homeหลักนิเทศศาสตร์
personperson_add
หลักนิเทศศาสตร์

ผู้สอน
นางสาว ศศิพร ต่ายคำ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
หลักนิเทศศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10233

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

3011101 หลักนิเทศศาสตร์( Principles of Communication Arts ) 3(3-0-6)

วิชาบังคับ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)