homeCOM 1108 หลักวารสารศาสตร์และสิ่งพิมพ์ออนไลน์
personperson_add
COM 1108 หลักวารสารศาสตร์และสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผศ.ดร.เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
COM 1108 หลักวารสารศาสตร์และสิ่งพิมพ์ออนไลน์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10358

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาแกนนิเทศศาสตร์ ภาคเรียนที่ 3/2556


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)