โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนบ้างบัวทองทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์

 เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ