เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการควบคุมยาสูบ (Policy Brief on Tobacco Control)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มีผลงานวิจัยมาก แต่การผลักดันนโยบายใด จำเป็นต้องมีการสังเคราะห์ผลการวิจัยหลายชิ้น ดังนั้น เพื่อให้เกิดการจัดข้อเสนอนโยบายจากงานวิจัย ศจย.จึงเปิดรับผู้สนใจ ร่วมทำงานกับศจย.ในการสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบาย อาทิ เช่น การจำกัดการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ , Counter Marketing ธุรกิจยาสูบ (บุหรี่โรงงาน, บุหรี่แปลงร่าง, อุตสาหกรรมยาเส้น) , Denormalize Tobacco Industry ผลิตภัณฑ์ยาสูบ , การขับเคลื่อนผ่านผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา เพื่อเป็นบุคคลต้นแบบในการไม่สูบบุหรี่ , กลยุทธ์ mass media ที่สะท้อนถึงผลกระทบของควันบุหรี่มือสอง มือสาม , แนวทางการทำงานขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่, แนวทางการทำงานในพื้นที่ชุมชนเพื่อทำให้เกิดชุมชนปลอดบุหรี่ต้นแบบ, แนวทางการนำมติสมัชชาสุขภาพด้านยาสูบไปสู่การปฏิบัติ เป็นต้น
โดยผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าชั้นเรียน ต้องเป็นผู้วิจัยหรือทำงานควบคุมยาสูบ ไม่เคยรับทุนจากอุตสาหกรรมยาสูบ

ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับ:

  1. การพัฒนาศักยภาพ การสังเคราะห์นโยบายและจัดทำ Policy brief 1 ครั้ง (ศจย.จัดทุกวันศุกร์ตลอดเดือน พ.ค.และมิ.ย.2557)
  2. ร่วมพัฒนากรอบความคิดในประเด็นนโยบายที่สนใจร่วมกับ ศจย. หากผ่านเกณฑ์ที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงนโยบายระดับประเทศ นักวิจัยจะได้รับทุนค้นคว้าเอกสาร ไม่เกิน 2 หมื่นบาท ในเวลา 60 วัน
  3. ร่วมประชุมนำเสนอ Policy brief และรับฟังความคิดเห็น ช่วง ก.ค. ถึง ส.ค.2557
  4. เรื่องที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ จะได้รับการนำไปใช้ผลิตเป็นเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายของศจย. และ เผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ

หมดเขตรับสมัคร: รอบที่ 1: 30 เมษายน 2557, รอบที่ 2: 30 พฤษภาคม 2557

กรอกแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ facebook ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

หลังจากนั้น ก.ย.2557 อาจเปิดกว้างให้ผู้สนใจอื่น เข้ามาศึกษาเนื้อหา และแลกเปลี่ยนด้วยตนเอง