การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาซี

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียน วิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาซี เป็นห้องเรียนที่จะช่วยให้ผู้ที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์มาก่อน สามารถเข้าใจกระบวนการพัฒนาโปรแกรม ได้แก่ การวิเคราะห์งานที่จะพัฒนาเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปได้  การเขียนขั้นตอนการทำงานด้วยผังงานโปรแกรม และการสร้างโปรแกรมอย่างง่ายด้วยภาษาซี