เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 323,299 คน จาก 25,082 ชั้นเรียน!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
ให้บริการโดยความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
Wonkdy Channel, EducationinThailand Channel และ help.classstart.org NEW!

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

18,308 คน จาก 905 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8,405 คน จาก 211 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

6,373 คน จาก 356 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5,609 คน จาก 159 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

SJC_ม.6/1_2560
ครู สุนันท์ สุทธิจิตรานนท์ครู สุนันท์ สุทธิจิตรานนท์
4454101 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
chanwitt janinchanwitt janin
วิชาเคมีเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เอกราช ตาแก้วเอกราช ตาแก้ว
06-211-301 Physiology of Aquatic animals 1/60
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิโชค จันทร์ย่อง (3431370808-2)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิโชค จันทร์ย่อง (3431370808-2)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
06-213-401 Marine Meteorology 1/60
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิโชค จันทร์ย่อง (3431370808-2)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิโชค จันทร์ย่อง (3431370808-2)
Sci 3.1-60
พรรณนิภา ศรีท้าวพรรณนิภา ศรีท้าว
คอมพิวเตอร์ 5/1 (ตัดต่อวีดีโอ1) ง30201 ภาคเรียน 1/60
นาย พรชัย (ครูผู้สอน) ชัยรินทร์นาย พรชัย (ครูผู้สอน) ชัยรินทร์
Graphic Design
ทัศนพร วิบูลย์อรรถทัศนพร วิบูลย์อรรถ
ม.4/2-2560
นาย ชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ / Witนาย ชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ / Wit
โรงเรียนสภาราชินี 2
ม.4/3-2560
นาย ชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ / Witนาย ชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ / Wit
โรงเรียนสภาราชินี 2
ม.4/5-2560
นาย ชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ / Witนาย ชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ / Wit
ม.4/1-2560
นาย ชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ / Witนาย ชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ / Wit
โรงเรียนสภาราชินี 2
ม.4/6-2560
นาย ชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ / Witนาย ชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ / Wit
โรงเรียนสภาราชินี 2
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ปีการศึกษา 2560
แอนนา สุริเวชแอนนา สุริเวช
การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 3104-2004
เจษฎา วาเจ๊ะ / เจษเจษฎา วาเจ๊ะ / เจษ
ปวช. 2/2 คอ. วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
Mr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat YenchumMr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat Yenchum
ม.4/7-2560
นาย ชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ / Witนาย ชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ / Wit
Krutongtipguidance 2017 409
ทองทิพย์ สันป่าแก้วทองทิพย์ สันป่าแก้ว
คอมพิวเตอร์(พื้นฐาน) ม.5/3 ภาคเรียนที่ 1/2560
ครู จักรพันธ์ สุขจริงครู จักรพันธ์ สุขจริง
การผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
Wisa ChaitreeWisa Chaitree
SJC_ม.6/5_2560
ครู สุนันท์ สุทธิจิตรานนท์ครู สุนันท์ สุทธิจิตรานนท์
SJC_ม.6/6_2560
ครู สุนันท์ สุทธิจิตรานนท์ครู สุนันท์ สุทธิจิตรานนท์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) 1/2560
อาจารย์ รวิศ ทะแสนเทพ / แฮมอาจารย์ รวิศ ทะแสนเทพ / แฮม
วิชา สารสนเทศ 3 ม.5/3 ปี 60
รังสิต สิงห์มหาไชยรังสิต สิงห์มหาไชย
HR3403 HRD3/59
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเดช มุงเมือง / เดชรองศาสตราจารย์ ดร. สมเดช มุงเมือง / เดช
ภาษาสอบถามข้อมูลฯ (SQL)
โกมล ศิริสมบูรณ์เวชโกมล ศิริสมบูรณ์เวช
ม.3.5 Computer/2560
สุศิวกัญญา ปรางสร / ครูก้อยสุศิวกัญญา ปรางสร / ครูก้อย
60/2
ณัฐทิตา โรจนประศาสน์ณัฐทิตา โรจนประศาสน์
การวางแผนการทดลองทางการประมง 60/1
ณัฐทิตา โรจนประศาสน์ณัฐทิตา โรจนประศาสน์
ง.21102 คอมพิวเตอร์ ม.1/1
ทักษ์ดนัย วงค์ใจ (1)ทักษ์ดนัย วงค์ใจ (1)
โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ)