เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 409,717 คน
33,120 ชั้นเรียน จาก 3,094 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
ClassStart Academy และ help.classstart.org

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

21,195 คน จาก 1,175 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,423 คน จาก 245 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

9,378 คน จาก 527 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

7,273 คน จาก 457 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
นาย ชนินทร์ มหัทธนชัยนาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
พล 451 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง
วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์
ACADEMIC ENGLISH: LISTENING SPEAKING (142-118) Sec 02 BBA 2
Aj. Hambalee JehmaAj. Hambalee Jehma
ปวส.1/2 คธ. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2561
นาง พรชนก เฮงประเสริฐนาง พรชนก เฮงประเสริฐ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ฟิสิกส์เพิ่มเติม5 2/2561
สิทธิพรรณ มากมิตร / หนุ่มสิทธิพรรณ มากมิตร / หนุ่ม
ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ม.1-6 ปี 2/61
รังสิต สิงห์มหาไชยรังสิต สิงห์มหาไชย
EED 3401 คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครูประถมศึกษา (Sect.01) ... ภาคเรียนที่ 2/2561
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้งอาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
พืชอาหารสัตว์ 261
อาจารย์ กรุง วิลาชัย (2553027)อาจารย์ กรุง วิลาชัย (2553027)
5012104 เทคโนโลยีสารสนเทศเกษตรและการพัฒนาชนบท (Agricultural Information Technology and Rural Development) 2/2561
สุอารีย์ นครพันธุ์สุอารีย์ นครพันธุ์
5012302 เทคโนโลยีสารสนเทศทางพืชศาสตร์ (Information Technology for Plant Science) 2/2561
สุอารีย์ นครพันธุ์สุอารีย์ นครพันธุ์
TOI-413 Tourism Research_2/2561
onanong cheablamonanong cheablam
ประวัติศาสตร์กฎหมาย
จตุภูมิ ภูมิบุญชูจตุภูมิ ภูมิบุญชู
61-2 4943309 การสุขาภิบาลอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค [ภาคปกติ]
อาจารย์ ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดาอาจารย์ ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดา
ชุมนุม สนุกกับ E-Book and Comic Strip
สุศิวกัญญา ปรางสร / ครูก้อยสุศิวกัญญา ปรางสร / ครูก้อย
4100103 : เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน, กลุ่ม 06 2/2561
miss nantana rattanachai (1959900084179)miss nantana rattanachai (1959900084179)
02 English usage for social media (อังคาร บ่าย)
Mahamasalam Adae / SalamMahamasalam Adae / Salam
NU59
Thongrob Auxsorn / Godz (59030039)Thongrob Auxsorn / Godz (59030039)
Academic English: Reading and Writing SEC02 (2/2018)
ใจเอก ฤทธิพฤกษ์ / Shahใจเอก ฤทธิพฤกษ์ / Shah
กจก 601 หมู่ 3
ต่อสันติ์ พิพัฒนสุทธิ์ / ต่อต่อสันติ์ พิพัฒนสุทธิ์ / ต่อ
748-225 Data Structure and Algorithm (2/2561)
สล้าง มุสิกสุวรรณ / หนึ่งสล้าง มุสิกสุวรรณ / หนึ่ง
478-406 Risk and Crisis Management in MICE Industry 2/2018
Songsin TeerakunpisutSongsin Teerakunpisut
993-326 Basic Nursing Research 2561( semaster 2)
พาตีเมาะ นิมาพาตีเมาะ นิมา
Section 02 460-302 ITM 2/61 (10.30-12.20 Tu,Th)
ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จันดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จัน
441-205 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Management Information Systems) ปีการศึกษา 2561
ดร. วรพจน์ ปานรอดดร. วรพจน์ ปานรอด
418-002 / 418-102 French II (2/2561)
กานดา เหล่าปิยะบุตรกานดา เหล่าปิยะบุตร
441-309 Marketing Management 2/2561
ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์
การใช้ภาษาเพิ่อการสื่อสาร 2/2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน / อ.ปอนผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน / อ.ปอน
857-499 COOPERATIVE EDUCATION II (2_2561)
อาจารย์ Kriangkrai Waiyakan / BIG (074-28-6381)อาจารย์ Kriangkrai Waiyakan / BIG (074-28-6381)
855-231 Glass and metal technology
พรสถิตย์ สุขชูพรสถิตย์ สุขชู
EconometricsBE593
คมกริช วงศ์แขคมกริช วงศ์แข