เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 412,506 คน
33,586 ชั้นเรียน จาก 3,149 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
ClassStart Academy และ help.classstart.org

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

21,199 คน จาก 1,182 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

9,434 คน จาก 531 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,426 คน จาก 246 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

7,279 คน จาก 460 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

ฟิสิกส์พื้นฐาน 1/2561
สิทธิพรรณ มากมิตร / หนุ่มสิทธิพรรณ มากมิตร / หนุ่ม
ฟิสิกส์เพิ่มเติม5 2/2561
สิทธิพรรณ มากมิตร / หนุ่มสิทธิพรรณ มากมิตร / หนุ่ม
การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ
สิทธิพรรณ มากมิตร / หนุ่มสิทธิพรรณ มากมิตร / หนุ่ม
AIS-se01ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
กมลทิพย์ คำใจกมลทิพย์ คำใจ
AIS-02ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
กมลทิพย์ คำใจกมลทิพย์ คำใจ
กฎหมายสิทธิมนุษยชน
จตุภูมิ ภูมิบุญชูจตุภูมิ ภูมิบุญชู
001272 IntroCom
นาย ณัฐภัท ดีดิษฐ์ / โอปอล์ (61311679)นาย ณัฐภัท ดีดิษฐ์ / โอปอล์ (61311679)
718-131 วิทยาศาสตร์การอาหารสำหรับการกำหนดอาหาร (Food Science for Dietetic) 2/2561
ธรรมรัตน์ แก้วมณี / อ.เอธรรมรัตน์ แก้วมณี / อ.เอ
ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา 2/61 ศึกษา 1/1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญแข แซ่ลิ่มผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญแข แซ่ลิ่ม
142-270 Object Oriented Programming & 142-351 Advanced Programming
Athitaya NitchotAthitaya Nitchot
478-404 Events Management 2/2018
Songsin TeerakunpisutSongsin Teerakunpisut
Section 01 460-302 ITM 2/61 (14.30-16.20 Tu,Th)
ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จันดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จัน
857-312 PROD MANAGE IN AGRO-INDUS II (2_2561)
อาจารย์ Kriangkrai Waiyakan / BIG (074-28-6381)อาจารย์ Kriangkrai Waiyakan / BIG (074-28-6381)
344-411 วิทยาการเข้ารหัสลับเบื้องต้น (2/2561)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา ปรีชาวีรกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา ปรีชาวีรกุล
หลักวิทยาการระบาด 993-214 2/2561
Rohani JeharsaeRohani Jeharsae
441-311 แผนธุรกิจ (Business Plan) ปีการศึกษา 2561
ดร. วรพจน์ ปานรอดดร. วรพจน์ ปานรอด
725-118 Physiology 2 ภาคการศึกษา 2/2561
อนรรฆ พลชาติอนรรฆ พลชาติ
30701208 สถิติธุรกิจ 2/2561
ดร. ศราวุธ ราชมณี (saravut)ดร. ศราวุธ ราชมณี (saravut)
344-101 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์(2/2561)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา ปรีชาวีรกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา ปรีชาวีรกุล
441-310 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management) ปีการศึกษา 2561
ดร. วรพจน์ ปานรอดดร. วรพจน์ ปานรอด
30704306 ระเบียบวิธีวิจัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ดร. ศราวุธ ราชมณี (saravut)ดร. ศราวุธ ราชมณี (saravut)
ซ่อมบำรงคอม 2/61 - 101
นางสาว ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์นางสาว ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
การใช้ภาษาเพิ่อการสื่อสาร 2/2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน / อ.ปอนผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน / อ.ปอน
การวิเคราะห์นโยบาย 3/3
นาย ชัยมงคล ศิริวารินทร์ / ลี่นาย ชัยมงคล ศิริวารินทร์ / ลี่
EconometricsBE591
คมกริช วงศ์แขคมกริช วงศ์แข
การวิเคราะห์นโยบาย 3/1
นาย ชัยมงคล ศิริวารินทร์ / ลี่นาย ชัยมงคล ศิริวารินทร์ / ลี่
E-Commerce 2-2561
ดร สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศดร สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ
รายวิชา7361106 Introduction to Software Applications for Business
Pattanan Pengdum / Tang (123456)Pattanan Pengdum / Tang (123456)
TOI-334 Tourism Destination Planning and Development
onanong cheablamonanong cheablam
วิถีสุขภาพ 2-61 Sec 01 เรียน พฤหัสบดี คาบ 6-8
กิ่งแก้ว สำรวยรื่นกิ่งแก้ว สำรวยรื่น