET)
Aj. Hambalee JehmaAj. Hambalee Jehma
หลักการเขียนรายงานปฏบัติงาน
ปาตีเมาะ อูเมาะอาลี / มะฮ์ (405459027)ปาตีเมาะ อูเมาะอาลี / มะฮ์ (405459027)
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
มีสิทธิ์ ชัยมณีมีสิทธิ์ ชัยมณี
66463159 Strategic Cost Management
เนตรดาว ชัยเขตเนตรดาว ชัยเขต
ED 5601 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Sect.04) ... ภาคเรียนที่ 2/2561
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้งอาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
M.Ed.2018 รหัส 931 – 210 Educational Leadership
รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
พืชอาหารสัตว์ 261
อาจารย์ กรุง วิลาชัย (2553027)อาจารย์ กรุง วิลาชัย (2553027)
วิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 2 Sec01
ดวงใจ เนตรตระสูตร / นกดวงใจ เนตรตระสูตร / นก
สัมมนาการศึกษาปฐมวัย
ดวงใจ เนตรตระสูตร / นกดวงใจ เนตรตระสูตร / นก
BCOM1102 SEC02k (2/61)
พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุลพิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล
191303 การบริหารนโยบายสาธารณะกับการพัฒนาสังคม
ณัฏฐิมา มากชูณัฏฐิมา มากชู