เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 368,466 คน
29,801 ชั้นเรียน จาก 2,580 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
ให้บริการโดยความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
Wonkdy Channel, EducationinThailand Channel และ help.classstart.org NEW!

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20,465 คน จาก 1,101 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,065 คน จาก 233 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7,334 คน จาก 430 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5,807 คน จาก 168 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

ห้องเรียนทดสอบ
รังสิต สิงห์มหาไชยรังสิต สิงห์มหาไชย
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
บทเรียนออนไลน์ การสร้าง e-book ด้วย Desktop author
ชลธิชา วรภู / หน่อยชลธิชา วรภู / หน่อย
434-412 IS 2-2560 และ 434-411 SEM ECON 1-2560
รศ. อาหวัง ล่านุ้ยรศ. อาหวัง ล่านุ้ย
วท 6001103 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี(อาทิตย์-บ่าย)
อ. ธนชัย ปฐมรัตน์ (5650)อ. ธนชัย ปฐมรัตน์ (5650)
วิชา นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา PC54505
อาจารย์ อาณัติ หน่อทองคำ / นัท (604247001)อาจารย์ อาณัติ หน่อทองคำ / นัท (604247001)
441-205 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Management Information Systems) ปีการศึกษา 2560
ดร. วรพจน์ ปานรอดดร. วรพจน์ ปานรอด
441-311 แผนธุรกิจ (Business Plan)
ดร. วรพจน์ ปานรอดดร. วรพจน์ ปานรอด
User Interface Design 3-60
ปิยะบุษ ปลอดอักษรปิยะบุษ ปลอดอักษร
3094202 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เสาร์-อาทิตย์)
อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์ / ใหญ่อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์ / ใหญ่
28 BIS0609 การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ กลุ่มเรียน สฎ.2019.121 คอมฯธุรกิจ
Aj.Renuka KunchamnanAj.Renuka Kunchamnan
ศท.0044021 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ภาคพิเศษ กศ.บป. 3/2560 (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไฟฟ้า)
อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวงอาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3/2560
อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
E-marketing สฎ.1717.121 การตลาด
พัชรินทร์ เพชรช่วย / พัชพัชรินทร์ เพชรช่วย / พัช
MBC0601 (การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์) สฎ.2019.121 คอมฯธุรกิจ
Wanchalerm PoldeeWanchalerm Poldee
การบัญชีช้้นกลาง 1 161 เสาร์อาทิตย์ กลุ่ม 1
นาง นพรัตน์ สุวรรณโณนาง นพรัตน์ สุวรรณโณ
การบัญชีช้้นกลาง 1 161 เสาร์ อาทิตย์ กลุ่ม 2
นาง นพรัตน์ สุวรรณโณนาง นพรัตน์ สุวรรณโณ
บธ 3001303 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (กศ.บป 3/2560)
ผศ.ดร. ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ผศ.ดร. ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
GED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต
นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อมนางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
ง32105 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 เทอม 1/61
สุนทร ยี่สุ้น / ทร (6071901058)สุนทร ยี่สุ้น / ทร (6071901058)
ศท 0033602 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
นางสาว สจีวรรณ ปราชญ์ศรีนางสาว สจีวรรณ ปราชญ์ศรี
MMK0417 การตลาดทางตรง
พัชรินทร์ เพชรช่วย / พัชพัชรินทร์ เพชรช่วย / พัช
COMP363 การออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์:วิทยาการคอมพิวเตอร์ 19/31
Thongrob Auxsorn / Godz (59030039)Thongrob Auxsorn / Godz (59030039)
3101-2005 งานทดลองเครื่องกล
สราวุฒิ คงสุข สราวุฒิ คงสุข
วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ(ภาคค่ำ)
วิไลลักษณ์ บำรุงภักดิ์ / วิ (6158)วิไลลักษณ์ บำรุงภักดิ์ / วิ (6158)
การบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
รัชพล กลัดชื่น / หนุ่มรัชพล กลัดชื่น / หนุ่ม
แนวคิดการบริหารเชิงพฤติกรรมศาสตร์
anta weladee / antanta weladee / ant
3001-1002 กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ
นาย พัฒนพล เผ่าสำราญ / หยกนาย พัฒนพล เผ่าสำราญ / หยก
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
665454 : Salesmanship and Negotiation_Summer60
Apinya narkwichetApinya narkwichet
665454 : Salesmanship&Negotiation_Summer60
Apinya narkwichetApinya narkwichet
นำเสนอสร้างสรรค์
ธิดารัตน์ สังข์อนันต์ธิดารัตน์ สังข์อนันต์