Basic GPIO on Raspberry Pi

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เริ่มต้นใช้งานอินพุต/เอาต์พุตของบอร์ท Raspberry Pi