คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556