homeการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาซี
personperson_add
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาซี

ผู้สอน
person
เอกฤดี พันธุ์พิทยแพทย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาซี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10356

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียน วิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาซี เป็นห้องเรียนที่จะช่วยให้ผู้ที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์มาก่อน สามารถเข้าใจกระบวนการพัฒนาโปรแกรม ได้แก่ การวิเคราะห์งานที่จะพัฒนาเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปได้  การเขียนขั้นตอนการทำงานด้วยผังงานโปรแกรม และการสร้างโปรแกรมอย่างง่ายด้วยภาษาซี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)