homeการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (รหัสวิชา 30113309) 3 หน่วยกิต
person
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (รหัสวิชา 30113309) 3 หน่วยกิต

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. ชาญวิทย์ หาญรินทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (รหัสวิชา 30113309) 3 หน่วยกิต

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10364

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นชั้นเรียนภาคฤดูร้อน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)