ประวัติศาสตร์ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

ทดลองเปิดชั้นเรียน วิชาประวัติศาสตร์ ม. ๒