0001132 บุคลิกเบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นคลาสที่จำลองขึ้น เพื่อทดสอบการใช้งาน classstart