homeการสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Adobe Flash
person
การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Adobe Flash

ผู้สอน
นางสาว กิ่งกาญจน์ วิไลประเสริฐ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Adobe Flash

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10152

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนนี้จัดการเรียนการสอนเรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Adobe Flash 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)