ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาสัตวศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา การเกษตรเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง