924-457 Occupational Medicine

คำอธิบายชั้นเรียน

อาชีวเวชศาสตร์ โรคเหตอาชีพ วิทยาการระบาด โรคเหตอาชีพและความผิดปกติที่เกี่ยวเนื่องจากอาชีพ โรคเหตอาชีพที่เกิดจากปัจจัยทางกายภาพ ชีวภาพ เคมีและจิตวิทยาสังคม การให้บริการอาชีวเวชศาสตร์ อาชีวสขศาสตร์ การตรวจสอบทางชีวสาร