homeการสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Adobe Flash
personperson_add
การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Adobe Flash

ผู้สอน
นางสาว กิ่งกาญจน์ วิไลประเสริฐ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Adobe Flash

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10152

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้จัดการเรียนการสอนเรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Adobe Flash 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)