เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

BA 2304 การวางแผนและการบริหารโครงการ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชา การวางแผนและการบริหารโครงการ สำหรับภาคเรียนที่ 1/2557 

สำหรับผู้สอนโดย ผศ.ดร.สุธีรา อะทะวงษา