homeการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์
personperson_add
การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์

ผู้สอน
person
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชมพูนุท นุตาคม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10337

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนที่จัดให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์ ในถาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)