การสร้างสรรค์งานโฆษณา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาความหมายของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนการคิด การวางแผนกลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา การกำหนดแนวคิดสร้างสรรค์ หลักการออกแบบ ทฤษฎีสี กระบวนการสร้างสรรค์และออกแบบงานโฆษณา ขั้นตอนการผลิตงานโฆษณาและสื่อผสม ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์และผลิตงานโฆษณา