ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ
จัดการเรียนการสอนได้ง่าย
คลิกสร้างวิชา ชวนผู้เรียนเข้าวิชา แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง
ใคร ๆ ก็สามารถสร้างวิชาออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน
เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป
ความสามารถของระบบ
สร้างวิชาได้ไม่จำกัด • แต่ละวิชามีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน •  อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ •  ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์•  บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด•  ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์
ClassStart
ClassStart
ClassStart
ClassStart
ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 557,275 คน มี 54,221 วิชา จาก 4,299 สถานศึกษา ใช้งานได้ฟรี ใช้ผ่านเว็บไซต์หรือ Android แอปได้เลย

วิชาที่มีกิจกรรมล่าสุด

หลักสูตรการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และไทยแลนด์ 4.0

นาง นางรัดดา วิทยากร สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต 2

หลักสูตรการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

นางสาว นางสาวศศิธร นาคดิลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

2/63 (104) ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล กสิภาร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

UD2E02-หลักสูตรการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และไทยแลนด์ 4.0

นาย อัครพล อ่อนสันสี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2

Statistics and Research Methods in Information Technology, 2/2562 Group 1

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน (Learning and Class Management) กลุ่ม 631/1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เคมี-3 (หลักสูตร พ.ศ.2560)

นาย เลอเกียรติ จันธิมา
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

คอมพิวเตอร์ ม.3

นาย ณรงค์ กะวิเศษ
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง

การบัญชีต้นทุน2622828001

ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สังคมศึกษา ม.3

นาย ณรงค์ กะวิเศษ
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง

วิทยาการคำนวณ ม.3

นาย ณรงค์ กะวิเศษ
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง

การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน (Learning and Class Management) กลุ่ม 631/3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ทัศนศิลป์ ม.3

นางสาว นุชษบา อัญโย
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง

ประวัติศาสตร์ ม.3

รังสรรค์ นันทะแสน
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง

คณิตศาสตร์

นาย สุพจน์ โสภา
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)