homeหลักนิเทศศาสตร์
person
หลักนิเทศศาสตร์

ผู้สอน
นางสาว ศศิพร ต่ายคำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักนิเทศศาสตร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10233

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

3011101 หลักนิเทศศาสตร์( Principles of Communication Arts ) 3(3-0-6)

วิชาบังคับ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)