เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 387,673 คน
31,134 ชั้นเรียน จาก 2,626 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
ClassStart Academy และ help.classstart.org

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20,580 คน จาก 1,117 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,147 คน จาก 240 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

8,265 คน จาก 477 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

6,177 คน จาก 418 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

บธ 0113 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
นาย กิตติศักดิ์ แก้วเนียมนาย กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
ecn-671 1-2560 surat
อาจารย์ ดร. นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทองอาจารย์ ดร. นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
คณิตเพิ่มเติม ม.5/1
นาย อับดุลฮาลีม แวยี / Avatarnนาย อับดุลฮาลีม แวยี / Avatarn
ห้องเรียนชีววิทยา ม.5.1 ครูชไมพร
ชไมพร งามยิ่งยวด / เปิ้ลชไมพร งามยิ่งยวด / เปิ้ล
ห้องเรียนชีววิทยา ม.5.2 ครูชไมพร
ชไมพร งามยิ่งยวด / เปิ้ลชไมพร งามยิ่งยวด / เปิ้ล
ห้องเรียนชีววิทยา ม.5.3ครูชไมพร
ชไมพร งามยิ่งยวด / เปิ้ลชไมพร งามยิ่งยวด / เปิ้ล
การงานอาชีพ 4/1 ปี 61
รังสิต สิงห์มหาไชยรังสิต สิงห์มหาไชย
06-211-301 Physiology of Aquatic animals 1/61
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิโชค จันทร์ย่อง (3431370808-2)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิโชค จันทร์ย่อง (3431370808-2)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
CI 4606 วิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 1 (Sec.01 & 02) ภาคเรียนที่ 1/61
ดวงใจ เนตรตระสูตร / นกดวงใจ เนตรตระสูตร / นก
ภาคเรียน 1/61
ผศ.ดร. สมบัติ สิงฆราชผศ.ดร. สมบัติ สิงฆราช
EDU509-1-61-L04
นางสาว พวงรัตน์ จินพลนางสาว พวงรัตน์ จินพล
ECN60-671 Economic analysis for business decision 1/61
อาจารย์ ดร. นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทองอาจารย์ ดร. นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
BCOM1201 SEC01k (1/61)
พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุลพิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล
61-1 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ [ภาคปกติ]
อาจารย์ ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดาอาจารย์ ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดา
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์(Strategic Management) MGT A+B
พีรวัส หนูเกตุพีรวัส หนูเกตุ
3093301 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเพื่องานธุรกิจ
อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์ / ใหญ่อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์ / ใหญ่
665454 : Salesmanship&Negotiation_1_61
Apinya narkwichetApinya narkwichet
66520159_Principles of Marketing_1_61
Apinya narkwichetApinya narkwichet
03760433 Environmental Management Accounting
ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 1/2561
สถาพร พรมเทศ / เจ (59317086)สถาพร พรมเทศ / เจ (59317086)
Special Topic (Cloud)
Thongrob Auxsorn / Godz (59030039)Thongrob Auxsorn / Godz (59030039)
427-221 Ecology Anthropology 61
บัณฑิต ไกรวิจิตรบัณฑิต ไกรวิจิตร
คณิตเพิ่มเติม ม.5/2
นาย อับดุลฮาลีม แวยี / Avatarnนาย อับดุลฮาลีม แวยี / Avatarn
441-441 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2561
ดร. วรพจน์ ปานรอดดร. วรพจน์ ปานรอด
Multimedia Technology 1-60
ปิยะบุษ ปลอดอักษรปิยะบุษ ปลอดอักษร
G.6/4
อัฟฎอล อาแว / ดอลอัฟฎอล อาแว / ดอล
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
35 วิชา GED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต สฎ.2106.162 รปศ.
Aj.Renuka KunchamnanAj.Renuka Kunchamnan
BIS0601 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อมนางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
Pulp and Paper Technology 2018
วรัญญู ศรีเดช / Teddy bearวรัญญู ศรีเดช / Teddy bear
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 201 เทอม 1/2561
นางสาว ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์นางสาว ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์