เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 388,631 คน
31,187 ชั้นเรียน จาก 2,626 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
ClassStart Academy และ help.classstart.org

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20,648 คน จาก 1,128 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,196 คน จาก 240 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

8,297 คน จาก 479 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

6,179 คน จาก 418 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ศรินยา วงษ์ช่างหล่อ / อ้อม (2572101752)ศรินยา วงษ์ช่างหล่อ / อ้อม (2572101752)
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
วิชาเคมี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ครู เอกราช ตาแก้วครู เอกราช ตาแก้ว
Work-integrated learning
Songsin TeerakunpisutSongsin Teerakunpisut
61++ B.P.H (Community Health) (6142002 A+B ภาคปกติ)
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่
การผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาวิทย์ทั่วไป2561/1
นาย คมกริช ทองนาคนาย คมกริช ทองนาค
4-31208-เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4
นางสาวพัฒน์นรี บุญยิ่งเรืองรอง / พัฒน์นรีนางสาวพัฒน์นรี บุญยิ่งเรืองรอง / พัฒน์นรี
DSU การจัดการฐานข้อมูล 1-2561(ม.3/1)
ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
DSU การจัดการฐานข้อมูล 1-2561(ม.3/2)
ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
EC 3111 ภาษาและการรู้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย (Sec.02) ภาคเรียนที่ 1/61
ดวงใจ เนตรตระสูตร / นกดวงใจ เนตรตระสูตร / นก
ETI 2101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Sect.01) ... ภาคเรียนที่ 1/2561
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้งอาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
ธุรกิจและกฎหมายการเกษตร (1/2561)
นิภาภัทร์ กุณฑลนิภาภัทร์ กุณฑล
เทคโนโลยีขนมอบ (เลือกเสรี 1/2561)
นิภาภัทร์ กุณฑลนิภาภัทร์ กุณฑล
3613102 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1-2561 Sec.03 (อ.626-13.00-17.00)
Teeradej Phetkaew / CainTeeradej Phetkaew / Cain
3613102 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1-2561 Sec.01 (ศ.203-13.00-17.00)
Teeradej Phetkaew / CainTeeradej Phetkaew / Cain
MAC- 240 (ภาคการศึกษาที่1-2561)
นาย สุพิศ ฤทธิ์แก้วนาย สุพิศ ฤทธิ์แก้ว
วิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย(61)
อาจารย์ อาณัติ หน่อทองคำ / นัท (604247001)อาจารย์ อาณัติ หน่อทองคำ / นัท (604247001)
Macroeconomics1_AC6003
คมกริช วงศ์แขคมกริช วงศ์แข
Special Topic (Cloud)
Thongrob Auxsorn / Godz (59030039)Thongrob Auxsorn / Godz (59030039)
928-400 IT Laws
ดร สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศดร สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ
928-401 IT Business
ดร สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศดร สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ
IT592
Thongrob Auxsorn / Godz (59030039)Thongrob Auxsorn / Godz (59030039)
IT591
Thongrob Auxsorn / Godz (59030039)Thongrob Auxsorn / Godz (59030039)
INFO362 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ วท.คอมพิวเตอร์/59 ก.01
pawat chimlek / joepawat chimlek / joe
SWU 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 1-61 (B10)
นาย ธรรมนูญ สะเทือนไพรนาย ธรรมนูญ สะเทือนไพร
478-400 Venues and Accomodations Management 💡📚💪
Songsin TeerakunpisutSongsin Teerakunpisut
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ - คพธ.591
วัชราวดี นิรุติธรรมธราวัชราวดี นิรุติธรรมธรา
855-422 Polymer composite materials in Agro-Industry-1/61
พรอุษา จิตพุทธิพรอุษา จิตพุทธิ
กรมพัฒน์ 02
รวีวรรณ วัดบุญลือ / แอน (61201132)รวีวรรณ วัดบุญลือ / แอน (61201132)
0032005 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy of Sufficiency Economy)
นาย ฤทธิไกร ไชยงามนาย ฤทธิไกร ไชยงาม
กรมพัฒน์​
raweewan watbunlue (61201132)raweewan watbunlue (61201132)