เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 392,555 คน
31,635 ชั้นเรียน จาก 2,673 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
ClassStart Academy และ help.classstart.org

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20,765 คน จาก 1,138 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,404 คน จาก 242 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

8,435 คน จาก 484 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

6,232 คน จาก 420 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี ม. 4 /2561
อานาตี เจ๊ะหะะมะอานาตี เจ๊ะหะะมะ
เคมี-1 (หลักสูตรปรัปบรุง 2560)
นาย เลอเกียรติ จันธิมา / ครูเสือนาย เลอเกียรติ จันธิมา / ครูเสือ
เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
เคมี-2
นาย เลอเกียรติ จันธิมา / ครูเสือนาย เลอเกียรติ จันธิมา / ครูเสือ
เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
3631211 เศรษฐศาสตร์จุลภาค1 (Microeconomics) 1/2561
Chitaporn Thongchaoom / C KChitaporn Thongchaoom / C K
1/62 Application Software for Business [BIT 3.2]
วิลาวัณย์ วิเศษวัชร์วิลาวัณย์ วิเศษวัชร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (IS)
นางสาว อนุชาวดี ไชยทองศรีนางสาว อนุชาวดี ไชยทองศรี
31 59076.122 คอมฯธุรกิจ [การออกแบบส่วนเชื่อมต่อสำหรับผู้ใช้งาน MBC0503]
Aj.Renuka KunchamnanAj.Renuka Kunchamnan
61-1 4943801-55 ชีวสถิติ [ภาคปกติ]
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Sec II
จตุภูมิ ภูมิบุญชูจตุภูมิ ภูมิบุญชู
Inorganic Laboratory 1
HASAN DAUPORHASAN DAUPOR
Inorganic Laboratory 2
HASAN DAUPORHASAN DAUPOR
วิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย(61)
อาจารย์ อาณัติ หน่อทองคำ / นัท (604247001)อาจารย์ อาณัติ หน่อทองคำ / นัท (604247001)
3092202การจัดการฐานข้อมูลเพื่องานธุรกิจ 2
อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์ / ใหญ่อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์ / ใหญ่
3092202การจัดการฐานข้อมูลเพื่องานธุรกิจ 1
อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์ / ใหญ่อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์ / ใหญ่
0220106-1 1/61 Wed-m Business Stat (LOGISTIC ชั้นปีที่2)
นาย มนูญ จิตรสำเริงนาย มนูญ จิตรสำเริง
418-001 / 418-101 French I (1/2561)
กานดา เหล่าปิยะบุตรกานดา เหล่าปิยะบุตร
Learning of Motor Skill
ดร. ฉัตรกมล สิงห์น้อยดร. ฉัตรกมล สิงห์น้อย
Management Information Systems 1/2561
นางสาว ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์นางสาว ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัชราวดี นิรุติธรรมธราวัชราวดี นิรุติธรรมธรา
พ.สร้างเสริม เทอม 1 ปีการศีกษา 61
นางสาว นฤมล จีนเมืองนางสาว นฤมล จีนเมือง
INFO362 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ/59 ก.01
pawat chimlek / joepawat chimlek / joe
INFO362 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ/59 ก.02
pawat chimlek / joepawat chimlek / joe
INFO362 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ วท.คอมพิวเตอร์/59 ก.01
pawat chimlek / joepawat chimlek / joe
Principle of Web Technology
Athitaya NitchotAthitaya Nitchot
441-202 การตลาด (Marketing) ปี 2561
ดร. วรพจน์ ปานรอดดร. วรพจน์ ปานรอด
712-512 Research Development in FSN (1/2561)
Taewee KarrilaTaewee Karrila
EED3201 AJ
Mr. Anuchit WattanapornMr. Anuchit Wattanaporn
การจำลองแบบปรากฏการณ์เชิงพื้นที่ 224351 นิสิตปี 3 รหัส 59 (1-2561 AEC)
อ.ดร. วิภพ แพงวังทองอ.ดร. วิภพ แพงวังทอง
6/1 โครงงานอาชีพ
ธัญกร อรัญโสติ / แอ้ดธัญกร อรัญโสติ / แอ้ด
กู่จานวิทยาคม
ผู้ฝึกสอนฟุตบอล
ดร. ฉัตรกมล สิงห์น้อยดร. ฉัตรกมล สิงห์น้อย