เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชีววิทยาพื้นฐาน ว31101

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาวิเคราะห์ระบบนิเวศ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ทรัพยากรธรรมชาติ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในอำเภอปากช่องอย่างคุ้มค่า
และการอนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์
การเคลื่อนที่ของสารผ่านเซลล์ การรักษาดุลยภาพของเซลล์ กลไกการรักษาดุลยภาพของน้ำในพืช
การรักษาดุลยภาพของน้ำ เกลือแร่ อุณหภูมิในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์กระบวนการถ่ายทอดสารพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน
ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ การคัดเลือกตามธรรมชาติ

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบการสังเกต การสืบค้นข้อมูล การอภิปรายการวิเคราะห์ การอธิบายการวางแผนลงมือปฏิบัติ และรายงานโครงการ เพื่อให้เกิดความรู้
ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้

มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน
ได้อย่างมีความสุขดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่น เฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
และค่านิยมที่เหมาะสม