ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา ปาลโมกข์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การสร้างสรรค์งานโฆษณา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10369

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมายของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนการคิด การวางแผนกลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา การกำหนดแนวคิดสร้างสรรค์ หลักการออกแบบ ทฤษฎีสี กระบวนการสร้างสรรค์และออกแบบงานโฆษณา ขั้นตอนการผลิตงานโฆษณาและสื่อผสม ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์และผลิตงานโฆษณา