เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วท.สธ. 341 การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และเทคนิคการให้การปรึกษา เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาในสภาวะสุขภาพเบี่ยงเบนทางร่างกายและจิตใจของบุคคล ครอบครัวและชุมชน