เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 323,528 คน จาก 25,089 ชั้นเรียน!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
ให้บริการโดยความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
Wonkdy Channel, EducationinThailand Channel และ help.classstart.org NEW!

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

18,308 คน จาก 905 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8,405 คน จาก 211 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

6,373 คน จาก 356 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5,609 คน จาก 159 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

ACL_Workshop
วีณา เนาวประทีป (g5436464)วีณา เนาวประทีป (g5436464)
วิชาเคมีเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เอกราช ตาแก้วเอกราช ตาแก้ว
การบัญชีชั้นกลาง2 Intermediate Accounting 2
ประสิทธิ์ รุ่งเรือง / ต้น (59010960002)ประสิทธิ์ รุ่งเรือง / ต้น (59010960002)
INFO331 ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
Thongrob Auxsorn / Godz (59030039)Thongrob Auxsorn / Godz (59030039)
59-3 4943506 การบริหารงานสาธารณสุข [ภาค กศ.บป.]
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่
59-3 4943507 การพัฒนาสุขภาพชุมชน [ภาค กศ.บป.]
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่
477-306 ฝึกงาน (3/59)
ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จันดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จัน
ICT 4/11 ปี60
นิรชร สุขสมศรีนิรชร สุขสมศรี
วท.6001313 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย (ภาคพิเศษ กศบป3/2559)
อาจารย์ อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวงอาจารย์ อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
คอมพิวเตอร์ 5/1 (ตัดต่อวีดีโอ1) ง30201 ภาคเรียน 1/60
นาย พรชัย (ครูผู้สอน) ชัยรินทร์นาย พรชัย (ครูผู้สอน) ชัยรินทร์
คอมพิวเตอร์ 5/2 (ตัดต่อวีดีโอ1) ง30201 ภาคเรียน 1/60
นาย พรชัย (ครูผู้สอน) ชัยรินทร์นาย พรชัย (ครูผู้สอน) ชัยรินทร์
ม.4/2-2560
นาย ชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ / Witนาย ชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ / Wit
โรงเรียนสภาราชินี 2
ม.4/3-2560
นาย ชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ / Witนาย ชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ / Wit
โรงเรียนสภาราชินี 2
ม.4/5-2560
นาย ชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ / Witนาย ชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ / Wit
ม.4/1-2560
นาย ชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ / Witนาย ชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ / Wit
โรงเรียนสภาราชินี 2
ม.4/6-2560
นาย ชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ / Witนาย ชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ / Wit
โรงเรียนสภาราชินี 2
ม.4/7-2560
นาย ชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ / Witนาย ชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ / Wit
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3/2559
น.ส. เบญจมาภรณ์ คงชนะน.ส. เบญจมาภรณ์ คงชนะ
411-421 อรรถศาสตร์เบื้องต้น เทอม 1/2560
นันทวัฒน์ เนตรเจริญนันทวัฒน์ เนตรเจริญ
โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ (คอมฯ 59บ้านกรวด)
อรุณรัศมี สอนนนฐี / โอ๋อรุณรัศมี สอนนนฐี / โอ๋
DTCM532 Epidemiology_2017
เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุลเยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล
5.8 ปี2560
Parichat FernFern / FernFern (5681112025)Parichat FernFern / FernFern (5681112025)
ห้อง5.7 การผลิตสื่อวัดีทัศน์ ปี2560
Parichat FernFern / FernFern (5681112025)Parichat FernFern / FernFern (5681112025)
5.6 การผลิตสื่อวีดีทัศน์
Parichat FernFern / FernFern (5681112025)Parichat FernFern / FernFern (5681112025)
1014108 กฎหมายการศึกษาฺB 1/2560
กรุณา แดงสุวรรณ (56E)กรุณา แดงสุวรรณ (56E)
สุขศึกษา ม.3
Papangkorn Youngmaung (5901302087)Papangkorn Youngmaung (5901302087)
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
ED 5800 การปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน (Sect.03) ... ภาคเรียนที่ 1/2560
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้งอาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
BCOM3603 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 1-60 Section 01 ภาคพิเศษ
วลัยพร สุพรรณวลัยพร สุพรรณ
COM 5101 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา Computer for Graduate Studies
นาย ชนินทร์ มหัทธนชัยนาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
การบัญชีต้นทุน2 ส1+ส2พบ T160
มินา เลิศเมธานนท์มินา เลิศเมธานนท์