เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 394,530 คน
31,991 ชั้นเรียน จาก 3,014 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
ClassStart Academy และ help.classstart.org

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20,808 คน จาก 1,140 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,405 คน จาก 242 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

8,494 คน จาก 485 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

6,242 คน จาก 420 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

ED 1101 ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ (Sect.07) ... ภาคเรียนที่ 1/2561
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้งอาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
เตรียมฝึกวิชาชีพสัตวศาสตร์ 2
อาจารย์ กรุง วิลาชัย (2553027)อาจารย์ กรุง วิลาชัย (2553027)
มหาวิทยัาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ED 1101 ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ (Sect.22) ... ภาคเรียนที่ 1/2561
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้งอาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
1-2018_SET0102_วัสดุในงานอุตสาหกรรม
ภัทราวรรณ คหะวงศ์ภัทราวรรณ คหะวงศ์
3613102 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1-2561 Sec.03 (อ.626-13.00-17.00)
Teeradej Phetkaew / CainTeeradej Phetkaew / Cain
ก้าวทันโลกเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ กลุ่ม 01(พฤหัส-บ่าย) 1/2561
miss nantana rattanachai (1959900084179)miss nantana rattanachai (1959900084179)
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช class 1/61
สุจิรา วิชัยดิษฐ / สุสุจิรา วิชัยดิษฐ / สุ
๙๙๓-๓๒๓ การพยาบาลผู้ป่วยเด็ก (Pediatric Nursing)2561
จิตรลดา พิริยศาสน์จิตรลดา พิริยศาสน์
418-001 / 418-101 French I (1/2561)
กานดา เหล่าปิยะบุตรกานดา เหล่าปิยะบุตร
อนามัยครอบครัว 1-61 Sec 01 สาธารณสุข/59 ก.01, 02 เรียน พุธ คาบ 1-3
กิ่งแก้ว สำรวยรื่นกิ่งแก้ว สำรวยรื่น
วิชาความคิดสร้างสรรค์ MT 1/2561
นาย พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ (001)นาย พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ (001)
ECU3202 AN
Mr. Anuchit WattanapornMr. Anuchit Wattanaporn
412-351 Chinese Culture I 1/2561
นารีรัตน์ วัฒนเวฬุนารีรัตน์ วัฒนเวฬุ
412-221 Chinese Listening-Speaking I 1/2561
นารีรัตน์ วัฒนเวฬุนารีรัตน์ วัฒนเวฬุ
โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอ รหัส ​2204-2106 (2/2561)
อัซมัน ดรอแม / มัน (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)อัซมัน ดรอแม / มัน (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ภาษาไทย ป.2
ศิรินทิพย์ อาจจงรักษ์ / อีฟ (59100101208)ศิรินทิพย์ อาจจงรักษ์ / อีฟ (59100101208)
คำคล้องจอง นั้นคืออะไร
จุฬาลักษณ์ วรรณรัตน์ / บีบี (59100101219)จุฬาลักษณ์ วรรณรัตน์ / บีบี (59100101219)
เป็นตายไทยสุขสันต์
นิชาภา พันธุ์ศิลา / ฟิล์ม (59100101202)นิชาภา พันธุ์ศิลา / ฟิล์ม (59100101202)
English is Fun
รัตติยา ไชยปัญหา / อุ้ม (59100102126)รัตติยา ไชยปัญหา / อุ้ม (59100102126)
งานส่งถ่ายกำลัง
สราวุฒิ คงสุข สราวุฒิ คงสุข
ปวช.2/4 คอ. วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
Mr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat Yenchum / ครูตาลMr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat Yenchum / ครูตาล
อีวะภูเก็ต
คำคล้องจองหรรษา
พรรณภา สารบรรณ / จอย (59100101128)พรรณภา สารบรรณ / จอย (59100101128)
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาที่4
วิริญธารา อุ่นศิริ / อ๋อมวิริญธารา อุ่นศิริ / อ๋อม
โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย
ภาษาไทย
ศิริลักษณ์ ผ่องศรี / หมิว (59100101108)ศิริลักษณ์ ผ่องศรี / หมิว (59100101108)
ภาษาไทย ป.4
มณีรัตน์ เผ่าผม / ฝน (59100101129)มณีรัตน์ เผ่าผม / ฝน (59100101129)
ภาษาไทยน่ารู้
จุฑามาศ ต้นคำฮัก / แพน (59100101106)จุฑามาศ ต้นคำฮัก / แพน (59100101106)
คำควบกล้ำแท้
ประภัสสร ชิณเฮียง / ฟิล์ม (59100101122)ประภัสสร ชิณเฮียง / ฟิล์ม (59100101122)
มาตราแม่กบน่ารู้
นางสาววัทนพร ผาขาวบวช / เบนซ์ (59100101131)นางสาววัทนพร ผาขาวบวช / เบนซ์ (59100101131)
วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องชนิดของคำนาม
ศันสนีย์ ฮาดทักษ์วงศ์ / เนย (59100101105)ศันสนีย์ ฮาดทักษ์วงศ์ / เนย (59100101105)
เรื่องคำเป็น คำตาย
พัชริดา รามฤทธิ์ / นุ่มนิ่ม (59100101133)พัชริดา รามฤทธิ์ / นุ่มนิ่ม (59100101133)