สภาพอากาศ

คำอธิบายชั้นเรียน

บทเรียนเกี่ยวกับสภาพอากาศ ไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ การถาม การตอบ บทสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศ