เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นเรียนรายวิชา ง 31203

เกี่ยวกับชั้นเรียนรายวิชา ง 31203 การปลูกกล้วยไม้ เป็นสาระเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 1 หน่วยกิต เวลาเรียน 2 คาบ/สัปดาห์