เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 2 พ.คพ.505 (331505) สัปดาห์ที่ 3-4 กลุ่ม C

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กระบวนวิชาที่สร้างการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานจริงที่โรงพยาบาลชุมชนซึ่งเน้นระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแนวคิด Chronic Care Model ของ WHO ธรรมชาติของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน และศึกษาการออกแบบระบบบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัยโดยเอื้อต่อผู้ป่วยโรคเรื้อรังและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ศึกษาบทบาทของแพทย์ หรือบุคลากรอื่น ๆ ในโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวด้วยโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่องในสถานบริการสุขภาพและชุมชน ภาคีเครือข่ายทางสังคมทั้งภาครัฐและเอกชนต่อการสร้างเสริมสุขภาพและพลังอำนาจในการพึ่งพาและการดูแลจัดการสุขภาพของตนเองในกลุ่มประชาชนที่มีปัญหาด้านโรคเรื้อรัง

ทั้งนี้ยังเพิ่มพูนทักษะการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวอย่างองค์รวม ผ่านการเรียนรู้แนวคิดของการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองและผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมตามมาตรฐานประกอบวิชาชีพเวชกรรม ปี 2555