home924-457 Occupational Medicine
person
924-457 Occupational Medicine

ผู้สอน
ปัทมา เสนทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
924-457 Occupational Medicine

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10384

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

อาชีวเวชศาสตร์ โรคเหตอาชีพ วิทยาการระบาด โรคเหตอาชีพและความผิดปกติที่เกี่ยวเนื่องจากอาชีพ โรคเหตอาชีพที่เกิดจากปัจจัยทางกายภาพ ชีวภาพ เคมีและจิตวิทยาสังคม การให้บริการอาชีวเวชศาสตร์ อาชีวสขศาสตร์ การตรวจสอบทางชีวสาร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)