เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา คอมพิวเตอร์ ม.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาง มณีวรรณ ภูมิภาค

โนนเมืองวิทยาคาร

ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลของสิ่งที่สนใจ แหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและสังเกตจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัวและบอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะในการสังเกตและสามารถยกตัวอย่างอาชีพในชุมชน ยกตัวอย่างแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน และสามารถเปรียบเทียบความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในอดีตปัจจุบัน