homeNMC3205 สาธารณมติ
personperson_add
NMC3205 สาธารณมติ

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผศ.ดร.เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
NMC3205 สาธารณมติ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10359

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเอกนิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่) 2/2556


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)