เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 380,362 คน
30,582 ชั้นเรียน จาก 2,626 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
ให้บริการโดยความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
Wonkdy Channel, EducationinThailand Channel และ help.classstart.org NEW!

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20,490 คน จาก 1,100 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,070 คน จาก 235 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7,923 คน จาก 465 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

6,118 คน จาก 171 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

4103442 เทคนิคการเพาะเลี้ยงนกพื้นเมือง
จารุ นิคมจารุ นิคม
วิชา ศิลปะการผสมเครื่องดื่ม รหัสวิชา 2404 - 2112 ระดับ ปวช.3/4
อุดม ญานะอุดม ญานะ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
วิทยาศาสตร์ ม.3.1 ปีการศึกษา 2561
พรรณนิภา ศรีท้าวพรรณนิภา ศรีท้าว
วิทยาศาสตร์ ม.3.2 ปีการศึกษา 2561
พรรณนิภา ศรีท้าวพรรณนิภา ศรีท้าว
วิทยาศาสตร์ ม.3.6 ปีการศึกษา 2561
พรรณนิภา ศรีท้าวพรรณนิภา ศรีท้าว
ชีววิทยา ม.5.4 ปีการศึกษา 2561
พรรณนิภา ศรีท้าวพรรณนิภา ศรีท้าว
ชีววิทยา ม.5.5 ปีการศึกษา 2561
พรรณนิภา ศรีท้าวพรรณนิภา ศรีท้าว
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ปวส 2/1 กร 2561
นาง เพ็ญศรี สมเวทีนาง เพ็ญศรี สมเวที
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
วิชา ศิลปะการผสมเครื่องดื่ม รหัสวิชา 2404 - 2112 ระดับ ปวช.3/3
อุดม ญานะอุดม ญานะ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
วิชา ศิลปะการผสมเครื่องดื่ม รหัสวิชา 2404 - 2112 ระดับ ปวช.3/2
อุดม ญานะอุดม ญานะ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
การพยาบาลสาธารณภัย/ปีการศึกษา 2560
นางสาว เจ๊ะยารีเย๊าะ เจะโซ๊ะนางสาว เจ๊ะยารีเย๊าะ เจะโซ๊ะ
วิชา องค์ประกอบศิลป์ในงานคอมพิวเตอร์
แอนนา สุริเวชแอนนา สุริเวช
งานออกแบบ503_61
นาย ณรงค์ กะวิเศษนาย ณรงค์ กะวิเศษ
CI 4606 วิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 1 (Sec.01 & 02) ภาคเรียนที่ 1/61
ดวงใจ เนตรตระสูตร / นกดวงใจ เนตรตระสูตร / นก
ภาคเรียน 1/61
ผศ.ดร. สมบัติ สิงฆราชผศ.ดร. สมบัติ สิงฆราช
HTML-ส1IT
นาย บุญฤทธิ์ หนูปลอดนาย บุญฤทธิ์ หนูปลอด
วิทยาลัยเทคนิคพังงา
BCOM3601 SA SEC04 (1/61)
พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุลพิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล
BCOM3603 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 1-61 Section 01
วลัยพร สุพรรณวลัยพร สุพรรณ
1-2018_STE0103_เคมีในงานอุตสาหกรรม
ภัทราวรรณ คหะวงศ์ภัทราวรรณ คหะวงศ์
BCOM3603 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 1-61 Section 02
วลัยพร สุพรรณวลัยพร สุพรรณ
3631111 Economics for Business (06) 1/2561
Chitaporn Thongchaoom / C KChitaporn Thongchaoom / C K
การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารทางการศึกษา (Professional Development for Educational Administrator) 2018
รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
หลักการเลี้ยงสัตว์/หมู่เรียน สัตวศาสตร์ ปี1
อาจารย์ กรุง วิลาชัย (2553027)อาจารย์ กรุง วิลาชัย (2553027)
มหาวิทยัาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปัญหาพิเศษทางด้านสัตวศาสตร์
อาจารย์ กรุง วิลาชัย (2553027)อาจารย์ กรุง วิลาชัย (2553027)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ
นาย ธนะภนท์ แจ่มเพลงนาย ธนะภนท์ แจ่มเพลง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
4100103 : เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน, กลุ่ม 32 1/2561
miss nantana rattanachai (1959900084179)miss nantana rattanachai (1959900084179)
การบัญชีเบื้องต้น 1 61ACC
นาง นพรัตน์ สุวรรณโณนาง นพรัตน์ สุวรรณโณ
การบัญชีเบื้องต้น 1 61COM
นาง นพรัตน์ สุวรรณโณนาง นพรัตน์ สุวรรณโณ
02summer
Mr. Anuchit WattanapornMr. Anuchit Wattanaporn
ก้าวทันโลกเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ กลุ่ม 42(อาทิตย์-บ่าย) 1/2561
miss nantana rattanachai (1959900084179)miss nantana rattanachai (1959900084179)