ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ
จัดการเรียนการสอนได้ง่าย
คลิกสร้างวิชา ชวนผู้เรียนเข้าวิชา แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง
ใคร ๆ ก็สามารถสร้างวิชาออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน
เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป
ความสามารถของระบบ
สร้างวิชาได้ไม่จำกัด • แต่ละวิชามีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน •  อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ •  ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์•  บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด•  ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์
ClassStart
ClassStart
ClassStart
ClassStart
ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียนใช้งานได้ฟรี ใช้ผ่านเว็บไซต์หรือ Android แอปได้เลย

วิชาที่มีกิจกรรมล่าสุด
พระพุทธ​ศาสนา ม.3
นางสาว ศรัญญา สารแหวน
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2( Occustion and TachnoIogy) วิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8
นาง ปรารถนา ศรีชนะกุล
โรงเรียนบุญวัฒนา

ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2( Occustion and TachnoIogy) วิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นาง ปรารถนา ศรีชนะกุล
โรงเรียนบุญวัฒนา

กลุ่ม A วิชาวิทยาการคำนวณ ม.6 ว33191 ปีการศึกษา 2563 (6/2, 6/3, 6/4, 6/6, 6/8, 6/9, 6/10)
3306 สุเทพ เทียมคลี
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ sec. 67 # กป.62 ค.บ.1 # พฤ 13.30 น.
ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การถ่ายภาพ
Sitta Sutti
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ภาษาอังกฤษ 3 ม.5/3
นาง จงลักษณ์ ขจรไพร
โรงเรียนบุญวัฒนา

10จบ่าย463A
Taweesit Sasadoh
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3 (อ32201) ม.5/14
นางสาว ปรียาภรณ์ จงจิตกลาง
โรงเรียนบุญวัฒนา

ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3 (อ32201) ม.5/7
นางสาว ปรียาภรณ์ จงจิตกลาง
โรงเรียนบุญวัฒนา

477-201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Section 01)
ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3 (อ32201) ม.5/5
นางสาว ปรียาภรณ์ จงจิตกลาง
โรงเรียนบุญวัฒนา

ส31102 ประวัติศาสตร์ ห้อง 9
ว่าที่ร.ตหญิง กัญณภัทร ชัยกานต์กุล
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3 (อ32201) ม.5/11
นางสาว ปรียาภรณ์ จงจิตกลาง
โรงเรียนบุญวัฒนา

ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3 (อ32201) ม.5/12
นางสาว ปรียาภรณ์ จงจิตกลาง
โรงเรียนบุญวัฒนา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)