BA 2304 การวางแผนและการบริหารโครงการ

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา การวางแผนและการบริหารโครงการ สำหรับภาคเรียนที่ 1/2557 

สำหรับผู้สอนโดย ผศ.ดร.สุธีรา อะทะวงษา