ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ
จัดการเรียนการสอนได้ง่าย
คลิกสร้างวิชา ชวนผู้เรียนเข้าวิชา แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง
ใคร ๆ ก็สามารถสร้างวิชาออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน
เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป
ความสามารถของระบบ
สร้างวิชาได้ไม่จำกัด • แต่ละวิชามีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์
ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 529,193 คน มี 50,180 วิชา จาก 4,032 สถานศึกษา ใช้งานได้ฟรี ใช้ผ่านเว็บไซต์หรือ Android แอปได้เลย

วิชาที่มีกิจกรรมล่าสุด
ส31102 ประวัติศาสตร์ ห้อง 1
ว่าที่ร.ตหญิง กัญณภัทร ชัยกานต์กุล
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต สมองของผู้สูงอายุ (กลุ่ม 1)
โครงการ หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. สำหรับผู้สุอายุ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

การงานอาชีพ ง22101 ห้อง ม.2/10
ครรชิต บุญปก
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 "402"
นางสาว ลภัสสิริญ วงษ์พิพันธ์
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

รายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปวช.2 คธ.2/1-2
ครู ฐาปนวัฒน์ ธงชัย
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

สาขาวิชาช่างยนต์
คุณครู ปาลิดา เส้งสุย
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

061304 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่่อสารและสื่อประสม (P8)
ดร.สิริกร กรมโพธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วิชาภาษาล้านนา ม.4/4
พระครู บวรเจติยานุการ ใจกาศ
โรงเรียรเมธีวุฒิกร

(Class ID:42491) ท33101 ภาษาไทย ม.6
นาย พิพัฒน์ จั่นมา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 ม.6/1
นางสาว นาตยา สอนคำเสน
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

ท16101-ภาษาไทย ป.6/4 ปีการศึกษา2563 ครู-นักเรียน
นาง จันทิราพร เดชทุ่งคา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

N 04 ความงดงาม สังคม
00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ชีววิทยา 1
นางสาว เฟื่องฟ้า มหาวัน
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

ท16101-ภาษาไทยป.6/5ปีการศึกษา2563ครู-นักเรียน
นาง วนิดา ศิริวัฒน์
โรงเรียนอนุบาลสตูล

วิทยาการจัดการเรียนรู้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา บุบผา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)