เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภัทรวดี@English for Community

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ภัทรวดี สุวรรณดี

โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร

1. สื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้

2. ใช้ภาษาในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี