เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 339,641 คน จาก 26,498 ชั้นเรียน!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
ให้บริการโดยความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
Wonkdy Channel, EducationinThailand Channel และ help.classstart.org NEW!

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

19,295 คน จาก 975 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,035 คน จาก 225 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

6,940 คน จาก 392 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5,633 คน จาก 160 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

ฟิสิกส์ทั่วไป I (มก.ฉกส.) (ภาคปกติ)
กีรติ มณีสายกีรติ มณีสาย
Bio 5.5-60
พรรณนิภา ศรีท้าวพรรณนิภา ศรีท้าว
Krutongtipguidance 2017 403
ทองทิพย์ สันป่าแก้วทองทิพย์ สันป่าแก้ว
Krutongtipguidance 2017 407
ทองทิพย์ สันป่าแก้วทองทิพย์ สันป่าแก้ว
Krutongtipguidance 2017 408
ทองทิพย์ สันป่าแก้วทองทิพย์ สันป่าแก้ว
Krutongtipguidance 2017 409
ทองทิพย์ สันป่าแก้วทองทิพย์ สันป่าแก้ว
Krutongtipguidance 2017 411
ทองทิพย์ สันป่าแก้วทองทิพย์ สันป่าแก้ว
Krutongtipguidance 2017 412
ทองทิพย์ สันป่าแก้วทองทิพย์ สันป่าแก้ว
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4/1 ปี 60
รังสิต สิงห์มหาไชยรังสิต สิงห์มหาไชย
Guidance 3/8
พรรณี ศรีสง่าพรรณี ศรีสง่า
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
วิทยาศาสตร์-5-2560
ครู สันติ ม่วงปาน / - (60001)ครู สันติ ม่วงปาน / - (60001)
ED 5800 การปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน (Sect.03) ... ภาคเรียนที่ 1/2560
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้งอาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
การวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา วิทย์ กลุ่ม1/60
นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
การผลิตและการนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา สาขาวิทย์ทั้วไป รหัส 57 ปีการศึกษา1/60หมู่ 2
นาย คมกริช ทองนาคนาย คมกริช ทองนาค
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
วิถีสุขภาพ 1-60 กลุ่ม 1 เรียน วันอังคาร คาบ 5-7
กิ่งแก้ว สำรวยรื่นกิ่งแก้ว สำรวยรื่น
นโยบายสาธารณะและการวางแผน 1/2560 ห้อง 2/2
นาย ชัยมงคล ศิริวารินทร์ / ลี่นาย ชัยมงคล ศิริวารินทร์ / ลี่
Inorganic Chemistry I
HASAN DAUPORHASAN DAUPOR
Paragraph Writing
Miss Mariyae BanengMiss Mariyae Baneng
Fatoni University
Inorganic Laboratory II
HASAN DAUPORHASAN DAUPOR
AC5915_Macroeconomics
คมกริช วงศ์แขคมกริช วงศ์แข
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
418-101 French I (1/2560)
กานดา เหล่าปิยะบุตรกานดา เหล่าปิยะบุตร
66320159 Financial Institution
เนตรดาว ชัยเขตเนตรดาว ชัยเขต
ฟิสิกส์ทั่วไป I หมู่ 51 (มก.ฉกส.) (ภาคพิเศษ)
กีรติ มณีสายกีรติ มณีสาย
425-350 (1/2560) Research Methodology and Historical Information
ภมรี สุรเกียรติภมรี สุรเกียรติ
854-311 Food Engineering-2560
ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาลปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
937-252 Contemporary Programming 1/2560
ภัทราพร วรินทรเวชภัทราพร วรินทรเวช
SWU366_B05_1_60
ณัชวดี จันทร์ฟองณัชวดี จันทร์ฟอง
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร GE
อาจารย์ อาณัติ หน่อทองคำ / นัท (604247001)อาจารย์ อาณัติ หน่อทองคำ / นัท (604247001)
วิชาระเบียบวิธีวิจัยห้อง 3/3
อาจารย์ สรัญญา จุฑานิลอาจารย์ สรัญญา จุฑานิล
HR8101 HRM&OB
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเดช มุงเมือง / เดชรองศาสตราจารย์ ดร. สมเดช มุงเมือง / เดช