เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 408,875 คน
33,089 ชั้นเรียน จาก 3,094 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
ClassStart Academy และ help.classstart.org

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

21,188 คน จาก 1,173 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,416 คน จาก 245 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

9,356 คน จาก 527 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

7,271 คน จาก 457 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

ฟิสิกส์เพิ่มเติม5 2/2561
สิทธิพรรณ มากมิตร / หนุ่มสิทธิพรรณ มากมิตร / หนุ่ม
BCOM1102 SEC01 (2/61)
พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุลพิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล
MAT-104(2-2561)
นาย สุพิศ ฤทธิ์แก้วนาย สุพิศ ฤทธิ์แก้ว
MBC0204 การบริหารโครงงานของระบบสารสนเทศ
นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อมนางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
37 60064.121 การเงินการธนาคาร วิชา การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
Aj.Renuka KunchamnanAj.Renuka Kunchamnan
(BIS0601) การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ พ. บ่าย
Wanchalerm PoldeeWanchalerm Poldee
40 60065.122 การเงินการธนาคาร วิชา การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
Aj.Renuka KunchamnanAj.Renuka Kunchamnan
ศท 0044020 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้(พุธ-เช้า-2-62)
อ. ธนชัย ปฐมรัตน์ (5650)อ. ธนชัย ปฐมรัตน์ (5650)
ศท 0033603 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่(พฤหัส-บ่าย-2-62)
อ. ธนชัย ปฐมรัตน์ (5650)อ. ธนชัย ปฐมรัตน์ (5650)
3901-2007 การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีจาวา 3(1-4)
ภาคภูมิ อิทธิรัตนะโกมล / เบียร์ภาคภูมิ อิทธิรัตนะโกมล / เบียร์
๙๙๓–๒๙๒ ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion Nursing Practicum) ปีการศึกษา 2561
นันทิยา โข้ยนึ่งนันทิยา โข้ยนึ่ง
718-131 วิทยาศาสตร์การอาหารสำหรับการกำหนดอาหาร (Food Science for Dietetic) 2/2561
ธรรมรัตน์ แก้วมณี / อ.เอธรรมรัตน์ แก้วมณี / อ.เอ
425-222 Modern Southeast Asia (เทอม 2 ปีการศึกษา 2561)
ภมรี สุรเกียรติภมรี สุรเกียรติ
718-316 Medical Nutrition Therapy 2-61
ลักษณา ไชยมงคล / ปูลักษณา ไชยมงคล / ปู
142-380 Creative Mobile Programming and Application (2019)
Athitaya NitchotAthitaya Nitchot
Section 01 460-302 ITM 2/61 (14.30-16.20 Tu,Th)
ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จันดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จัน
857-312 PROD MANAGE IN AGRO-INDUS II (2_2561)
อาจารย์ Kriangkrai Waiyakan / BIG (074-28-6381)อาจารย์ Kriangkrai Waiyakan / BIG (074-28-6381)
0003304 การจัดการธุรกิจยุคใหม่แบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น(เกษตร)
อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์ / ใหญ่อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์ / ใหญ่
725-113 Clinical Biochemistry for Nurses 2/2561
อนรรฆ พลชาติอนรรฆ พลชาติ
725-113 Clinical Biochemistry 2/2561
อนรรฆ พลชาติอนรรฆ พลชาติ
sociology of education 2/61
พะเยาว์ ละกะเต็บ / พะเยาว์พะเยาว์ ละกะเต็บ / พะเยาว์
สัมมนาสังคมวิทยาฯกลุ่ม 2 ภาคการศึกษา 2 /61 อ.พะเยาว์
พะเยาว์ ละกะเต็บ / พะเยาว์พะเยาว์ ละกะเต็บ / พะเยาว์
Section 02 460-302 ITM 2/61 (10.30-12.20 Tu,Th)
ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จันดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จัน
426-107 Multicultural & spatial devel. (2/2561)
สุพรรณี ทักษิณสัมพันธ์สุพรรณี ทักษิณสัมพันธ์
344-101 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์(2/2561)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา ปรีชาวีรกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา ปรีชาวีรกุล
070110-1แคล2วศก1/62
นาย มนูญ จิตรสำเริงนาย มนูญ จิตรสำเริง
เคมีทั่วไป 2
HASAN DAUPORHASAN DAUPOR
การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2/2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน / อ.ปอนผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน / อ.ปอน
763-263 Accounting 2
ธวัช นุัยผอมธวัช นุัยผอม
30704306 ระเบียบวิธีวิจัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ดร. ศราวุธ ราชมณี (saravut)ดร. ศราวุธ ราชมณี (saravut)