หลักนิเทศศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

3011101 หลักนิเทศศาสตร์( Principles of Communication Arts ) 3(3-0-6)

วิชาบังคับ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต