การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (รหัสวิชา 30113309) 3 หน่วยกิต

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนภาคฤดูร้อน