HR 2402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์