วิชาทั้งหมด


Thinking for Life Changing

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา คูหา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วิทยาการเทคโนโลยี1 4/9 65

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

การประยุกต์ใช้โปรแกรมฐานข้อมูลบนเว็บ 1/65

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

m6-3ออกแบบเทคโนโลยี1/65

ณัฐพล ปิ่นเขียน
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

254276 Discrete Math (Lab) Sec2

Sirinda Pisannoradej
มหาวิทยาลัยนเรศวร

วท.6003315 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1/2565

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ง32201คอมพิวเตอร์ 3 ห้อง 502

นาย เจริญ เรืองรอง
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

GE10301 ภาษาไทยเพื่อการทำงาน ภาคเรียนที่ 1/2565 SEC.02 พฤหัสเช้า

นาง อรวรรณ ปริวัตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

THM65-101 Tourism and Hospitality in Digital Age

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การออกแบบเทคโนโลยี ม.5/1-5/12

ทัศนพร วิบูลย์อรรถ
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

ว32101 วิทยาการเทคโนโลยี 2

61202 สุเทพ เทียมคลี
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 1/2565

อาจารย์ กมลวรรณ เพชรศรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

91 วิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจค้าปลีก

Aj.Renuka Kunchamnan
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

1_65 BIT 3225 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

อาจารย์ กัลยา รัตนศิวะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ม.6/4 ปี 1/65

รังสิต สิงห์มหาไชย
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

ค33101-คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.6/4

นาง จันทร์เพ็ญ จินกระวี
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

Mahamasalam Adae
เทคโนโลยีพณิชยการมูฮำมาดีย์

9011204 : ทักษะการรู้สารสนเทศ

Prayat Chuaingan
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

993-222 (Health Promotion Nursing) เทอม 1 ปี 2565

นันทิยา โข้ยนึ่ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

993-323 Pediatric Nursing

จิตรลดา พิริยศาสน์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)