เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 339,694 คน จาก 26,505 ชั้นเรียน!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
ให้บริการโดยความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
Wonkdy Channel, EducationinThailand Channel และ help.classstart.org NEW!

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

19,300 คน จาก 978 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,035 คน จาก 225 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

6,940 คน จาก 392 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5,633 คน จาก 160 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

427-213 Sociology of Conflict (สังคมวิทยาความขัดแย้ง)
สมฤดี สงวนแก้วสมฤดี สงวนแก้ว
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 2001-2001
เจษฎา วาเจ๊ะ / เจษเจษฎา วาเจ๊ะ / เจษ
วิชาเคมีเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เอกราช ตาแก้วเอกราช ตาแก้ว
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4/3 ประจำปีการศึกษา 2560
นาย สันติชัย เสมือนใจนาย สันติชัย เสมือนใจ
การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 3104-2004
เจษฎา วาเจ๊ะ / เจษเจษฎา วาเจ๊ะ / เจษ
Krutongtipguidance 2017 402
ทองทิพย์ สันป่าแก้วทองทิพย์ สันป่าแก้ว
Krutongtipguidance 2017 403
ทองทิพย์ สันป่าแก้วทองทิพย์ สันป่าแก้ว
Krutongtipguidance 2017 404
ทองทิพย์ สันป่าแก้วทองทิพย์ สันป่าแก้ว
Krutongtipguidance 2017 405
ทองทิพย์ สันป่าแก้วทองทิพย์ สันป่าแก้ว
Krutongtipguidance 2017 406
ทองทิพย์ สันป่าแก้วทองทิพย์ สันป่าแก้ว
Krutongtipguidance 2017 407
ทองทิพย์ สันป่าแก้วทองทิพย์ สันป่าแก้ว
Krutongtipguidance 2017 408
ทองทิพย์ สันป่าแก้วทองทิพย์ สันป่าแก้ว
Krutongtipguidance 2017 409
ทองทิพย์ สันป่าแก้วทองทิพย์ สันป่าแก้ว
Krutongtipguidance 2017 410
ทองทิพย์ สันป่าแก้วทองทิพย์ สันป่าแก้ว
Krutongtipguidance 2017 411
ทองทิพย์ สันป่าแก้วทองทิพย์ สันป่าแก้ว
Krutongtipguidance 2017 412
ทองทิพย์ สันป่าแก้วทองทิพย์ สันป่าแก้ว
ฟิสิกส์เพิ่มเติม2
สิทธิพรรณ มากมิตร / หนุ่มสิทธิพรรณ มากมิตร / หนุ่ม
ECN-333 Creative Economy
จินตนีย์ รู้ซื่อจินตนีย์ รู้ซื่อ
แนวคิดวิทยาศาสตร์กับปรัชญา (มก.ฉกส.)
กีรติ มณีสายกีรติ มณีสาย
การวัดและประเมินผลการศึกษา LM04 วันศุกร์
นาย อาจารย์ชัยมงคล ปินะสานาย อาจารย์ชัยมงคล ปินะสา
การวัดและประเมินผลการศึกษา KN01 วันจันทร์
นาย อาจารย์ชัยมงคล ปินะสานาย อาจารย์ชัยมงคล ปินะสา
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ( ง31102)
Kwanruen Primkamon / HidekoKwanruen Primkamon / Hideko
โรงเรียนศรียานุสรณ์
425-350 (1/2560) Research Methodology and Historical Information
ภมรี สุรเกียรติภมรี สุรเกียรติ
การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทันผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน
การวางแผน การจัดทำ และการประเมินโครงการ 2560/1 (ภาคปกติ วิทยาเขตพะเยา)
ณัฏฐิมา มากชูณัฏฐิมา มากชู
477-402 PROJECT IN INFOR SYSTEM I
ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จันดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จัน
นโยบายเศรษฐกิจและสังคมกับการพัฒนาท้องถิ่น (2560/1)
ณัฏฐิมา มากชูณัฏฐิมา มากชู
857–416 Application of Automation in Agro-Industry
อาจารย์ Kriangkrai Waiyakan / BIG (074-28-6381)อาจารย์ Kriangkrai Waiyakan / BIG (074-28-6381)
Prince of Songkla University
935-462 English in the workplace (section 2,6,7)
Ms Napapat ThongwichitMs Napapat Thongwichit
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ศักดิ์ชาย วรรณวงศ์ / เอก (045612611)ศักดิ์ชาย วรรณวงศ์ / เอก (045612611)