การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์ ตอนเรียน B2

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ตอนเรียน B2