เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คำคล้องจอง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำคล้องจอง คือ คำที่มีสระเสียงเดียวกัน และมีคำในมาตราตัวสะกดเดียวกัน

แต่พยัญชนะต้นต่างกัน อาจมีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันได้