การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนที่จัดให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์ ในถาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต