เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 347,759 คน จาก 27,399 ชั้นเรียน!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
ให้บริการโดยความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
Wonkdy Channel, EducationinThailand Channel และ help.classstart.org NEW!

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

19,618 คน จาก 1,011 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,047 คน จาก 230 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

6,946 คน จาก 392 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5,701 คน จาก 164 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

07-11-301 Applied Mathematics เปิดให้นักศึกษาภาคสมทบ1/60(ปรับเกรด)
นาย มนูญ จิตรสำเริงนาย มนูญ จิตรสำเริง
COM 5101 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา Computer for Graduate Studies
นาย ชนินทร์ มหัทธนชัยนาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
ความเป็นครูและคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ห้อง B 1-2560
กรุณา แดงสุวรรณ (56E)กรุณา แดงสุวรรณ (56E)
การวัดและประเมินผลการศึกษา LM05 พฤหัสบดี
นาย อาจารย์ชัยมงคล ปินะสานาย อาจารย์ชัยมงคล ปินะสา
มหาวิทยลัยราชภัฏเลย
ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ-ภ.คพธ.59(เสาร์-อาทิตย์)
วัชราวดี นิรุติธรรมธราวัชราวดี นิรุติธรรมธรา
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - ภ.คพธ.58 -
วัชราวดี นิรุติธรรมธราวัชราวดี นิรุติธรรมธรา
วิชา เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต IT58616
อาจารย์ อาณัติ หน่อทองคำ / นัท (604247001)อาจารย์ อาณัติ หน่อทองคำ / นัท (604247001)
425-222 (1/2560) Modern SEA
ภมรี สุรเกียรติภมรี สุรเกียรติ
MBC0601 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ สฎ.2022.091 คอมฯธุรกิจ
Wanchalerm PoldeeWanchalerm Poldee
นโยบายเศรษฐกิจและสังคมกับการพัฒนาท้องถิ่น (2560/1)
ณัฏฐิมา มากชูณัฏฐิมา มากชู
ภูมิศาสตร์สัตว์ 1/60
ดร. ประสุข โฆษวิฑิตกุลดร. ประสุข โฆษวิฑิตกุล
เทคโนโลยีกับการพัฒนาสังคม
อาจารย์ สุกมล มุ่งพัฒนสุนทรอาจารย์ สุกมล มุ่งพัฒนสุนทร
การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์
วรรัตน์ จงไกรจักรวรรัตน์ จงไกรจักร
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
วรรัตน์ จงไกรจักรวรรัตน์ จงไกรจักร
3204-2003 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
รัชพล กลัดชื่น / หนุ่มรัชพล กลัดชื่น / หนุ่ม
การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
วรรัตน์ จงไกรจักรวรรัตน์ จงไกรจักร
จริยธรรมและกฏหมายทางคอมพิวเตอร์
อาจารย์ อดิศักดิ์ โฮนอก / ต้นอาจารย์ อดิศักดิ์ โฮนอก / ต้น
คณิตศาสตร์ ป.6
ชาปิยา หงสาทร / น้ำตาล (58100140115)ชาปิยา หงสาทร / น้ำตาล (58100140115)
ง33242 การจัดการฐานข้อมูล ม.6/1-6/10
ครู สุเทพ เทียมคลี / เทพครู สุเทพ เทียมคลี / เทพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ม.1 ปี 60
ปรีดา ยะธิมาปรีดา ยะธิมา
การจัดการคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา
กรุณา แดงสุวรรณ (56E)กรุณา แดงสุวรรณ (56E)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
06-211-304 Biological of Marine Shrimp 2/2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิโชค จันทร์ย่อง (3431370808-2)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิโชค จันทร์ย่อง (3431370808-2)
การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด
แอนนา สุริเวชแอนนา สุริเวช
ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
นางสาว ชื่นนภา แก้วสุรินทร์ / วิว (5504101328)นางสาว ชื่นนภา แก้วสุรินทร์ / วิว (5504101328)
BCOM1102 SEC01k (2/60)
พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุลพิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล
06-214-201 Marine Science Practical Skill 260
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิโชค จันทร์ย่อง (3431370808-2)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิโชค จันทร์ย่อง (3431370808-2)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
การบัญชีชั้นกลาง 2 กลุ่ม ส.อ 260
นาง นพรัตน์ สุวรรณโณนาง นพรัตน์ สุวรรณโณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
ED 5601 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Sect.04) ... ภาคเรียนที่ 2/2560
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้งอาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
ELE
นาย ยอดยิ่ง ยิ้มเลิศวงศ์ / โจ้นาย ยอดยิ่ง ยิ้มเลิศวงศ์ / โจ้
Raspberry Pi and Internet of Things (IoT)
เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล / ตั้มเอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล / ตั้ม