ประวัติศาสตร์ 3

ทัศอร คิดปัญญาเลิศ

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

คำอธิบายชั้นเรียน

ทดลองเปิดชั้นเรียน วิชาประวัติศาสตร์ ม. ๒