homeวิชา คอมพิวเตอร์ ม.1
person
วิชา คอมพิวเตอร์ ม.1

ผู้สอน
นาง มณีวรรณ ภูมิภาค
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชา คอมพิวเตอร์ ม.1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10414

สถานศึกษา
โนนเมืองวิทยาคาร

คำอธิบายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลของสิ่งที่สนใจ แหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและสังเกตจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัวและบอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะในการสังเกตและสามารถยกตัวอย่างอาชีพในชุมชน ยกตัวอย่างแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน และสามารถเปรียบเทียบความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในอดีตปัจจุบัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)