homeBA 2304 การวางแผนและการบริหารโครงการ
personperson_add
BA 2304 การวางแผนและการบริหารโครงการ

ผู้สอน
ผศ.ดร. สุธีรา อะทะวงษา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
BA 2304 การวางแผนและการบริหารโครงการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10266

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา การวางแผนและการบริหารโครงการ สำหรับภาคเรียนที่ 1/2557 

สำหรับผู้สอนโดย ผศ.ดร.สุธีรา อะทะวงษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)