เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 359,759 คน
28,890 ชั้นเรียน จาก 2,575 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
ให้บริการโดยความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
Wonkdy Channel, EducationinThailand Channel และ help.classstart.org NEW!

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20,454 คน จาก 1,073 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,065 คน จาก 232 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7,330 คน จาก 422 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5,800 คน จาก 167 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

03218013 วัฒนธรรมคุณภาพกับการบริหารการศึกษา (CULTURAL QUALITY FOR EDUCATIONAL MANAGEMENT)
รศ.ดร. ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์รศ.ดร. ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
วิชา การประกันคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Assurance) รหัสวิชา 03287209
รศ.ดร. ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์รศ.ดร. ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
425-426 Selected Topics in Southeast Asian History (2/2560)
ภมรี สุรเกียรติภมรี สุรเกียรติ
418-002 Basic French II (2/2560)
กานดา เหล่าปิยะบุตรกานดา เหล่าปิยะบุตร
418-102 French II (2/2560)
กานดา เหล่าปิยะบุตรกานดา เหล่าปิยะบุตร
63-260
นาย ณรงค์ศักดิ์ รัตนสวัสดิ์นาย ณรงค์ศักดิ์ รัตนสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
2/60 จิตวิทยาสำหรับครู - EngTech
ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑลผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
ซอฟต์แวร์ประยุกต์เบื้องต้นสำหรับธุรกิจ (บธ.601)
วรรัตน์ จงไกรจักรวรรัตน์ จงไกรจักร
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
วท 6001207 : เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล-CS-(พฤหัสบ่าย)
อ. ธนชัย ปฐมรัตน์ (5650)อ. ธนชัย ปฐมรัตน์ (5650)
ศท. 0044019 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิต ภาคเรียน 2/2560 (จิตวิทยา-พละ)
อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวงอาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต 60/2 sec2
ปัญญ์ชลี เต่าทองปัญญ์ชลี เต่าทอง
English in the Field of Political Science
อาจารย์ อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์อาจารย์ อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์
วิทยาลัยสงบุรีรัมย์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Section 02 for 460-302 Information Technology for Management (2/60)
ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จันดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จัน
Collection Development (Term 2/2560)
รศ. วิภา ศุภจารีรักษ์รศ. วิภา ศุภจารีรักษ์
928-323 Web Programming ปีการศึกษา 2/2560
ภัทราพร วรินทรเวชภัทราพร วรินทรเวช
441-310 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management) ปีการศึกษา 2560
ดร. วรพจน์ ปานรอดดร. วรพจน์ ปานรอด
IntroCom260-Sec3
อาจารย์ วุฒิพงษ์ เรือนทองอาจารย์ วุฒิพงษ์ เรือนทอง
718-317 Principle of Nutrition Therapy-60
ลักษณา ไชยมงคล / ปูลักษณา ไชยมงคล / ปู
Maintenance of information technology equipment-102
นางสาว ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์นางสาว ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
cru
30708210 การบริหารธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic-Business Administrator)
นาย ศราวุธ ราชมณี (saravut)นาย ศราวุธ ราชมณี (saravut)
ACT-201 Management Accounting 03/2560
วชรวรรษ พรหมมาวชรวรรษ พรหมมา
Curriculum Development AD
Mr. Anuchit WattanapornMr. Anuchit Wattanaporn
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักการทำโครงงาคอมพิวเตอร์
ยุพาภรณ์ เรืองสวัสดิ์ / แพร (58881135011)ยุพาภรณ์ เรืองสวัสดิ์ / แพร (58881135011)
S2560[คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ]
นาย บุญฤทธิ์ หนูปลอดนาย บุญฤทธิ์ หนูปลอด
วิชา การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด ภาคฤดูร้อน ปี 2560
ศิวกร บุญอุ้ม / ปก (115510216020-8)ศิวกร บุญอุ้ม / ปก (115510216020-8)
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 1
darika jaaohdarika jaaoh
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ (2000 - 1102)
อาจารย์ อลงกรณ์ สุภาใจ / เบียร์อาจารย์ อลงกรณ์ สุภาใจ / เบียร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( มัธยมศึกษาปีที่ 3.)
Chanachai Mulee / Ta (5881135016)Chanachai Mulee / Ta (5881135016)
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
วิชาการ
วุฒิชัย รัตน์น้อยวุฒิชัย รัตน์น้อย
วิทยาการคำนวณ ม.1/60
บุญญารินทร์ อ่อนนุ่ม / กิ๊ฟบุญญารินทร์ อ่อนนุ่ม / กิ๊ฟ