ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้