homeมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒

ผู้สอน
นาย สมเกียรติ คำแหง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
103

สถานศึกษา
โรงเรียนสตรีทุ่งสง

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาคเรียนที่ ๑ เรียนวิชา ท๓๑๑๐๑


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)