homeรายวิชา วิเคราะและออกแบบระบบ (3204-2105)
personperson_add
รายวิชา วิเคราะและออกแบบระบบ (3204-2105)

ผู้สอน
นางสาว จนัสธร อาษาศรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
รายวิชา วิเคราะและออกแบบระบบ (3204-2105)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10015

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาที่เรียน เป็นนักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ระดับ ปวส.2  


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)