เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 411,184 คน
33,257 ชั้นเรียน จาก 3,106 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
ClassStart Academy และ help.classstart.org

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

21,200 คน จาก 1,180 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,425 คน จาก 245 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

9,402 คน จาก 530 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

7,276 คน จาก 457 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

ความมั่นคงบนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
นาย ชนินทร์ มหัทธนชัยนาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
วิชาเคมี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ครู เอกราช ตาแก้วครู เอกราช ตาแก้ว
การออกแบบกราฟิกเบื้องต้น MT 2/2561
นาย พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ (001)นาย พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ (001)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
มีสิทธิ์ ชัยมณีมีสิทธิ์ ชัยมณี
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 3-2 คธ.
สมพร โมกษะรัตน์ / สมพรสมพร โมกษะรัตน์ / สมพร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
M.Ed.2018 รหัส 931 – 210 Educational Leadership
รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ศษ.322
ชวาลา เวชยันต์ (cha1155)ชวาลา เวชยันต์ (cha1155)
วิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 2 Sec01
ดวงใจ เนตรตระสูตร / นกดวงใจ เนตรตระสูตร / นก
เคมี 2 รายวิชา ว30222 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ครู เอกราช ตาแก้วครู เอกราช ตาแก้ว
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน คณิตศาสตร์(60) ม.1-2 ภาคเรียน 61/2
นาย คมกริช ทองนาคนาย คมกริช ทองนาค
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน ปฐมวัย(60) ม.1-2
นาย คมกริช ทองนาคนาย คมกริช ทองนาค
ประวัติศาสตร์กฎหมาย
จตุภูมิ ภูมิบุญชูจตุภูมิ ภูมิบุญชู
1061401การจัดการคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Management)
กรุณา แดงสุวรรณ (56E)กรุณา แดงสุวรรณ (56E)
4100103 : เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน, กลุ่ม 01 2/2561
miss nantana rattanachai (1959900084179)miss nantana rattanachai (1959900084179)
7361318 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปกก.591 (พฤ)
นิติพงษ์ ทนน้ำนิติพงษ์ ทนน้ำ
3094303 จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์ / ใหญ่อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์ / ใหญ่
7361318 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปกก.592, 593 (จ)
นิติพงษ์ ทนน้ำนิติพงษ์ ทนน้ำ
428-524 REM-SD 2-2561
รศ. อาหวัง ล่านุ้ยรศ. อาหวัง ล่านุ้ย
718-161 Nutritional Pharmacology-61
ลักษณา ไชยมงคล / ปูลักษณา ไชยมงคล / ปู
ป.เคมีอนินทรีย์ 2
HASAN DAUPORHASAN DAUPOR
เคมีของสารประกอบออร์แกโนเมทัลลิก
HASAN DAUPORHASAN DAUPOR
เคมีทั่วไป 2
HASAN DAUPORHASAN DAUPOR
EN17308 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย
ทองปาน ปริวัตร / โอ๊ค (530001)ทองปาน ปริวัตร / โอ๊ค (530001)
การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง(สมทบ)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วิไลลักษณ์ บำรุงภักดิ์ / วิ (6158)วิไลลักษณ์ บำรุงภักดิ์ / วิ (6158)
61-2 4941302 ประชากรกับงานอนามัยแม่และเด็ก [กศ.บป.]
อาจารย์ ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดาอาจารย์ ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดา
EAD622_2-61
นางสาว พวงรัตน์ จินพลนางสาว พวงรัตน์ จินพล
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ห้อง คธ 1/61
ซารีฟ หะยีซำซูดิน / ซารีฟซารีฟ หะยีซำซูดิน / ซารีฟ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ห้อง คธ 2/61
ซารีฟ หะยีซำซูดิน / ซารีฟซารีฟ หะยีซำซูดิน / ซารีฟ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
477-407 KNOWLEDGE MANAGEMENT (2/61)
ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จันดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จัน
CET9
Nattawut Nukong / ThePond (58181740125)Nattawut Nukong / ThePond (58181740125)