homeวิชา คอมพิวเตอร์ ม.1
personperson_add
วิชา คอมพิวเตอร์ ม.1

ผู้สอน
นาง มณีวรรณ ภูมิภาค
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชา คอมพิวเตอร์ ม.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10414

สถานศึกษา
โนนเมืองวิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลของสิ่งที่สนใจ แหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและสังเกตจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัวและบอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะในการสังเกตและสามารถยกตัวอย่างอาชีพในชุมชน ยกตัวอย่างแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน และสามารถเปรียบเทียบความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในอดีตปัจจุบัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)