เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 2 พ.คพ.505 (331505) สัปดาห์ที่ 3-4 กลุ่ม C
ผู้สอน

กฤษฎิ์ ทองบรรจบ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 2 พ.คพ.505 (331505) สัปดาห์ที่ 3-4 กลุ่ม C

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10376

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

กระบวนวิชาที่สร้างการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานจริงที่โรงพยาบาลชุมชนซึ่งเน้นระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแนวคิด Chronic Care Model ของ WHO ธรรมชาติของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน และศึกษาการออกแบบระบบบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัยโดยเอื้อต่อผู้ป่วยโรคเรื้อรังและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ศึกษาบทบาทของแพทย์ หรือบุคลากรอื่น ๆ ในโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวด้วยโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่องในสถานบริการสุขภาพและชุมชน ภาคีเครือข่ายทางสังคมทั้งภาครัฐและเอกชนต่อการสร้างเสริมสุขภาพและพลังอำนาจในการพึ่งพาและการดูแลจัดการสุขภาพของตนเองในกลุ่มประชาชนที่มีปัญหาด้านโรคเรื้อรัง

ทั้งนี้ยังเพิ่มพูนทักษะการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวอย่างองค์รวม ผ่านการเรียนรู้แนวคิดของการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองและผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมตามมาตรฐานประกอบวิชาชีพเวชกรรม ปี 2555


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.