เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ชั้น ม.4