หลักการตลาด/ อ.พิภพ

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการตลาด แนวคิดทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด กลยุทธ์การตลาด การกำหนดส่วนตลาด

ตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ทางการตลาด