ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ
จัดการเรียนการสอนได้ง่าย
คลิกสร้างวิชา ชวนผู้เรียนเข้าวิชา แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง
ใคร ๆ ก็สามารถสร้างวิชาออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน
เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป
ความสามารถของระบบ
สร้างวิชาได้ไม่จำกัด • แต่ละวิชามีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน •  อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ •  ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์•  บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด•  ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์
ClassStart
ClassStart
ClassStart
ClassStart
ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 584,084 คน มี 59,354 วิชา จาก 4,302 สถานศึกษา ใช้งานได้ฟรี ใช้ผ่านเว็บไซต์หรือ Android แอปได้เลย

วิชาที่มีกิจกรรมล่าสุด

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา บุบผา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ22201-ภาษาอังกฤษม.1/1 ครู-นักเรียน

นาย วุฒิพงษ์ กมลชาติชาย
โรงเรียนบ้านศาลา

855-392 การนำเสนอผลงานเชิงวิชาการและการพูดในที่สาธารณะ 64

พรสถิตย์ สุขชู
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา บุบผา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


การบัญชีต้นทุน 1 นักศึกษาภาคปกติ631828001

ผศ. ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

3094201 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 1-2564

อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ม.6/3

Uraiwan Sritiwong
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 11

Uraiwan Sritiwong
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

English for Science 5 - Physics M5/3

Ms. Jocebel Bonilla
โรงเรียนบุญวัฒนา

ม.6/2

Uraiwan Sritiwong
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

นาย สรวิชญ์ มณีใจ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

20000-1402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม

ครู นาวิน ศรีสุข
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

English for Science 6 - Chemistry M6/3

Ms. Jocebel Bonilla
โรงเรียนบุญวัฒนา

ว16101-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป.6/1ปีการศึกษา2564ครู-นักเรียน

นางสาว สุนทรี โกวิทพิทยาการ
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)