การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Adobe Flash

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้จัดการเรียนการสอนเรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Adobe Flash