คุณอำนวย


ผู้สอน
นาย สงวน แก้วขาว
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
คุณอำนวย

รหัสวิชา
1006

สถานศึกษา
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

คำอธิบายวิชา

คุณอำนวย เป็นห้องเรียน ที่เก็บประเด็นของการเรียนร้ จากการทำงานประจำ ซึ่งประเด็นเหล่านี้เกิดจากพดคุยกันเล่น โดยคคณอำนวยจะทำหน้าที่อย่ 4 ข้อคือ ชวน ชม เชื่อม ชี้แนะ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books