เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 328,955 คน จาก 25,647 ชั้นเรียน!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
ให้บริการโดยความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
Wonkdy Channel, EducationinThailand Channel และ help.classstart.org NEW!

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

18,313 คน จาก 907 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8,407 คน จาก 211 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

6,826 คน จาก 380 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5,627 คน จาก 159 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
นาย ชนินทร์ มหัทธนชัยนาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
06-211-301 Physiology of Aquatic animals 1/60
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิโชค จันทร์ย่อง (3431370808-2)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิโชค จันทร์ย่อง (3431370808-2)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
06-213-401 Marine Meteorology 1/60
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิโชค จันทร์ย่อง (3431370808-2)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิโชค จันทร์ย่อง (3431370808-2)
4-1(60)
ณัฐพล ปิ่นเขียน / เก่งณัฐพล ปิ่นเขียน / เก่ง
Graphic Design
ทัศนพร วิบูลย์อรรถทัศนพร วิบูลย์อรรถ
วิชาโปรแกรมตารางคำนวณ ปวช. 2/2 2560
นาง เพ็ญศรี สมเวทีนาง เพ็ญศรี สมเวที
การพัฒนาเว็บไซต์เพื่องานธุรกิจ ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวสหัสทีปต์ ถนอมพันธ์ / เล็ก (59051502224)นางสาวสหัสทีปต์ ถนอมพันธ์ / เล็ก (59051502224)
ระบบภาพ
พิศาล วัชรสุธากร / อ.สานพิศาล วัชรสุธากร / อ.สาน
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4/1 ประจำปีการศึกษา 2560
นาย สันติชัย เสมือนใจนาย สันติชัย เสมือนใจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม4/2 ประจำปีการศึกษา 2560
นาย สันติชัย เสมือนใจนาย สันติชัย เสมือนใจ
ระดับชั้น. ปวส. 1. ปวส. 2. คอมพิวเตอร์เพื่องานแฟชั่นและสิ่งทอ
Mr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat YenchumMr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat Yenchum
การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 3104-2004
เจษฎา วาเจ๊ะ / เจษเจษฎา วาเจ๊ะ / เจษ
ปวส.2 กท. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สมพร โมกษะรัตน์สมพร โมกษะรัตน์
IT-คอมเพื่องานอาชีพ(ปรับพื้น)
นาย บุญฤทธิ์ หนูปลอดนาย บุญฤทธิ์ หนูปลอด
ศก.พพ.6/4-60
สุริยา รอดสบายสุริยา รอดสบาย
ED 1101 ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ (Sect.08) ... ภาคเรียนที่ 1/2560
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้งอาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
ED 1101 ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ (Sect.14) ... ภาคเรียนที่ 1/2560
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้งอาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
ED 1101 ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ (Sect.20) ... ภาคเรียนที่ 1/2560
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้งอาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศทางอุตสาหกรรมเกษตร 1/2560
สุอารีย์ นครพันธุ์สุอารีย์ นครพันธุ์
Computer Graphic N03 (60)
ปิยะบุษ ปลอดอักษรปิยะบุษ ปลอดอักษร
1-2017_GED4003_การคิดและการตัดสินใจ
ภัทราวรรณ คหะวงศ์ภัทราวรรณ คหะวงศ์
การผลิตและการนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา สาขาวิทย์ทั้วไป รหัส 57 ปีการศึกษา1/60หมู่ 1
นาย คมกริช ทองนาคนาย คมกริช ทองนาค
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
PHE201-1-60
นางสาว พวงรัตน์ จินพลนางสาว พวงรัตน์ จินพล
ecn-223 Macro2 ภาค1-2560
อาจารย์ ดร. นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทองอาจารย์ ดร. นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
ปรัชญาและการศึกษา / วิทย์กลุ่ม2 /2560
นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
IS M4.9
พรรณนิภา ศรีท้าวพรรณนิภา ศรีท้าว
EEE-202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
อนุรักษ์ ถุงทอง / อ๊ะ (teacher)อนุรักษ์ ถุงทอง / อ๊ะ (teacher)
ปรัชญาการศึกษา (ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา)
กอเดช อ้าสะกะละกอเดช อ้าสะกะละ
Inorganic Laboratory I
HASAN DAUPORHASAN DAUPOR
หลักสัปปุริสธรรม 7 เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
พระมหาไกรสร โคตรหานาม / เอกพระมหาไกรสร โคตรหานาม / เอก