เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

HR 3206 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Information System

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในหน้าที่ต่าง ๆ ตั้งแต่การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา คัดเลือก การประเมินผล การจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการ การฝึกอบรม และแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งศึกษาวิธีการในการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับระบบข้อมูลการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการขององค์การ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ