วิชาทั้งหมด


2-1 โปรแกรมตารางงาน S

รวีวรรณ วัดบุญลือ 01

การออกแบบเทคโนโลยี ม.5/1-5/12

ทัศนพร วิบูลย์อรรถ
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

93 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า กลุ่มเรียน 65024.073 รปศ

Aj.Renuka Kunchamnan
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การบัญชีต้นทุน2632828002

ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


EMA850ปี65

ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา


EMA800ปี65

ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มอังคาร บ่าย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ส่งแผนการสอนและบันทึกหลังการสอนสายชั้นอนุบาล2

นางสาว สมใจ งามสนะ
โรงเรียนอนุบาลสตูล

การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล รหัส 30204-2006 (1/2565)

นาย อัซมัน ดรอแม
วิทยาลัยการอาชีพเบตง


1/2565อังคาร1-4,IT 403(คอม),โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีเพื่องานธุรกิจ,เทคโน-ธุรกิจ/64 ก.01

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้🥭 sec.53 /sec. 70 🍒🍊กฐ. 64 🍏🍒 ศุกร์ 13.30

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พลังงานหมุนเวียน

Woranuch Jangsawang
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

9011204 : ทักษะการรู้สารสนเทศ

Prayat Chuaingan
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

พระพุทธศาสนาน่ารู้กับครูพี่ปาม

122 นางสาว กนกวรรณ จันทสุข
โรงเรียนหนองหานวิทยา

427-104 Introduction to Criminology 1/65

มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ส่งแผนการสอนและบันทึกหลังสอน สายชั้นอนุบาล3 ปีการศึกษา 2565

นางสาว ปวัณรัตน์ ล่องแก้ว
โรงเรียนอนุบาลสตูล

วท 6000203 : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (พุธ-บ่าย-1-65-ปกติ)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)