homeพันธุศาสตร์ สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย
person
พันธุศาสตร์ สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้สอน
นางสาว กนิษฐา พิพิธภัณฑ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
พันธุศาสตร์ สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10211

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาวิเคราะห์ การศึกษาพันธุกรรมของเมนเดล การค้นพบกฎการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความหมายของลักษณะเด่น ลักษณะด้อย ฟีโนไทป์ จีโนไทป์ สภาพของฮอมอไซกัส สภาพเฮเทอโรไซกัส อัลลีล เทสต์ครอส ลักษณะพันธุกรรมที่นอกเหนือกฎของเมนเดล การค้นพบสารพันธุกรรม การค้นพบบทบาทของโครโมโซม รูปร่าง ลักษณะ จำนวนและส่วนประกอบของโครโมโซม จีโนม องค์ประกอบทางเคมี และโครงสร้างของโมเลกุล DNA การสังเคราะห์ DNA DNA ควบคุมลักษณะพันธุกรรม การสังเคราะห์โปรตีน การเกิดมิวเทชัน พันธุวิศวกรรม โคลนนิ่ง และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อมนุษย์ หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการ ของสิ่งมีชีวิต แนวความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต กลไกการเกิดวิวัฒนาการ กำเนิดของสปีซีส์ องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ สังเกต การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย สรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิต มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)