วิชาทั้งหมด


ED 5501 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸🍒 Sec. 03 💚 อาทิตย์ 13.00-17.00 ห้อง 29083

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การประเมินผลโครงการ 1/65 (พิเศษ)

นาย ชัยมงคล ศิริวารินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การบัญชีต้นทุน 1 รหัสนักศึกษา 642828001 ภาคพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

427-352 Sociology in Teaching Social Studies ภาคเรียน 1/2565

สิริรัตน์ บำรุงกรณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไมโครคอนโทรลเลอร์ 1/2565

อาจารย์ อนุชา ดีผาง

ความงดงาม S01 (2/64 เสาร์ 8.30น.)

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ทย.2 ภาคเรียน1/65

จรูญ พิพัฒน์ธนาพงศ์
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

ส่งแผนการสอนและบันทึกหลังสอน สายชั้นอนุบาล3 ปีการศึกษา 2565

นางสาว ปวัณรัตน์ ล่องแก้ว
โรงเรียนอนุบาลสตูลEDU509-1-65-L01

ดร. พวงรัตน์ จินพล
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

สทอ1 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(ศุกร์8:00-12:00)

Paripurati Srirungsurng
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

การบัญชีชั้นกลาง1642828001

ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

3094303 จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3/2564

ผศ. ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

65-1 4962801-64 หลักสถิติและดัชนีชี้วัดเพื่องานสาธารณสุข [ภาค กศ.บป.]

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

INFO113 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ (Computing Platform Technology)-643

Thongrob Auxsorn
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

65-1 4953504-60 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน [ภาค กศ.บป.]

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ ป.6/1 ปีการศึกษา 2565 ครู-นักเรียน

นางสาว สุนทรี โกวิทพิทยาการ
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)