เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 350,865 คน
27,761 ชั้นเรียน จาก 2,515 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
ให้บริการโดยความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
Wonkdy Channel, EducationinThailand Channel และ help.classstart.org NEW!

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

19,634 คน จาก 1,013 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,060 คน จาก 232 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7,254 คน จาก 412 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5,707 คน จาก 165 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.3 ปี 60
นางสาว ทิพาพร เจริญศิริ (5311100)นางสาว ทิพาพร เจริญศิริ (5311100)
242-425 Data Mining (1/60)
นาย อัมรินทร์ ดีมะการนาย อัมรินทร์ ดีมะการ
427-104 อนาคตศึกษา (Future Studies)
ดิเรก หมานมานะ / ดาริสดิเรก หมานมานะ / ดาริส
855-422 Polymer composite materials in Agro-Industry
พรอุษา จิตพุทธิพรอุษา จิตพุทธิ
ง31103 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เทอม 2/60
สุนทร ยี่สุ้น / ทร (6071901058)สุนทร ยี่สุ้น / ทร (6071901058)
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
ACT-423 สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 02/60
วชรวรรษ พรหมมาวชรวรรษ พรหมมา
ง31103 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 เทอม 2/60
สุนทร ยี่สุ้น / ทร (6071901058)สุนทร ยี่สุ้น / ทร (6071901058)
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
ง31103 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 เทอม 2/60
สุนทร ยี่สุ้น / ทร (6071901058)สุนทร ยี่สุ้น / ทร (6071901058)
ง 31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ม.4/1
ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
ง33242 การจัดการฐานข้อมูล ม.6/1-6/10
ครู สุเทพ เทียมคลี / เทพครู สุเทพ เทียมคลี / เทพ
พ.101
ศิริรัตน์ ดวงแก้ว / อ๋อมศิริรัตน์ ดวงแก้ว / อ๋อม
สารสนเทศ 4 ม.5/3 ปี 60
รังสิต สิงห์มหาไชยรังสิต สิงห์มหาไชย
การออกแบบเว็บเพจ
ชลธิชา วรภู / หน่อยชลธิชา วรภู / หน่อย
ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
นางสาว ชื่นนภา แก้วสุรินทร์ / วิว (5504101328)นางสาว ชื่นนภา แก้วสุรินทร์ / วิว (5504101328)
5-8(2-60)
ณัฐพล ปิ่นเขียน / เก่งณัฐพล ปิ่นเขียน / เก่ง
งานออกแบบ ม.5/1
นาย ณรงค์ กะวิเศษนาย ณรงค์ กะวิเศษ
โปรแกรมนำเสนอ ม.1/9
นางสาว รินทร์ลัดดา เกินแก้ว / ครูแววนางสาว รินทร์ลัดดา เกินแก้ว / ครูแวว
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วาสนา ตาทิพย์ / เดือน (12345)วาสนา ตาทิพย์ / เดือน (12345)
24 BIS0609 การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ กลุ่มเรียน 60070.121
Aj.Renuka KunchamnanAj.Renuka Kunchamnan
GED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต N09
น.ส. เบญจมาภรณ์ คงชนะน.ส. เบญจมาภรณ์ คงชนะ
(MBC0504) การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ ศ.13.30
Wanchalerm PoldeeWanchalerm Poldee
2017 Educational Leadership
รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
กระบวนการเชื่อม (2103_2008) สาขาช่างเชื่อมโลหะ ภาคเรียนที่ 1
chatcharin monchon / ครูชัชchatcharin monchon / ครูชัช
2/60 จิตวิทยาสำหรับครู - EngTech
ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑลผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
เทคโนโลยีขนมอบ (2/2560)
นิภาภัทร์ กุณฑลนิภาภัทร์ กุณฑล
วิชา พต 31001 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
ณัฐนนท์ เต็มภาชนะ / โอ๊คณัฐนนท์ เต็มภาชนะ / โอ๊ค
วิชาการออกแบบกราฟิกเบื้องต้น 2/2560
นาย พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ (001)นาย พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ (001)
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด (993-394) เทอม 2 ปีการศึกษา 2560
นางสาว ฉมาพร หนูเพชรนางสาว ฉมาพร หนูเพชร
รายวชิา คณติศาสตร์ (พค)
น.ส นันทา คชสง่า / ดุก (3800101303979)น.ส นันทา คชสง่า / ดุก (3800101303979)
งานเชื่อมไฟฟ้า 1(2103-2001) สาขาช่างเชื่อมโลหะ ภาคเรียนที่2
chatcharin monchon / ครูชัชchatcharin monchon / ครูชัช