BA 2304 การวางแผนและการบริหารโครงการ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา การวางแผนและการบริหารโครงการ สำหรับภาคเรียนที่ 1/2557 

สำหรับผู้สอนโดย ผศ.ดร.สุธีรา อะทะวงษา