คุณอำนวย

คำอธิบายชั้นเรียน

คุณอำนวย เป็นห้องเรียน ที่เก็บประเด็นของการเรียนร้ จากการทำงานประจำ ซึ่งประเด็นเหล่านี้เกิดจากพดคุยกันเล่น โดยคคณอำนวยจะทำหน้าที่อย่ 4 ข้อคือ ชวน ชม เชื่อม ชี้แนะ