เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1211 601 Legal and Ethics Issues in Information Technology

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กฎหมายสินทรัพย์ทางปัญญา กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและกฎหมายในวิชาชีพทาง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรมโลกาภิวัฒน์ การศึกษาเฉพาะกรณีในสาขาวิชาชีพ Intellectual Property Right (IPR) laws, IT Security laws, legal and ethical issues in the computer science and information professions, globalization culture, case studies relating to the profession