เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3-4 (ค32201 ค32202) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รุ่น140

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษา ในสาระฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจำนวนจริงหรือมุม ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ กฏของโคไซน์และไซน์ การหาระยะทางและความสูง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม รากที่ n ในระบบจำนวนจริงและจำนวนจริงในรูปกรณฑ์ เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม การหาค่าลอการิทึม การเปลี่ยนฐานของลอการิทึม สมการ อสมการ เอกซ์โพเนนเชียล สมการลอการิทึม อสมการลอการิทึม การประยุกต์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติ การบวก การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกล่าร์ การพิสูจน์เวกเตอร์เชิงเรขาคณิต ขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ ผลคูณเชิงสเกล่าร์ ผลคูณเชิงเวกเตอร์ รวมทั้งการประยุกต์เวกเตอร์ในการแก้ปัญหา จำนวนเชิงซ้อน จำนวนเชิงซ้อนรูปเชิงขั้ว สมการพหุนามที่มีดีกรีตั้งแต่4ขึ้นไป. ลิมิตและการต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต์ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนสมรรถนะในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน. การสื่อสารและการแปลผล รวมทั้งเทคโนโลยี