วท.สธ. 341 การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และเทคนิคการให้การปรึกษา เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาในสภาวะสุขภาพเบี่ยงเบนทางร่างกายและจิตใจของบุคคล ครอบครัวและชุมชน