เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เรื่องการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นักเรียนต้องแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจะใช้สมบัติของการไม่เท่ากันในการหาคำตอบของอสมการ

โดยกำหนดให้a, bและcเป็นจำนวนใดๆจะได้ว่าให้a, b และc เป็นจำนวนใดๆ