เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

๙๙๓-๑๒๓ เทคนิคการพยาบาล (Nursing Techniques)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

มโนทัศน์การปฏิบัติการพยาบาล
หลักการและวิธีการปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้นในการรักษาความปลอดภัย การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ การจัดสิ่งแวดล้อม
การตอบสนองความต้องการด้านความสุขสบายและสุขวิทยาส่วนบุคคล การประเมินสัญญาณชีพและการช่วยเหลือเบื้องต้น
การจัดท่า การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การออกกำลังกาย
การดูแลเรื่องอาหารและน้ำ การดูแลเรื่องการขับถ่าย การดูแลแผล
การพยาบาลตามแผนการรักษา และการสนับสนุนการรักษา การรับและจำหน่ายผู้ป่วย

Concepts of
nursing practice; basic principles and methods of nursing practice regarding
patient safety, infection prevention and control, environmental care, personal
comfort and hygiene, vital sign assessments and basic nursing interventions,
patient positioning and transfer, exercises, food and fluid intake control,
elimination care, wound care, nursing care according to treatment plan, treatment
support, as well as admission and discharge.