เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 358,820 คน
28,680 ชั้นเรียน จาก 2,535 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
ให้บริการโดยความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
Wonkdy Channel, EducationinThailand Channel และ help.classstart.org NEW!

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20,358 คน จาก 1,070 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,065 คน จาก 232 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7,327 คน จาก 422 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5,800 คน จาก 167 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

418-002 Basic French II (2/2560)
กานดา เหล่าปิยะบุตรกานดา เหล่าปิยะบุตร
418-102 French II (2/2560)
กานดา เหล่าปิยะบุตรกานดา เหล่าปิยะบุตร
3204-2003 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
รัชพล กลัดชื่น / หนุ่มรัชพล กลัดชื่น / หนุ่ม
ง32105 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เทอม 2/60
สุนทร ยี่สุ้น / ทร (6071901058)สุนทร ยี่สุ้น / ทร (6071901058)
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
ง32105 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 เทอม 2/60
สุนทร ยี่สุ้น / ทร (6071901058)สุนทร ยี่สุ้น / ทร (6071901058)
ง 22201 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.2/3
ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
60-2 4942503 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพสาธารณสุข [ภาคปกติ]
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ปฐมวัย2/60
นาย คมกริช ทองนาคนาย คมกริช ทองนาค
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2/60 Web programming [BIT2.1]
วิลาวัณย์ วิเศษวัชร์วิลาวัณย์ วิเศษวัชร์
กลยุทธ์การขนส่ง (บธ 3008304)
อาจารย์ ดร. จิราวรรณ สมหวังอาจารย์ ดร. จิราวรรณ สมหวัง
434-324-2-2560 EDC (Economics of Developing Countries)
รศ. อาหวัง ล่านุ้ยรศ. อาหวัง ล่านุ้ย
FM601+FM602_Microeconomics
คมกริช วงศ์แขคมกริช วงศ์แข
การวิเคราะห์นโยบาย (PA52302) 3/2
นาย ชัยมงคล ศิริวารินทร์ / ลี่นาย ชัยมงคล ศิริวารินทร์ / ลี่
การวิเคราะห์นโยบาย (PA52302) 3/3
นาย ชัยมงคล ศิริวารินทร์ / ลี่นาย ชัยมงคล ศิริวารินทร์ / ลี่
Section 01 for 460-302 Information Technology for Management (2/60)
ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จันดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จัน
441-317 (441-423) Ethics for Administrator 2/2560
ภัทรอร เวสารัตน์ภัทรอร เวสารัตน์
0115392 TEPS 2018
รวยรื่น พาหุจินดารวยรื่น พาหุจินดา
928-323 Web Programming ปีการศึกษา 2/2560
ภัทราพร วรินทรเวชภัทราพร วรินทรเวช
441-323 Performance Appraisal 2/2560
ภัทรอร เวสารัตน์ภัทรอร เวสารัตน์
929-361 ECONOMICS OF TRANSPORTATION (เศรษฐศาสตร์การขนส่ง )
รพี พงษ์พานิชรพี พงษ์พานิช
718-317 Principle of Nutrition Therapy-60
ลักษณา ไชยมงคล / ปูลักษณา ไชยมงคล / ปู
718-316 Medical Nutrition Therapy 2-60
ลักษณา ไชยมงคล / ปูลักษณา ไชยมงคล / ปู
441-207 Introduction to Macroeconomics 2/2560
ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์
INFO313เทคโนโลยีสารสนเทศกับฐานข้อมูล 60-1
pawat chimlek / joepawat chimlek / joe
INFO313เทคโนโลยีสารสนเทศกับฐานข้อมูล 60-2
pawat chimlek / joepawat chimlek / joe
Curriculum Development AD
Mr. Anuchit WattanapornMr. Anuchit Wattanaporn
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
DSS หมู่เรียนพิเศษ 2-60
นางสาว ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์นางสาว ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
cru
60-4-1-27-วิทยาศาสตร์
สุวรรณา ผาพรม / ใบเฟิร์น (6001302056)สุวรรณา ผาพรม / ใบเฟิร์น (6001302056)
ชวนคิดคณิต ป.2
วิทวลา ชนะผล / ปาล์ม (017)วิทวลา ชนะผล / ปาล์ม (017)
โรงเรียนวัดบางทีง
ภาษาอังกฤษ ม.3
นพมณี สุดทองคง / กิ่งนพมณี สุดทองคง / กิ่ง