คำคล้องจอง

คำอธิบายชั้นเรียน

คำคล้องจอง คือ คำที่มีสระเสียงเดียวกัน และมีคำในมาตราตัวสะกดเดียวกัน

แต่พยัญชนะต้นต่างกัน อาจมีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันได้