Account For Beginning I

Wenet Suansilpong

บ.ไอเอ็มดี

คำอธิบายชั้นเรียน

คอร์สเพื้นฐาน  Accounting

สำหรับ ทีม BI ทุกคน จำเป็นต้องศึกษาคอร์สนี้ 

โดย ผู้เรียนจำเป็น ศึกษา Slide  ,  VDO และทำ Test