เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็นชั้นเรียนที่จัดให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์ ในถาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต