[email protected] for Community

ภัทรวดี สุวรรณดี

โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

1. สื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้

2. ใช้ภาษาในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี