HR 3206 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Information System

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในหน้าที่ต่าง ๆ ตั้งแต่การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา คัดเลือก การประเมินผล การจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการ การฝึกอบรม และแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งศึกษาวิธีการในการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับระบบข้อมูลการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการขององค์การ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ