เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 366,819 คน
29,746 ชั้นเรียน จาก 2,580 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
ให้บริการโดยความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
Wonkdy Channel, EducationinThailand Channel และ help.classstart.org NEW!

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20,464 คน จาก 1,101 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,065 คน จาก 233 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7,333 คน จาก 430 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5,807 คน จาก 168 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

บธ 0115 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
นาย กิตติศักดิ์ แก้วเนียมนาย กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
หลักการขาย (3200-0002) ระดับ ปวส.
นางสาว ภณิชญา ชมสุวรรณนางสาว ภณิชญา ชมสุวรรณ
240-213 DISCRETE MATHEMATICS
นาย อัมรินทร์ ดีมะการนาย อัมรินทร์ ดีมะการ
หน่วยความจำหลัก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
สุพัชรีย์ ชูแก้ว / สมายด์ (5881135044)สุพัชรีย์ ชูแก้ว / สมายด์ (5881135044)
Sci5-m3/2
ครู สันติ ม่วงปาน / ติ (60001)ครู สันติ ม่วงปาน / ติ (60001)
Sci5-m3/3
ครู สันติ ม่วงปาน / ติ (60001)ครู สันติ ม่วงปาน / ติ (60001)
การสร้างเว็บไซต์ รหัส 2204-2009 (1/2561)
อัซมัน ดรอแม / มัน (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)อัซมัน ดรอแม / มัน (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
จป 313 หลักการส่งเสริมทางการประมง เทอม 3/2560
ชนกันต์ จิตมนัสชนกันต์ จิตมนัส
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ม.2 (ภาคเรียนที่ 1/2561)
ธนทัต นามวัฒน์ / ครูเต๋าธนทัต นามวัฒน์ / ครูเต๋า
สังขะวิทยาคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ม.3 (ภาคเรียนที่ 1/2561)
ธนทัต นามวัฒน์ / ครูเต๋าธนทัต นามวัฒน์ / ครูเต๋า
สังขะวิทยาคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ม.1 (ภาคเรียนที่ 1/2561)
ธนทัต นามวัฒน์ / ครูเต๋าธนทัต นามวัฒน์ / ครูเต๋า
สังขะวิทยาคม
สุขศึกษา ชั้น ม.3 (ภาคเรียนที่ 1/2561)
ธนทัต นามวัฒน์ / ครูเต๋าธนทัต นามวัฒน์ / ครูเต๋า
สังขะวิทยาคม
วิทยาศาสตร์ ม.3.1 ปีการศึกษา 2561
พรรณนิภา ศรีท้าวพรรณนิภา ศรีท้าว
วิทยาศาสตร์ ม.3.2 ปีการศึกษา 2561
พรรณนิภา ศรีท้าวพรรณนิภา ศรีท้าว
วิทยาศาสตร์ ม.3.6 ปีการศึกษา 2561
พรรณนิภา ศรีท้าวพรรณนิภา ศรีท้าว
ปวส.2/1 การท่องเที่ยว 1/2561
นาง พรชนก เฮงประเสริฐนาง พรชนก เฮงประเสริฐ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ปวส 2/1 กร 2561
นาง เพ็ญศรี สมเวทีนาง เพ็ญศรี สมเวที
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
วิชาการใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง ปวส. 1/2 คอม 2561
นาง เพ็ญศรี สมเวทีนาง เพ็ญศรี สมเวที
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
65-161
นาย ณรงค์ศักดิ์ รัตนสวัสดิ์นาย ณรงค์ศักดิ์ รัตนสวัสดิ์
ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 ชั้น ม.6/1 วิชาโปรแกรมพิมพ์ภาพ
นายสมศักดิ์ ศรีรักษานายสมศักดิ์ ศรีรักษา
ง33201 วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สมนึก แสงอรุณสมนึก แสงอรุณ
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
ง32105 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 เทอม 1/61
สุนทร ยี่สุ้น / ทร (6071901058)สุนทร ยี่สุ้น / ทร (6071901058)
การพยาบาลสาธารณภัย/ปีการศึกษา 2560
นางสาว เจ๊ะยารีเย๊าะ เจะโซ๊ะนางสาว เจ๊ะยารีเย๊าะ เจะโซ๊ะ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ฉัตรชัย บุบผาดา / ต๋อง (5350800030697)ฉัตรชัย บุบผาดา / ต๋อง (5350800030697)
โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
3204-2102 เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว
นาย ชัยรัตน์ จีนเที่ยงนาย ชัยรัตน์ จีนเที่ยง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ปวส.1/2คอ(ทวิ) 2561
ว่าที่ร้อยตรี บุญมี นิสสัยดีว่าที่ร้อยตรี บุญมี นิสสัยดี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
663212 Business Finance_Summer 60
เนตรดาว ชัยเขตเนตรดาว ชัยเขต
การดำเนินงานพัฒนาสังคม
อรญา อนุกูล (001)อรญา อนุกูล (001)
การบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
รัชพล กลัดชื่น / หนุ่มรัชพล กลัดชื่น / หนุ่ม
หน่วยที่ 6 ทฤษฏีและหลักการบริหารจัดการ
วสันต์ ทองมา / อ๊อฟวสันต์ ทองมา / อ๊อฟ
อบรม