เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 387,313 คน
31,085 ชั้นเรียน จาก 2,626 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
ให้บริการโดยความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
Wonkdy Channel, EducationinThailand Channel และ help.classstart.org NEW!

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20,580 คน จาก 1,116 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,147 คน จาก 240 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

8,187 คน จาก 470 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

6,177 คน จาก 418 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

Sci5-m3/1
ครู สันติ ม่วงปาน / ติ (60001)ครู สันติ ม่วงปาน / ติ (60001)
คณิตเพิ่มเติม ม.5/1
avatarn Bmavatarn Bm
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
รติวัฒน์ ปารีศรี (41067014)รติวัฒน์ ปารีศรี (41067014)
วท 6001106 คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับคอมพิวเตอร์(ุเสาร์-เช้า-S-2561-กศ.บป.)​​
อ. ธนชัย ปฐมรัตน์ (5650)อ. ธนชัย ปฐมรัตน์ (5650)
วท 6001107 แคลคูลัสและเรขาคณิตศาสตร์วิเคาระห์(ุเสาร์-บ่าย-S-2561-กศ.บป.)​​
อ. ธนชัย ปฐมรัตน์ (5650)อ. ธนชัย ปฐมรัตน์ (5650)
Practicum in Professional I (AA)
Mr. Anuchit WattanapornMr. Anuchit Wattanaporn
EC 3111 ภาษาและการรู้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย (Sec.02) ภาคเรียนที่ 1/61
ดวงใจ เนตรตระสูตร / นกดวงใจ เนตรตระสูตร / นก
CI 4606 วิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 1 (Sec.01 & 02) ภาคเรียนที่ 1/61
ดวงใจ เนตรตระสูตร / นกดวงใจ เนตรตระสูตร / นก
428-622 Human Capital Strategic Administration
รศ. อาหวัง ล่านุ้ยรศ. อาหวัง ล่านุ้ย
MBC2101 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ N03
น.ส. เบญจมาภรณ์ คงชนะน.ส. เบญจมาภรณ์ คงชนะ
หลักการเลี้ยงสัตว์/หมู่เรียน สัตวศาสตร์ ปี1
อาจารย์ กรุง วิลาชัย (2553027)อาจารย์ กรุง วิลาชัย (2553027)
มหาวิทยัาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปัญหาพิเศษทางด้านสัตวศาสตร์
อาจารย์ กรุง วิลาชัย (2553027)อาจารย์ กรุง วิลาชัย (2553027)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
MBC2101 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ N02
น.ส. เบญจมาภรณ์ คงชนะน.ส. เบญจมาภรณ์ คงชนะ
3613102 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1-2561 Sec.01 (ศ.203-13.00-17.00)
Teeradej Phetkaew / CainTeeradej Phetkaew / Cain
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช class 1/61
สุจิรา วิชัยดิษฐ / สุสุจิรา วิชัยดิษฐ / สุ
3094202 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์ / ใหญ่อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์ / ใหญ่
การพยาบาลผู้ใหญ่2 2561
ดร ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์ดร ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์
EN101 ภาษาอังกฤษ 1 ระดับพื้นฐาน
เขมะ นันโท / -เขมะ นันโท / -
พันธมิตรวิทยาลัย
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1/61 #ภ.601
วรรัตน์ จงไกรจักรวรรัตน์ จงไกรจักร
418-001 / 418-101 French I (1/2561)
กานดา เหล่าปิยะบุตรกานดา เหล่าปิยะบุตร
718-439 Snack cookery
สุณีย์ บุญกำเหนิด / ครูสุณีย์ บุญกำเหนิด / ครู
มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่ 1-61 (ฺB01)
นาย ธรรมนูญ สะเทือนไพรนาย ธรรมนูญ สะเทือนไพร
มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่ 1-61 (B03)
นาย ธรรมนูญ สะเทือนไพรนาย ธรรมนูญ สะเทือนไพร
คณิตเพิ่มเติม ม.5/2
avatarn Bmavatarn Bm
ห้องนิรันดร์
นาย นิรันดร์ เซ่งเฮ่อ / เจ (6004502043)นาย นิรันดร์ เซ่งเฮ่อ / เจ (6004502043)
ดารุณี
นางสาว ดารุณี จีรยุทธนา / แพร (6004502028)นางสาว ดารุณี จีรยุทธนา / แพร (6004502028)
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (พต21001)
โยฑิน สมโนนนท์ / โยโย่โยฑิน สมโนนนท์ / โยโย่
กศน. อำเภอสันป่าตอง
427-302 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ กลุ่มมลายูศึกษา 1/61
พะเยาว์ ละกะเต็บพะเยาว์ ละกะเต็บ
427-312 social sciences research methodology เอกสังคมวิทยาฯ 1/61
พะเยาว์ ละกะเต็บพะเยาว์ ละกะเต็บ
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วย Cloud based Learning รุ่นที่ 5
ดร.สิริกร กรมโพธิ์ (sirikorn)ดร.สิริกร กรมโพธิ์ (sirikorn)